Noo­red ko­ris­ta­sid Keh­ra ait-kui­va­tis

2134

Tee­me Ära tal­gu­päe­va juht IN­GA KOIT­LA loo­dab, et en­di­ses ait-kui­va­tis saab lä­bi viia su­vi­se folk­loo­ri­fes­ti­va­li ühe kont­ser­di.

Keh­ra noor­te­ju­hi In­ga Koit­la eest­võt­tel kor­ral­da­tak­se juu­lis Keh­ras teist aas­tat rah­vas­te folk­loo­ri­fes­ti­val. Tal tek­kis idee te­ha üks kont­sert Keh­ra noor­te­kes­ku­se kõr­val va­nas ait-kui­va­tis, tal­gu­päev an­dis või­ma­luse hoo­ne koos abi­väe­ga kor­da te­ha.
„Käi­sin oma plaa­nist val­la­ma­jas rää­ki­mas, sain loa ja va­bad käed,“ sõ­nas ta.
Tee­me Ära tal­gu­päe­val tu­lid ap­pi val­la noor­te­ko­gu, mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu­te Keerdt­repp ja Keh­ra Raud­tee­jaam liik­med ning ka tei­si: „Kir­jas oli 24 ini­mest, te­ge­li­kult käis roh­kem rah­vast. Ini­me­sed, kes läk­sid möö­da, tu­lid vaa­ta­ma, mi­da tee­me, osa vii­sid mi­ne­ma va­na mööb­li, mi­da plaa­ni­si­me ära vi­sa­ta.“
Kõi­ge suu­rem töö 9 tun­di kest­nud tal­gu­päe­val oli hoo­ne ko­list tüh­jen­da­mi­ne – sin­na oli la­dus­ta­tud pea­mi­selt va­na mööb­lit, mad­rat­seid, aga ka tua­lett­pot­te. Val­la­va­lit­sus oli ko­ha­le tel­li­nud suu­re prü­gi­kon­tei­ne­ri, osa as­ju põ­le­ta­ti.
„Ait-kui­va­ti kum­mas­ki ää­res on üks ruum, need sai­me tüh­jaks ja puh­taks, kesk­mis­se os­sa, kus ole­vat ol­nud va­na ahi, me ei pää­se­nud. Mõ­ned vä­ga va­nad as­jad jät­si­me al­les, ka val­ge kla­ve­ri, mi­da Koit Too­me ku­na­gi möö­da jõ­ge sõi­tes män­gis. Leid­si­me veel raud­tee­jaa­ma va­na pi­le­ti­ka­pi, see viiak­se jaa­ma­hoo­nes­se. Suu­re saa­li üle­mi­sel kor­ru­sel on va­na vil­ja­ma­sin, sel­le saab ehk aju­ti­selt an­da Kuu­sal­lu töö­riis­ta­muu­seu­mis­se,“ ju­tus­tas In­ga Koit­la.
Hoo­ne ko­gu­du­se-pool­ses osas asuv ruum on nii suur, et seal saab te­ma sõ­nul te­ha nii kont­ser­te kui pi­du­sid, suur ruum on ka tei­sel kor­ru­sel.
Tal­gu­li­sed vär­vi­sid ära ait-kui­va­ti uk­sed, vär­vid an­dis Sa­do­lin ta­su­ta, ma­ja pil­di jär­gi teh­ti vär­vi­la­hen­du­sed, mis so­bik­sid maa­ki­vist hoo­ne ma­da­la­te­le pui­tus­te­le.
Ani­ja val­la­va­lit­sus on pan­nud Kal­da tä­na­val asu­va ait-kui­va­ti, mil­le pin­da­la on 1082 ruut­meet­rit, enam­pak­ku­mi­se­le, et lei­da rent­nik, kel­le­ga sõl­mi­tak­se 20aas­ta­ne le­ping. Pak­ku­mis­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 29. mail. In­ga Koit­la tõ­des – võib juh­tu­da, et sel­le tõt­tu ma­jas folk­loo­ri­fes­ti­va­li kont­ser­ti kor­ral­da­da ei saa­gi, siis tu­leb par­gis, kus on sel ajal na­gu­nii la­va.
„Aga loo­dan ka ise kon­kur­sil osa­le­da, et võt­ta ait-kui­va­ti ren­di­le,“ sõ­nas ta ning li­sas, et on mõel­nud hoo­nes­se te­ha mul­ti­funkt­sio­naal­se ko­ha, ku­hu koon­da­da kul­tuu­ri­te­gi­jaid, kuid võiks ka­su­ta­da ka loo­mein­ku­baa­to­ri ja kaug­töö­pai­ga­na.