Nel­ja kuu pä­rast on uued ko­ha­li­kud va­li­mi­sed

189

Val­la- või lin­na­vo­li­ko­gu­de va­li­mis­päev on pü­ha­päev, 17. ok­too­ber 2021.

Tä­na­vu al­gas ko­ha­li­ke vo­li­ko­gu­de va­li­mis­te kam­paa­nia­pe­riood se­nis­test va­rem. Toi­mu­nud on era­kon­da­de kor­ral­da­tud esi­me­sed koh­tu­mi­sed va­li­ja­te­ga – mai lõ­pus käis ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­ter Lii­na Kers­na Re­for­mie­ra­kon­nast koos las­te­va­ne­ma­te lii­du ju­hi Ai­var Hal­le­ri­ga ko­ha­li­ku piir­kon­naor­ga­ni­sat­sioo­ni kut­sel Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas rää­ki­mas uu­test suun­da­dest ha­ri­du­ses, eel­mi­sel lau­päe­val esi­ne­sid Aeg­vii­du rah­va­ma­jas EK­RE Ani­ja val­la osa­kon­na kü­la­lis­te­na rii­gi­ko­gu EK­RE frakt­sioo­ni juht Henn Põl­luaas ja frakt­sioo­ni lii­ge Leo Kun­nas.

Käe­so­le­val nä­da­lal kor­ral­dab Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu osa­kond kuns­ti­de koo­li park­las pann­koo­gi­koh­vi­ku.

Vo­li­ko­gu liik­me­te arv
Ko­ha­li­kel val­la- või lin­na­vo­li­ko­gu­del tu­leb vas­ta­valt sea­du­se­le kin­ni­ta­da hil­je­malt 90 päe­va en­ne va­li­mi­si vo­li­ko­gus­se va­li­ta­va­te liik­me­te arv. Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas 8. juu­ni is­tun­gil, et val­la­vo­li­ko­gu va­li­tak­se 17liik­me­li­ne, na­gu oli ka se­ni. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kol­ma­päe­va, 16. juu­ni ja Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu nel­ja­päe­va, 17. juu­ni is­tun­gil on sa­mu­ti päe­va­kor­ras val­la­vo­li­ko­gu liik­me­te ar­vu kin­ni­ta­mi­ne. Vas­ta­valt ava­li­kus­ta­tud eel­nõu­de­le on ka­vas jät­ta Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­las vo­li­ko­gu liik­me­te arv sa­maks – 19.

Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu 17. juu­ni is­tun­gi­le on lin­na­va­lit­sus esi­ta­nud eel­nõu kin­ni­ta­da lin­na­vo­li­ko­gu järg­mi­se koos­sei­su liik­me­te ar­vuks 13, se­ni on Lok­sa vo­li­ko­gu ol­nud 15liik­me­li­ne.
Val­la- või lin­na­vo­li­ko­gu­del tu­leb ka kin­ni­ta­da va­li­mis­ring­kon­da­de arv ning moo­dus­ta­da va­li­mis­ko­mis­jon. Kogu Raa­si­ku val­d on kin­ni­ta­tud üheks va­li­mis­ring­kon­naks. Sarnaselt on ka­vas ot­sus­ta­da Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Lok­sa vo­li­ko­gu is­tun­gil. Vo­li­ko­gu­del tu­leb kin­ni­ta­da ka va­li­mis­jaos­kon­nad.

Kan­di­dee­ri­mi­sõi­gus on hää­leõi­gus­li­kul Ees­ti ja Eu­roo­pa Lii­du ko­da­ni­kul, kes on saa­nud 18aas­ta­seks ja ta pü­siv elu­koht on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi 1. au­gus­ti 2021 sei­su­ga sel­les val­las või lin­nas.

Va­li­mi­sõi­gus on 16aas­tas­tel ja va­ne­ma­tel isi­ku­tel, kel­le elu­koht on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel sel­les val­las või lin­nas hil­je­malt 30 päe­va en­ne va­li­mi­si. Va­li­ja­te ni­me­kir­jad on elekt­roo­ni­li­sed, va­li­da saab isi­kut tõen­da­va do­ku­men­di ja isi­ku­koo­di alu­sel ning min­na võib oma val­las en­da jaoks so­bi­vas­se va­li­mis­jaos­kon­da.

Va­li­mis­toi­min­gu­te kuu­päe­vad
Va­li­mis­päe­val, 17. ok­toob­ril saab va­li­mis­jaos­kon­da­des hää­le­ta­da kel­la 9-20. Eel­hää­le­ta­mi­ne toi­mub va­li­mis­jaos­kon­da­des 15. ja 16. ok­toob­ril kell 12-20 ning siis toi­mub ka ko­dus hää­le­ta­mi­ne.

Elekt­roo­ni­li­ne hää­le­ta­mi­ne kes­tab 6 päe­va ehk ku­ni va­li­mis­päe­va ee­lõh­tu­ni – ala­tes 11. ok­toob­ril kel­la 9 ku­ni 16. ok­toob­ri kel­la 20.

Iga val­la või lin­na vä­he­malt ühes jaos­kon­nas toi­mub eel­hää­le­ta­mi­ne ka 11.-14. ok­toob­ril kel­la 12-20, siis saab hää­le­ta­da ka väl­jas­pool elu­ko­ha­järg­set va­li­mis­ring­kon­da.

Era­kon­da­de osa­kon­nad ja va­li­mis­lii­dud
Ala­tes 18. au­gus­tist ku­ni hil­je­malt 2. sep­temb­ri­ni tu­leb val­la või lin­na va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le esi­ta­da aval­dus va­li­mis­lii­du re­gist­ree­ri­mi­seks. Era­kon­nad se­da te­ge­ma ei pea, sest on ju­ba üle­rii­gi­li­selt re­gist­ree­ri­tud. Kan­di­daa­ti­de esi­ta­mi­ne va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le re­gist­ree­ri­mi­seks al­gab sa­mu­ti 18. au­gus­tist, lõ­peb 7. sep­temb­ril kell 18.

Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses po­lii­ti­ku­telt, kes kan­di­dee­ri­sid ja osu­tu­sid vo­li­ko­gu­des­se va­li­tuks ne­li aas­tat ta­ga­si, kas nen­de va­li­mis­liit või era­kon­na ni­me­ki­ri kan­di­dee­rib tä­na­vu ko­ha­li­ke va­li­mis­tel.

Ani­ja val­last vas­ta­sid nii Jaa­nus Ka­lev Kes­ke­ra­kon­nast, Peep Kask Re­for­mie­ra­kon­nast kui ka Rii­vo Noor va­li­mis­lii­dust Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus, et ka­vas on tul­la ni­me­kir­ja­de­ga kan­di­dee­ri­ma ka tä­na­vus­tel va­li­mis­te­le.

Kuu­sa­lu val­last kin­ni­ta­sid sa­ma Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, Mar­ti Hääl va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, Ran­no Pool EK­REst ja Vär­ner Loots­mann Kes­ke­ra­kon­nast.

Raa­si­ku val­last vas­ta­sid Ants Ki­vi­mäe va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest, And­re Sepp va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald ja Tõ­nu Suur­kuusk va­li­mis­lii­dust Ühes­koos Eda­si sa­mu­ti, et nen­de va­li­mis­lii­dud plaa­ni­vad kan­di­dee­ri­da.

Oma tulekust kohalikku poliitikasse on teatanud Reformierakonna Kuusalu piirkondlik organisatsioon eesotsas Maarja Metstakiga. EKRE on moodustanud Anija osakonna, mille esimees on Veiko Mägi, aseesimehed Piia Pärnits ja Kaire Parv, juhatuse liikmed Eike Mägi ja Ivar Neio. EKRE Raasiku osakonna esimees on Priit Pebsen, aseesimehed Ivar Paenurm ja Ralf Risthein.

Eelmine artikkelKeh­ra Mul­la tä­na­va ela­mua­la koh­ta on 4 va­rian­ti
Järgmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu liht­liik­me ta­su tõu­seb