Keh­ra Mul­la tä­na­va ela­mua­la koh­ta on 4 va­rian­ti

454
Es­kiis pla­nee­rin­gu­va­rian­dist, mis on ela­ni­ke pe­tit­sioo­ni al­ga­ta­ja­te mee­lest Mul­la 6 kin­nis­tu­le so­bi­vaim.

Val­la­va­lit­sus pa­kub 15 ela­muk­run­di ase­mel komp­ro­mis­si­na 8.

Märt­sis al­ga­tas Ani­ja val­la­va­lit­sus de­tailp­la­nee­rin­gu Keh­ra Põr­gu­põh­ja lin­nao­sas asu­va­le li­gi 3 hek­ta­ri suu­ru­se­le Mul­la tä­nav 6 kin­nis­tu­le ku­ni 15 ela­muk­run­di te­ge­mi­seks. Mais sai val­la­va­lit­sus Keh­ra Põr­gu­põh­ja ela­ni­kelt 185 all­kir­ja­ga pe­tit­sioo­ni, mil­les ol­di vas­tu, et nen­de ko­du­lä­he­da­ne met­sa­tukk, Ja­kob­so­ni ja Mul­la tä­na­va va­he­li­ne kõrg­hal­jas­tu­se­ga ala, ka­vat­se­tak­se ja­ga­da ela­muk­run­ti­deks. Val­la­va­nem Rii­vo Noor kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­jas siis, et ela­muk­run­ti­de ka­van­da­mi­sest ei loo­bu­ta, kuid pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­sel võe­tak­se ela­ni­ke soo­ve ar­ves­se.

Es­mas­päe­val saa­tis Rii­vo Noor ela­mua­ren­du­se vas­tu all­kir­ja­de ko­gu­mi­se al­ga­ta­nud Kat­re Mäeo­ru­le ja Lii­na Veer­bau­mi­le vas­tu­se. Ta sel­gi­tas, et de­tailp­la­nee­ring al­ga­ta­ti va­ja­du­sest teh­no­võr­ku­de ja tee­de­ga va­rus­ta­tud ela­muk­run­ti­de jä­re­le, Mul­la 6 kin­nis­tu asub ti­hea­sus­tu­sa­la ser­val, kus on ole­mas kom­mu­ni­kat­sioo­nid.

Mulla tänava planeeringu eskiisivariandid.

Ela­ni­kud soo­vi­sid, et Ja­kob­so­ni ja Mul­la tä­na­va va­he­li­ne met­saa­la ku­jun­da­taks park­met­saks ning andsid teada, et on koos­töös val­la­va­lit­su­se­ga val­mis se­da kor­ras­ta­ma. Rii­vo Noor mär­kis, et val­lal puu­du­vad al­ter­na­tiiv­sed ko­had teh­no­va­rus­tu­se­ga ela­muk­run­ti­de ra­ja­mi­seks ning te­gi et­te­pa­ne­ku lei­da komp­ro­miss, mil­le pu­hul säi­lib osa ro­hea­last, osa alast krun­di­tak­se. Ta saa­tis ela­ni­ke­le de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­ja, Hea Arhitektuuribüroo teh­tud 4 või­ma­li­ku es­kii­si, kõi­gil on Mul­la tä­na­va kin­nis­tu­le pai­gu­ta­tud 8 krun­ti. Va­rian­dil A on ne­li krun­ti Ja­kob­so­ni tä­na­va Väl­ja tä­na­va ja kaks Põh­ja tä­na­va pool­ses ser­vas, kaks ka­hel pool ga­raaže. Va­rian­dil B on ne­li krun­ti sa­mu­ti Ja­kob­so­ni tä­na­va Väl­ja tä­na­va pool­ses ää­res, ne­li on ga­raažide kõr­val. Va­rian­dil C on kõik 8 krun­ti Ja­kob­so­ni tä­na­va ää­res, va­rian­dil D ne­li krun­ti Ja­kob­so­ni tä­na­va kes­kel ja ne­li nen­de ta­ga. Krun­did on 1200ruut­meet­rised.

Lii­na Veer­baum mär­kis: „Va­riant D on vi­suaal­selt vä­ga la­he, kuid ei so­bi, sel­le pu­hul tu­leks kõi­ge roh­kem puid ma­ha võt­ta. Meie ee­lis­tus on va­riant A, kõrg­hal­jas­tus saaks kõi­ge vä­hem kan­na­ta­da, jääks ka ro­hea­la.“

Ta li­sas, et ela­ni­kud, kes ee­lis­tak­sid mõnd teist va­rian­ti, võik­sid sel­lest pe­tit­sioo­ni al­ga­ta­jai­le tea­da an­da.

Rii­vo Noor sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et üks­ki va­rian­ti­dest po­le lõp­lik, val­la­va­lit­sus oo­tab lähinädalatel ela­ni­ke ar­va­mu­si, mil­lis­e va­rian­diga eda­si min­na. Ta li­sas, et hal­jas­tuss­pet­sia­list Han­nes Pik­kel on lu­ba­nud Mul­la ja Ja­kob­so­ni tä­na­va va­he­li­ses met­sa­tu­kas hin­na­ta puu­de ter­vist, et tea­da, mil­list osa ta­sub säi­li­ta­da, mil­list mit­te. Val­la­va­nem pak­kus, et kui uus eskiis on valmis, võiks te­ha Põr­gu­põh­ja ela­ni­ke­ga kok­ku­saa­mi­se augustis-septembris, et aru­ta­da, kui­das pla­nee­ri­mi­se­ga eda­si min­na.