Nais­rühm Vii­mi­kud 20 – juu­be­li­kont­sert lau­rit­sa­päe­va peol

1384
Kuu­sa­lu nais­rühm Vii­mi­kud uu­te kõr­ge­te ta­nu­de­ga.

Vii­mi­ku­te ju­hen­da­ja Il­me Laag­ri­küll üt­les Kuu­sa­lus Lau­rit­sa plat­sil 11. au­gus­ti õh­tul rah­va­tant­su­rüh­ma esi­ne­mist sis­se ju­ha­ta­des, et koos on käi­dud ju­ba 20,8 aas­tat. Rüh­ma 20. sün­ni­päev oli mul­lu aas­ta lõ­pus, kuid va­rem ei ol­nud või­ma­lust se­da tä­his­ta­da.

Juu­be­li­kont­ser­di ka­vas olid nais­rüh­ma vii­ma­se kol­me aas­ta tant­sud. Kont­ser­dil saa­tis tant­si­jaid Kuu­sa­lu rah­va­muu­si­kaan­sam­bel 6 Alust koos­sei­sus Ka­lev Laag­ri­küll, Kat­ri Man­gel­soo, Reet Soo­saar, Il­me Laag­ri­küll ja Mar­tin Roo­ta­lu. Kui nai­sed va­he­ta­sid tant­su­rõi­vaid, esi­tas an­sam­bel rah­va­lik­ke lu­gu­sid. An­samb­li 6 Alust ja Vii­mi­ku­te koos­töö on kest­nud 4 aas­tat.

Ju­hen­da­ja Il­me Laag­ri­küll sel­gi­tas pub­li­ku­le nais­rüh­ma ni­me koh­ta, et vii­mik on ko­lon­ni või vii­ru vii­ma­ne tant­si­ja. Sa­mas, kui ko­lonn teeb pöör­de, võib saa­da ta esi­me­seks tant­si­jaks.

Tant­si­jaid on prae­gu 14. Paa­ri­küm­ne aas­ta jook­sul on rüh­mas kaa­sa tei­nud veel 37 tant­si­jat.

Nais­rah­va­tant­su­rühm Vii­mi­kud kas­vas väl­ja le­gen­daar­se tant­suõ­pe­ta­ja Tõ­nu Lind­ve­ti ju­hen­da­tud Valk­la nais­rüh­mast. Ta kut­sus esi­mes­se proo­vi ap­pi Il­me Laag­ri­kül­li, kes ain­sa­na on rüh­mas ol­nud al­gu­sest pea­le. Kõi­ge kauem on rüh­mas tant­si­nud Git­ta Truus – 17 aas­tat.

Vii­mi­ku­te tant­su­rüh­mal on Saa­re­maa An­se­kü­la ki­hel­kon­na rah­va­rii­ded. Ku­ni 2016. aas­ta jõu­lu­de­ni olid pea­ka­te­te­na ka­su­tu­ses vil­la­sed tutt­müt­sid. Jõu­lu­deks said val­mis An­se­kü­la kõr­ged ta­nud, mil­le jaoks saa­di toe­tust Kul­tuur­ka­pi­ta­lilt, Ees­ti Rah­va­tant­su ja Rah­va­muu­si­ka Selt­silt, Kuu­sa­lu val­lalt, OÜlt Bal­ti Spoon, an­ne­tus­test ja hea­te­ge­vu­sakt­sioo­ni­dest. Kok­ku läk­sid ta­nud maks­ma 2772 eu­rot. Ta­nud val­mis­tas Aa­le Kä­si­töö OÜ Rak­ve­rest.
Ju­hen­da­ja Il­me Laag­ri­küll: „Ai­täh, kal­lid Vii­mi­kud, et ole­te leid­nud en­das soo­vi ja taht­mist koos tant­si­da!“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la aren­gu­ka­va pro­jekt on ava­li­kus­ta­mi­sel
Järgmine artikkelKiiu Soo­ne uus juht REIN RÄT­SEP: „Jät­ka­me koos­tööd ko­gu­kon­na­ga.“