MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees on Ees­ti pa­rim va­ba­taht­lik me­re­pääs­teü­hing

1370

Sal­mis­tu va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad abis­ta­sid möö­du­nud aas­tal kok­ku 9 kor­ral me­rel hät­ta jää­nuid.

Eel­mi­se nä­da­la tei­si­päe­val, 26. veeb­rua­ril käi­sid Kuu­sa­lu val­la me­hed, Sal­mis­tu va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad Ma­dis Praks, Ta­nel Mat­si, Tõ­nis Praks ja Mar­kus Ur­va si­se­mi­nis­tee­riu­mis va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel, kus MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees kuu­lu­ta­ti Ees­ti pa­ri­maks va­ba­taht­li­kuks me­re­pääs­teü­hin­guks. Tub­li­maid tun­nus­ta­sid si­se­mi­nis­tee­riu­mi ase­kants­ler Vio­la Murd, po­lit­sei- ja piiri­val­vea­me­ti (PPA) pea­di­rek­tor El­mar Va­her ja pääs­tea­me­ti pea­di­rek­tor Ku­no Tam­me­a­ru. Sal­mis­tu va­ba­taht­li­kud said koos tä­nu­kir­ja­ga kin­gi­tu­seks ko­roo­na­laua.

MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees pääs­te­töö­de juht Ma­dis Praks tõ­deb, et ühin­gul po­le oma kon­to­ri- ega puh­ke­ruu­me, ku­hu ko­roo­na­laud üles sea­da, esial­gu ka­su­ta­tak­se se­da kor­da­möö­da.

Sal­mis­tu Paa­di­mees on asu­ta­tud 2007. aas­tal, es­malt te­ge­le­ti Sal­mis­tu sa­da­ma hal­da­mi­se­ga. Me­re­le min­di hät­ta­sat­tu­nu­te­le ap­pi, kui juh­tu­ti ole­ma paa­di­ga me­rel või sa­da­ma lä­he­dal. Et os­ku­si täien­da­da, ha­ka­ti käi­ma koo­li­tus­tel, Sal­mis­tu Paa­di­me­he 12 liik­mest 5 on koo­li­ta­tud va­ba­taht­li­keks me­re­pääst­ja­teks. Amet­li­kult ol­lak­se me­re­pääs­te­val­ves ala­tes 17. juu­nist 2013, kui po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti­ga sõl­mi­ti koos­töö­le­ping. 

Ma­dis Praks: „See tä­hen­dab, et ole­me and­nud lu­ba­du­se ol­la va­ja­du­sel kät­te­saa­da­vad. Val­vest võ­ta­me end ma­ha sü­gi­sel ena­mas­ti siis, kui Sal­mis­tu sa­da­ma-ala lä­heb jääs­se. Hoia­me sli­pi­tee puh­ta­na nii kaua, ku­ni saab paa­ti vet­te las­ta. Meil on ta­va­li­ne moo­tor­paat, ost­si­me Lea­der-prog­ram­mi toe­tu­se abil. See po­le me­re­pääs­te­paat, pin­nalt­pääs­tet te­ha ehk ini­mest veest väl­ja ai­da­ta on meil see­tõt­tu kee­ru­li­sem. Muus osas on meil va­ja­lik va­rus­tus ole­mas tä­nu ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se prog­ram­mist saa­dud toe­tus­te­le – ka pin­nalt­pääs­te üli­kon­nad koos kiiv­ri­te­ga, na­vi­gat­sioo­ni­sead­med, es­maa­bi­va­hen­did. Kok­ku ole­me pro­jek­ti­de­ga saa­nud toe­tu­si üle 30 000 eu­ro. Riik ta­sub väl­ja­sõi­du­tun­di­de eest, vii­ma­sel ajal po­le me pi­da­nud enam ise ar­veid ta­su­ma, pa­nus­ta­me va­ba­taht­li­ku te­ge­vu­se­ga.“

Ta mär­gib veel, et edas­pi­di on ka­vas muu­ta ühin­gu ni­me – ha­ka­ta te­gut­se­ma MTÜ Sal­mis­tu Me­re­pääs­te ni­me all: „Ole­me me­re­pääst­jad, sest en­dal meel­dib me­rel käia ning tea­me, mi­da tä­hen­dab, kui jääd me­rel hät­ta ja on või­ma­lus he­lis­ta­da ning kut­su­da abi.“

MULLUNE TEGUS HOOAEG 

Si­se­mi­nis­tee­riu­mi pres­si­tea­tes on MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees va­ba­taht­li­ke koh­ta öel­dud, et eel­mi­ne aas­ta oli nei­le vä­ga te­gus, rea­gee­ri­ti 9 kor­ral, kok­ku abis­ta­ti 17 ini­mest. Näi­teks õn­nes­tus 9. au­gus­til pääs­ta kol­me­tun­ni­se ope­rat­sioo­ni käi­gus kolm ini­mest ja kaks pur­je­paa­ti. Umb­lu saa­rel oli siis hä­das al­ga­ja pur­je­ta­ja ning kui te­ma juur­de jõu­ti, juh­tis kan­na­ta­nu tä­he­le­pa­nu tä­pi­le, mis oli me­rel ol­nud kaks tun­di ühel ko­hal. Sel­gus, seal oli läi­nud üm­ber ho­bi­ka­ta­ma­raan ka­he ini­me­se­ga par­dal.

Ma­dis Praks osa­les mul­lu­sel na­vi­gat­sioo­ni­hooa­jal kõi­gil ühek­sal väl­ja­sõi­dul: „Olen kon­tak­ti­sik, tea­de tu­leb kõi­ge­pealt mul­le. Kaa­sa on tul­nud need, kes pa­ras­ja­gu saa­nud. Ole­me lu­ba­nud ol­la sünd­mus­ko­hal tun­ni aja­ga, kesk­mi­selt jõud­si­me 30-45 mi­nu­ti­ga. Enam­jaolt on te­gu ol­nud paa­ti­de-pur­je­ka­te teh­ni­lis­te ri­ke­te­ga.“

Sal­mis­tu va­ba­taht­li­kel me­re­pääst­ja­tel oli 2018. aas­tal väl­ja­kut­seid re­kor­darv. Esi­me­ne oli 20. ap­ril­lil, kui Ro­hu­si saa­re juu­res oli jää­dud hät­ta kum­mi­paa­di moo­to­ri­rik­ke tõt­tu. 2. mail kut­su­ti ap­pi Pe­das­saa­re lõu­na­kal­da­le. 3. juu­nil sõi­de­ti Iha­sa­lu la­he­le, kus oli prob­leem moo­tor­paa­di­ga. 29. juu­nil ai­da­ti pääs­ta sur­fa­rit kül­mast veest. 28. juu­lil tu­li ai­da­ta kum­mi­paa­di­ga sõit­nuid Ram­mu ja Koip­si va­hel. 9. au­gus­til oli eel­pool­kir­jel­da­tud kol­me­tun­ni­ne me­re­pääs­te­sünd­mus. 26. au­gus­til ai­da­ti ot­si­da Sal­mis­tult je­ti­ga me­re­le läi­nud sõit­jat. 12. sep­temb­ril abis­ta­ti kaht ini­mest, kel­le paat oli moo­to­ri­rik­ke tõt­tu trii­vi­nud Koip­si saa­re lä­he­da­le. 29. sep­temb­ril käi­di abis ja­hil, mis lek­kis, par­dal olid ne­li ini­mest.

MISTRA-AUTEXILT SUURIM ERAALGATUSLIK TOETUS

Mist­ra-Au­te­xi juht PRIIT TAMM.
Mist­ra-Au­te­xi juht PRIIT TAMM.

Raa­si­kul te­gut­sev AS Mist­ra-Au­tex päl­vis tä­nuü­ri­tu­sel va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te ja me­re­pääst­ja­te toe­ta­ja au­ni­me­tu­se suu­ri­ma eraal­ga­tus­li­ku toe­tu­se eest 2018. aas­tal.

Koos tä­nu­kir­ja­ga an­ti Mist­ra-Au­te­xi ju­hi­le Priit Tam­me­le üle klaa­sist kot­ka ku­ju.

Kan­di­da­tuu­ri esi­tas Ees­ti Pääs­te­lii­du ja Ka­ber­nee­me va­ba­taht­li­ku pääs­te­ko­man­do juht Rait Kil­lan­di. Mist­ra-Au­tex on toe­ta­nud Ka­ber­nee­me va­ba­taht­lik­ke 18 aas­tat, on pak­ku­nud mees­kon­na­le, sõi­du­ki­te­le ja va­rus­tu­se­le ruu­me ning aas­taid ai­da­nud ra­ha­li­selt.

Mul­lu te­gi et­te­võ­te suu­re ra­ha­li­se pa­nu­se – li­gi 45 000 eu­rot, et toe­ta­da Ka­ber­nee­me ko­man­dot de­poo­hoo­ne I eta­pi ning maas­ti­ku­või­me­ku­se­ga pääs­teau­to ehi­ta­mi­sel. See on Ees­tis suu­rim pa­nus, mi­da on eraet­te­võ­te tei­nud va­ba­taht­li­ku pääs­te- ja me­re­pääs­te toe­tu­seks.

Rait Kil­lan­di kir­ju­tas et­te­pa­ne­kus: „Kind­las­ti tu­leb eral­di esi­le tõs­ta ett­võt­te ju­hi Priit Tam­me sii­rast soo­vi an­da oma pa­nus ühis­kon­na heao­lus­se ning ta os­kust lei­da va­ba­taht­li­ku pääs­te toe­ta­mi­seks mo­ti­vat­sioo­ni et­te­võt­te ju­hi ja oma­ni­ku ta­san­dil.“

Priit Tamm: „Mist­ra on ala­ti pi­da­nud täht­saks ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na toe­ta­mist. Te­ha­se asu­ko­has Raa­si­kul on aas­taid toe­ta­tud kul­tuu­ri- ja spor­di­üri­tu­si, ka ko­ha­lik­ku pääs­te­ko­man­dot. Nüüd oli kord toe­ta­da Ka­ber­nee­met, kus peaae­gu 18 aas­tat olen ol­nud va­ba­taht­li­ku pääs­te- ja me­re­pääs­te ko­man­do lii­ge. Ko­gu­kon­na tur­va­li­sus on ala­ti ol­nud täh­tis ning jär­jest täht­sa­maks see muu­tub, vaa­da­tes, mis meie üm­ber maail­mas toi­mub. Loo­de­ta­vas­ti lei­tak­se ka ko­ha­peal Raa­si­kul roh­kem ae­ga, jõu­du ning ra­ha, et sea­da pa­re­mas­se kor­da va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te hoo­ned ja au­to­park, ning la­hen­du­sed tä­nas­te va­ba­taht­li­ke suu­re­maks sti­mu­lee­ri­mi­seks.“

TA­NEL MAT­SI­LE TEENETEMÄRK

Sal­mis­tu va­ba­taht­lik me­re­pääst­ja Ta­nel Mat­si on MTÜ Ees­ti Va­ba­taht­lik Me­re- ja Jär­ve­pääs­te ju­ha­tu­se lii­ge ja me­re­pääst­ja­te koo­li­ta­ja. Möö­du­nud aas­ta no­vemb­ris au­ta­sus­tas PPA pea­di­rek­tor El­mar Va­her te­da tee­ne­te­mär­gi­ga tee­nis­tu­sa­las­te üle­san­ne­te sil­ma­paist­valt hea täit­mi­se eest.

Tanel Mat­si eest­ve­da­mi­sel kor­ral­dab me­re- ja jär­ve­pääs­teü­hing tä­na­vu kol­man­dat kor­da IMR­Fi mees­kon­na­va­he­tu­se prog­ram­mi Ees­tis, kus osa­le­vad 12 rii­ki üle Eu­roo­pa. Ees­ti võõ­rus­tab nä­da­laks viie rii­gi me­re­pääst­jaid. Ko­gu nä­da­la väl­tel tut­vus­ta­tak­se meie kul­tuu­ri ja me­re­pääs­te­süs­tee­mi, õpi­tak­se üks­tei­selt.

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Anija vallas
Järgmine artikkelSõnumitoojas 6. märtsil