MTÜ Ing­Ver ehi­tab Keh­ra ai­ta toe­tus­te ja an­ne­tus­te abil tua­lett­ruu­mi

363
MTÜ Ing­Ver ju­ha­tu­se liik­med VE­RO­NI­KA SI­LI­VASK ja IN­GA KOIT­LA näi­ta­vad, ku­hu tu­leb Keh­ra ait-kui­va­ti tua­lett­ruum.

KOP ja Ani­ja vald toe­ta­vad, 3800 eu­rot loo­de­tak­se ko­gu­da an­ne­tus­te­ga.

Keh­ra ait-kui­va­ti ren­t­nik, MTÜ Ing­Ver, kes on va­nas ai­da­hoo­nes mi­tu aas­tat kor­ral­da­nud kul­tuu­ri- ja mee­le­la­hu­tu­sü­ri­tu­si, sai eel­mi­sel sü­gi­sel ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist (KOP) 2000 eu­rot ai­da­hoo­nes­se vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks. Ani­ja val­laee­lar­vest an­ti omao­sa­lu­se kat­teks 3508 eu­rot. Ok­toob­ris said tööd val­mis, to­rud viis ai­ta OÜ Kat­ke­ra.
KO­Pi tä­na­vu­sest ke­vad­voo­rust taot­les Ing­Ver taas 2000 eu­rot, et ehi­ta­da ai­da­hoo­nes­se tua­lett­ruum.

„Ole­me ai­das saa­nud te­ha vaid väik­se­maid et­te­võt­mi­si, ku­na sõl­tu­me WC ka­su­ta­mi­se või­ma­lu­sest – ole­me pi­da­nud ko­gu ae­ga ar­ves­ta­ma, kas me üri­tus­te kü­las­ta­jad pää­se­vad noor­te­kes­ku­se või rah­va­ma­ja tua­let­ti,“ rää­kis Ing­Ve­ri ju­ha­tu­se lii­ge In­ga Koit­la.

Möö­du­nud nel­ja­päe­val, 21. no­vemb­ril toi­mu­nud Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil ot­sus­ta­ti eral­da­da MTÜ­le val­laee­lar­ves va­baü­hen­dus­te in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­seks mõel­dud sum­mast 9675 eu­rot ait-kui­va­ti tua­lett­ruu­mi väl­jae­hi­ta­mi­seks.

Ing­Ver on võt­nud hin­na­pak­ku­mi­si ning li­saks KO­Pi ja val­la toe­tu­se­le on tua­lett­ruu­mi ehi­ta­mi­seks va­ja veel 3800 eu­rot. See on ka­vas ko­gu­da hea­te­ge­vus­li­kus kor­ras det­semb­ris toi­mu­va­te an­ne­ta­mis­tal­gu­te ajal. Ühis­ra­has­tusp­lat­vorm Hooand­ja pak­kus 20 va­ba­ühen­du­se­le, kes aval­da­vad esi­me­se­na soo­vi, an­ne­tus­te ko­gu­mi­seks oma kesk­kon­da. Ühe nä­da­la jook­sul, 2.-8. det­semb­ri­ni ko­gub ka Ing­Ver Hooand­ja kau­du toe­tu­si. Kui reeg­li­na toe­ta­tak­se Hooand­ja kau­du vaid neid pro­jek­te, mis ko­gu­vad 100 prot­sen­ti soo­vi­tud sum­mast, siis an­ne­ta­mis­tal­gu­te ajal ko­gu­tud ra­ha kan­tak­se igal ju­hul toe­tu­si soo­vi­va va­baü­hen­du­se ar­ve­le.
Keh­ra ai­da tua­lett tu­leb hoo­ne Kreutz­wal­di tä­na­va pool­se ot­sa ma­da­la­mas­se os­sa, kus on tü­hi muld­põ­ran­da­ga ruum. Li­saks si­se­töö­de­le va­he­ta­tak­se väl­ja tu­le­va­se tua­lett­ruu­mi eter­niit­ka­tus, WC ja ai­da va­he­lis­se sei­na te­hak­se uk­sea­va.

„Kut­sun üles ai­ta an­ne­tus­te­ga toe­ta­ma, et meil kõi­gil oleks seal edas­pi­di to­re­dam nau­ti­da nii eten­du­si kui kont­ser­te. Ilm­selt kor­ral­da­me kõi­gi­le an­ne­ta­ja­te­le ka tä­nuü­ri­tu­se, kui tua­lett­ruum val­mis. Loo­dan, et ke­va­deks on see ole­mas, siis saa­me ha­ka­ta roh­kem eri­ne­vaid et­te­võt­mi­si kor­ral­da­ma ning ai­da­ruu­me ka jul­ge­malt ka väl­ja ren­ti­ma,“ lau­sus In­ga Koit­la.

Ka Keh­ra muu­seum osa­leb an­ne­ta­mis­tal­gu­tel
MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam kut­sub an­ne­ta­mis­tal­gu­te raa­mes toe­ta­ma en­di­ses jaa­ma­hoo­nes asu­va muu­seu­mi Keh­ra aja­loo in­te­rak­tiiv­se eks­po­sit­sioo­ni loo­mist. Lea­der-prog­ram­mist sai MTÜ ko­ha­lik­ku aja- ja kul­tuu­ri­lu­gu ka­jas­ta­va pü­sieks­po­sit­sioo­ni koos­ta­mi­seks 9998,55eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 19 380 eu­rot.

Keh­ra Raud­tee­jaa­ma te­gev­juht An­ne Oruaas üt­les, et an­ne­tu­si oo­da­tak­se pro­jek­ti omao­sa­lu­seks: „Umbes 5000 eurot on meil olemas, vaja on veel vähemalt 4000.“ An­ne­ta­da saab MTÜ ar­vel­du­sar­ve­le või viia su­la­ra­ha­na muu­seu­mis­se.

Keh­ra muu­seu­mi pü­sieks­po­sit­sioon üle­vaa­tega Keh­ra elust ae­ga­de al­gu­sest peab val­mi­ma tu­le­vaks sü­gi­seks. Kõi­gi an­ne­ta­ja­te ni­med ava­li­kus­ta­tak­se muu­seu­mi sei­nal.

Eelmine artikkelKaits­ke end näh­ta­ma­tu vaen­la­se eest!
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­tee­de ta­li­hool­da­jad va­li­tud