MTÜ Aren­dus­ko­da liik­me­maks suu­re­nes

826

MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-piir­kon­na liik­me­te üld­koo­so­lek kii­tis heaks oma­va­lit­sus­te suu­re­ma liik­me­mak­su. Se­ni­se 1 eu­ro ase­mel ela­ni­ku koh­ta aas­tas hak­ka­vad Aren­dus­ko­ja liik­med Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Kad­ri­na ja Ta­pa vald ning Lok­sa linn maks­ma 1,5 eu­rot ela­ni­ku koh­ta. Tei­sed MTÜd ja et­te­võt­ted mak­sa­vad en­di­selt liik­me­mak­su 32 eu­rot aas­tas.

Aren­dus­ko­ja ju­ha­tu­se esi­mees, Ta­pa val­la­va­nem Ala­ri Kirt sel­gi­tas, et vas­ta­va ot­su­se võt­tis MTÜ ju­ha­tus vas­tu mul­lu sü­gi­sel, kuid üld­koo­so­lek pol­nud siia­ni kin­ni­ta­nud. Oma­va­lit­su­sed on ta­su­nud se­ni­ses suu­ru­ses liik­me­mak­su Aren­dus­ko­ja Lea­der-te­ge­vu­se al­gu­sest ehk li­gi küm­me aas­tat.

Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus üt­les, et suu­re­mat ra­ha­voo­gu on va­ja Lea­der-piir­kon­na ka­he rah­vus­va­he­li­se ja ka­he ko­ha­li­ku pro­jek­ti hal­da­mi­seks: „PRIAst lae­ku­vad toe­tus­sum­mad eri ae­ga­del. Tä­nu oma­va­lit­sus­te liik­me­mak­su­le on Aren­dus­ko­da ol­nud fi­nant­si­li­selt heas sei­sus, eri­ne­valt mõ­nest tei­sest Lea­der-piir­kon­nast, mis on sun­ni­tud iga­päe­va­seks te­ge­vu­seks ise­gi lae­nu võt­ma.“

Aren­dus­ko­ja piir­kond jääb sa­ma suu­reks, na­gu oli se­ni, kui­gi en­di­ne Vi­hu­la vald on ühi­ne­nud Hal­ja­la val­la­ga ja Ta­pa val­la­ga on lii­tu­nud en­di­ne Tam­sa­lu vald. Hal­dus­re­for­mi tõt­tu on muu­de­tud Lea­der-mää­rust, üks oma­va­lit­sus võib nüüd ol­la mit­me Lea­der-piir­kon­na lii­ge – vas­ta­sel kor­ral oleks pi­da­nud te­ge­ma do­ku­men­ti­des ja as­jaa­ja­mis­tes suu­ri muu­da­tu­si. Prae­gu pii­sab sel­lest, kui Lea­der-piir­kon­nad muu­da­vad oma põ­hi­kir­ja ja fik­see­ri­vad, et ter­ri­too­rium on sa­ma, na­gu oli en­ne möö­du­nud aas­ta hal­dus­re­for­mi ehk ok­toob­ri al­gu­se 2017 sei­su­ga.

Liik­me­maks ar­vu­ta­tak­se Aren­dus­ko­ja piir­kon­da en­ne ühi­ne­mist kuu­lu­nud kü­la­de ela­ni­ke ar­vu jär­gi. Kuu­sa­lu vald mak­sab tä­na­vu Aren­dus­ko­ja liik­me­mak­suks 9850,50 eu­rot, Lok­sa linn 4030,50 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­da on tul­nud Aren­dus­ko­ja kau­du Lea­der-toe­tu­si ala­tes 2009. aas­tast prae­gu­se­ni üle 1,1 mil­jo­ni eu­ro, Lok­sa lin­na li­gi 280 000 eu­rot. Kok­ku on MTÜ-l Aren­dus­ko­da liik­meid 63, neist Kuu­sa­lu val­last 12, Lok­sa lin­nast 9.

Eelmine artikkelKala­sa­da­ma­te päev tõi Ha­ra sa­da­mas­se tu­hat­kond kü­la­list
Järgmine artikkelOÜ Vi­lan­dert vä­hen­dab lii­ni 244 mars­ruut­tak­so­de väl­ju­mi­sae­gu