MTÜ Aja­leid­ja – 10 aas­tat pe­re­päe­vi ja koo­li­tu­si Aeg­vii­dus

2851
SIL­LE NOOR, KRIS­TI RAA­VA, MA­RIAN RÜT­MAN ja THEA LUIK üt­le­vad, et on tä­nu Aja­leid­ja­le õp­pi­nud Aeg­vii­du ko­gu­kon­da pa­re­mi­ni tund­ma – MTÜ üri­tus­tel on käi­nud ka ini­me­si, ke­da nad va­rem ei tead­nud.

„Sel ajal oli Aeg­vii­du rah­vas nii pas­siiv­ne, et mei­le öel­di – või­te te­ha, aga na­gu­nii osa­le­jaid ei ole,“ mee­nu­tab Kris­ti Raa­va, üks MTÜ Aja­leid­ja viiest liik­mest.

Li­saks on Aja­leid­ja asu­ta­jad Thea Luik, Sil­le Noor, Reet Kan­ger ja Ma­rian Rüt­man. Nad mä­le­ta­vad, et oma­kes­kis aru­ta­ti siis – neil on viie pea­le 15 last, pe­re­päe­va lä­bi­vii­mi­seks on ka see ju­ba pii­sav. Kuid 2008. aas­ta las­te­kait­se­päe­val toi­mu­nud esi­me­sel et­te­võt­mi­sel Aeg­vii­du koo­liõues, mil­le ka­vas oli as­fal­di­joo­nis­tus­te võist­lus ja ale­vi pa­ri­ma koo­gi va­li­mi­ne, võist­lus­män­gud ning oma pääs­te­selt­si me­hed tut­vus­ta­sid pääs­te­teh­ni­kat, oli li­gi 100 osa­võt­jat.

Lap­sed liit­sid
MTÜ Aja­leid­ja loo­di 1. ap­ril­lil 2008. Miks ja kui­das nad ühis­te­ge­mi­se­ni jõud­sid, Aeg­vii­du nai­sed enam ei mä­le­ta, ole­ta­vad – lii­tis see, et neil olid enam-vä­hem üheea­li­sed lap­sed ning ne­mad olid pa­ras­ja­gu las­te­ga ko­dus.

„Meil kõi­gil oli siis kolm last ning taht­si­me mi­da­gi ühist te­ha las­te­le,“ sõ­nab Thea Luik.

Sil­le Noor li­sab, et ko­ha­lik rah­va­ma­ja pak­kus sel ajal las­te­le vä­hem te­ge­vust ja sel­le tõt­tu mõt­le­sid ka ne­mad esial­gu ha­ka­ta kor­ral­da­ma las­te­le suu­na­tud te­ge­vu­si. Kuid ta­sa­pi­si tek­kis mõ­te ha­ka­ta kaa­sa ai­ta­ma sel­le­le, et Aeg­vii­dus oleks hea ja mõ­nus nii väi­kes­tel kui suur­tel. Sa­ma, 2008. aas­ta det­semb­ris kor­ral­da­ti raa­ma­tu­ko­gus mi­tu ju­tu­vest­mis­tu­ba ju­tu­vest­ja Pi­ret Pää­ri­ga, järg­mi­sel aas­tal viis Ivar Es­pen­berg lä­bi ke­raa­mi­ka­kur­su­si. Edas­pi­di toi­mu­sid veel vil­ti­mis­kur­su­sed, laa­dad, matk ho­bus­te­ga ja üht-teist muud.

„Te­gi­me as­ju, mis mei­le en­da­le meel­di­sid ja ku­hu lap­si sai kaa­sa­ta,“ lau­sub Kris­ti Raa­va.

Näi­teks kor­ral­da­ti ko­kan­dus­koo­li­tu­si, kus käi­sid oma tead­mi­si ja­ga­mas teis­te hul­gas ka ka­la­toi­tu­de spet­sia­list Vla­dis­lav Kor­žets ja li­ha­roo­ga­de as­ja­tund­ja Priit Kuusk.

Vah­va õn­nes­tu­mi­se­na kii­da­vad nai­sed 2009. aas­tal lä­bi­vii­dud kol­me koh­tu­mi­sõh­tut, ku­hu kut­su­ti ko­ha­lik­ke va­ne­maid ini­me­si ja­ga­ma oma elu­ko­ge­mu­si ja mä­les­tu­si Aeg­vii­du aja­loost.

„Sai­me toe­tust Hol­lan­di fon­dist Päi­ke­se­lill ning te­gi­me mee­nu­tus­te õh­tuid, ini­me­sed tu­lid va­na­de fo­to­de­ga, võt­si­me kõik rää­gi­tu vi­deos­se,“ rää­gib Ma­rian Rüt­man.

2010. aas­tal esi­tas Aja­leid­ja Lea­der-prog­ram­mi ra­ha­taot­lu­se Aeg­vii­du Kõ­la­ko­ja par­ki ma­dal­seik­lus­ra­ja te­ge­mi­seks, seik­lus­park ava­ti 2011 al­gu­ses.

Oma te­ge­vu­se­ga pais­tis MTÜ Aja­leid­ja 2010. aas­tal sil­ma ko­gu maa­kon­nas ning va­li­ti Har­ju­maa aas­ta ko­da­ni­ku­ühen­du­seks.

Pä­rast pau­si ma­hu­kas koo­li­tusp­ro­jekt
Va­he­peal oli Aja­leid­ja te­ge­vu­ses paa­ri-kol­meaas­ta­ne paus. Läk­si­me kõik töö­le ja ener­gia ku­lus sin­na, sel­gi­ta­vad nai­sed.

Eel­mi­sest aas­tast on MTÜ taas ak­tiiv­selt käi­vi­tu­nud, sest Lea­der-prog­ram­mi esi­ta­ti kaks aas­tat kes­tev pro­jekt „Kok­ku­hoi­dev Aeg­vii­du – ühis­te­ge­vu­sed loo­du­ses ja õpi­tu­ba­des“, mil­le ka­vas on 31 üri­tust, seal­hul­gas koo­li­tu­sed, töö­toad, mat­kad, loen­gud ja muud. Lea­der-prog­ram­mist toe­ta­tak­se nen­de lä­bi­vii­mist 10 000 eu­ro­ga, Aeg­vii­du vald toe­tas 2400 eu­ro­ga.

Ta­ha­me pak­ku­da igaü­he­le mi­da­gi, sel­le tõt­tu soo­vi­si­me, et pro­jekt hõl­maks eri­ne­vaid koo­li­tu­si, üt­le­vad nai­sed.

„Kok­ku­hoid­va Aeg­vii­du“ ava­ü­ri­tus – pe­re­päev, oli Aeg­vii­du kõ­la­ko­ja par­gis mul­lu 27. au­gus­til. Ok­toob­ris oli 8tun­ni­ne teo­ree­ti­li­ne ja prak­ti­li­ne fo­to­koo­li­tus Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­ses, fo­tog­raaf Ja­rek Jõe­pe­ra viis hu­vi­li­sed ka loo­du­ses­se pil­dis­ta­ma.

Kõi­ge pi­kem toi­mu­nud kur­sus on sü­gi­sest ke­va­de­ni kest­nud kand­le­män­gu töö­tu­ba. MTÜ oma lii­ge Reet Kan­ge­ri ju­hen­da­mi­sel val­mi­sid poo­le aas­ta jook­sul 2 meet­ri pik­kus­test plan­ku­dest pä­ris pil­lid ehk väi­ke­kand­led, mi­da saab koo­li­tun­di­des ka­su­ta­da – küm­me kan­nelt kin­gi­ti Aeg­vii­du koo­li­le 100. sün­ni­päe­vaks.

Pro­jek­ti raa­mes on õpi­tud küü­nal­de te­ge­mist, vil­ti­mist ja foa­min­gut ehk va­ha­laad­sest ma­ter­ja­list lil­le­de val­mis­ta­mist, käi­dud koos eluaeg­se jääg­ri Va­hur Se­pa­ga tal­vi­ses met­sas loo­ma­de jäl­gi tu­vas­ta­mas, kol­mel lin­nu­vaat­lu­sel koos bio­loog Es­ter Vald­vee­ga lin­nu­hää­li tu­vas­ta­mas.

„Loo­ma­de jäl­ge­de tund­maõp­pi­mi­ne oli vä­ga põ­nev, ma ei ole osa­nud met­sas nii pal­ju­de loo­ma­de jäl­gi mär­ga­ta. Nä­gi­me näi­teks re­ba­se, hun­di ja il­ve­se jäl­gi,“ ju­tus­tab Sil­le Noor.

Thea Luik kii­dab lin­nu­vaat­lu­si, mil­lest kaks olid va­ra­hom­mi­kul, üks öö­sel: „Esi­me­sel kor­ral oli­me ai­nult Aeg­vii­dus, siis nä­gi­me-kuul­si­me 38 lii­ki lin­de. Se­da on vä­he, Aeg­vii­du ei ole vä­ga lii­gi­ri­kas. Järg­mi­sel kor­ral sõit­si­me Jä­ne­da­le, seal kuul­si­me ju­ba 60 lii­ki. Öi­sel vaat­lu­sel Val­ge­ho­bu­se­mäe juu­rest Tar­vas­jõe lu­ha äär­de kuul­si­me 19 lii­ki lin­de.“

Se­ni­ne vii­ma­ne pro­jek­ti raa­mes toi­mu­nud et­te­võt­mi­ne oli mai lõ­pus Aeg­vii­du rah­va­ma­ja par­gis toi­mu­nud tra­dit­sioo­ni­li­ne pe­re­päev, mil­le­ga tä­his­ta­ti nii Aja­leid­ja kui Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si 10. sün­ni­päe­va. Na­gu esi­me­sel pe­re­päe­val küm­me aas­tat ta­ga­si, oli ka nüüd osa­võt­jaid kor­ral­da­ja­te hin­nan­gul pii­sa­valt.

„Ka kõi­ki­des­se me töö­tu­ba­des­se ja koo­li­tus­te­le on Aeg­vii­du ini­me­si ja­gu­nud, lin­nu­vaat­lus­te­le tul­di mu­jalt­ki, näi­teks Jär­va-Jaa­nist,“ sõ­nab Thea Luik.
Tu­le­va su­ve­ni kest­va pro­jek­ti raa­mes on Aja­leid­jal ka­vas lä­bi viia veel kä­si­töö­koo­li­tu­si, es­maa­biõ­pe, el­lu­jää­mis­loeng koos Jär­va ma­le­va nais­ko­du­kait­se­ga, toi­tu­mis­koo­li­tu­sed, seal­hul­gas lõk­ke­toi­tu­de val­mis­ta­mi­se õpe­tus koos Priit Kuu­se­ga, loo­dus­mat­kad Keh­ra koo­li õpe­ta­ja Uku Prak­si­ga, ju­tu­vest­mis­toad Pi­ret Pää­ri­ga, koh­tu­mi­ne Val­dur Mi­ki­ta­ga, tä­his­tae­va­vaat­lus Jus­si nõm­mel koos ast­ro­füü­sik Lau­rits Leed­jär­ve­ga.

Mis saab siis, kui ka­heaas­ta­ne pro­jekt lõp­eb, ei os­ka Aja­leid­ja nai­sed veel öel­da.

„Üli­pop­pe st­ra­tee­giaid ja aren­gu­ka­va­sid ei tee, ole­me üs­na spon­taan­sed,“ mär­gib Sil­le Noor.

Tee­me, kui­das on meil jak­su ja mõt­teid ning se­ni, ku­ni ka en­dal on to­re, li­sa­vad tei­sed.