MONI­KA SA­LU: „Kuu­sa­lu val­las min­nak­se üle tä­na­päe­vas­te­le töö­mee­to­di­te­le.“

799
Kuu­sa­lu val­la­va­nem MO­NI­KA SA­LU. Ame­tis ala­tes 6. juu­nist.
Kuu­sa­lu val­la­va­nem MO­NI­KA SA­LU. Ame­tis ala­tes 6. juu­nist.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem MO­NI­KA SA­LU, vo­li­ko­gu kin­ni­tas möö­du­nud tei­si­päe­val val­la al­la­su­tus­te uue st­ruk-­tuu­ri ja tee­nis­tus­koh­ta­de koos­sei­su. Nõus­tu­si­te Sõ­nu­mi­too­ja­le eel­seis­va­te muu­tus­te koh­ta kir­ja­li­kult vas­ta­ma. Kas se­ni­se st­ruk­tuu­ri tü­his­ta­mi­se­ga on ena­mi­kul val­laa­met­ni­kest nen­de prae­gu­ne töö­koht kao­ta­tud? Val­la­ma­jas on nüüd pä­ris suur se­ga­dus, et mis juh­tub eda­si. Kom­men­tee­ri­tak­se, et ei saa muu­tus­test pä­ris täp­selt aru.
„See väi­de ei vas­ta tõe­le. Uues st­ruk­tuu­ris on muu­tu­nud osad ame­ti­ni­me­tu­sed. Val­la­va­lit­sus te­ge­leb vald­kon­da­des, mi­da näe­vad et­te sea­du­sed ja põ­hi­mää­rus, see tä­hen­dab, et töö ees­mär­gid ei muu­tu. Muu­tub see, kui­das tööd te­hak­se. Sel­leks, et se­ni­sest ope­ra­tiiv­se­malt, si­su­li­se­malt ja tõ­hu­sa­malt tööd te­ha, tu­li muu­ta muu­hul­gas ka st­ruktuu­ri. Meie väi­ke­ses val­las ei ole ots­tar­be­kas igaks tööks pal­ga­ta eral­di inimest – amet­ni­ku töö võib hõl­ma­ta mit­meid üle­san­deid, see­tõt­tu on ame­ti­ni­me­tu­sed ül­di­se­mad. Uus st­ruk­tuur või­mal­dab kor­ral­da­da töö­jao­tust ots­tar­be­ka­malt, kii­ren­dab as­jaa­ja­mi­se prot­ses­se ja või­mal­dab pro­fes­sio­naal­se­maid asen­du­si.

Ma ei os­ka küll öel­da, kel­lelt või mis ajast pä­ri­neb in­fo se­ga­du­se ja aru­saa­ma­tu­se koh­ta. Ole­me or­ga­ni­sat­sioo­nis rää­ki­nud mit­meid kor­di. Kel mu­re, on ala­ti mi­nu­ga saa­nud per­so­naal­selt üle rää­ki­da. Oma töö­ta­ja­te­ga ole­me muu­da­tus­test ju­ba va­ra­kult aru­ta­nud. Vii­ma­ti oli sel­le­tee­ma­li­ne in­fo­tund 5. sep­temb­ril. Ka siis vest­le­sin nen­de­ga, kel oli li­sa­kü­si­mu­si, veel eral­di. Val­la­ma­jast väl­ja­poo­le on in­fot va­hen­da­tud koo­so­le­ku­te ning eri­väl­jaan­de, in­fo­le­he Kuu­la Kuu­sa­lut kau­du. Uuest st­ruk­tuu­rist oli põh­ja­li­kult jut­tu ka vo­li­ko­gu 4. sep­temb­ri is­tun­gil, mil­lest oli ot­seü­le­kan­ne ning mis on jä­rel­vaa­da­tav.“

Vo­li­ko­gu is­tun­gil üt­le­si­te, et tu­le­kul on kon­kur­sid. Sa­mas pea­vad val­la­ma­ja töö­ta­jad prae­gu vald­kon­ni­ti oma­va­hel tööü­le­san­ded kok­ku lep­pi­ma, et täp­sus­ta­da uu­si ame­ti­ju­hen­deid. Kas see tä­hen­dab, et ena­mik se­ni­seid töö­ta­jaid ik­ka­gi jät­ka­vad?
„Jah, meil on täies­ti uu­si ame­ti­koh­ti, mil­le täit­mi­seks kuu­lu­ta­me väl­ja kon­kur­sid. On ka va­nu ame­ti­koh­ti, ku­hu po­le se­ni töö­ta­jat lei­tud.
Jäl­le ime­lik väi­de amet­ni­ke koh­ta. Uue st­ruk­tuu­ri üle­se­hi­tus eel­dab, et min­nak­se üle tä­na­päe­vas­te­le töö­mee­to­di­te­le. Muu­da­tu­si saab te­ha ai­nult mees­kond­li­kult – jah, eel­kõi­ge tu­leb töö­ta­ja­tel vaa­da­ta üle vald­kon­na üle­san­ded, oma­va­hel aru­ta­da ning ana­lüü­si­da, et üks­ki töö­lõik ei jääks kat­ma­ta. Ame­ti­ju­hen­did le­pi­tak­se kok­ku töö­ta­ja ja tööand­ja va­hel. Prae­gu on et­te nä­ha val­la­ma­jast ai­nult ka­he töö­ta­ja koon­da­mi­ne.“

Kes on need kaks koon­da­ta­vat?
„Üks raa­ma­tu­pi­da­ja ja abi­val­la­va­nem.“

Kü­sin Teilt se­da, mi­da olen aja­kir­ja­ni­ku­na kuul­nud val­la­ma­ja amet­ni­ke ja val­lae­la­ni­ke­ga rää­ki­des või tun­nen, et tu­leks põh­ja­li­ku­malt sel­gi­ta­da. Ku­na te­gu on suur­te ja ka põ­hi­mõt­te­lis­te üm­ber­kor­ral­dus­te­ga, on inim­lik ja aru­saa­dav, et soo­vi­tak­se või­ma­li­kult ük­si­kas­ja­lik­ku in­fot, et oleks sel­gus, mis on tu­le­kul. Põ­hi­kü­si­mu­sed on, kui mi­tu ini­mest koon­da­tak­se, kui­das ja mil­lal ha­ka­tak­se muu­tu­si el­lu vii­ma.
„Val­la­ma­ja kõi­gil töö­ta­ja­tel on see in­fo ole­mas. Ku­na muu­da­tu­sed puu­du­ta­vad ka al­la­su­tu­si, on kok­ku le­pi­tud ja väl­ja kuu­lu­ta­tud 12. sep­temb­ril in­fo­tund kõi­gi­le val­la pal­gal ole­va­te­le töö­ta­ja­te­le.“

Au­gus­ti al­gu­ses Sõ­nu­mi­too­ja­le an­tud in­terv­juus rää­ki­si­te, et ole­te tei­nud pik­ki töö­päe­vi, tut­vu­nud olu­kor­ra­ga val­las. Taht­si­te sel­gust saa­da ka val­la­ma­ja töö­ta­ja­te se­nis­test koor­mus­test ja tööü­le­san­ne­test. Kui­das kom­men­tee­ri­te, mil­li­ne pilt ava­nes?
„Sel­le töö põh­jal teh­tud ana­lüüs on­gi vii­nud muu­da­tus­te­ni ning uue st­ruk­tuu­ri moo­dus­ta­mi­se­ni.“

Mi­da tä­hen­dab liht­salt sel­gi­ta­tu­na lau­se se­le­tus­kir­jast: „Or­ga­ni­sat­sioon töö­tab spet­sia­lis­ti­de võrkst­ruk­tuu­ril, ra­ken­da­des pea­mi­selt maat­riks­juh­ti­mi­se ele­men­te?“
„Liht­salt ja ül­dis­ta­tult tä­hen­dab see tu­ge­va­te spet­sia­lis­ti­de rin­gi, kes ei va­ja va­he­juh­ti­mis­ta­san­deid. Uus st­ruk­tuur eel­dab tu­ge­vat spet­sia­lis­ti­de kaad­rit ning iga spet­sia­list peab põh­ja­li­kult tund­ma oma töö­vald­kon­da ning suut­ma ise oma tööd kor­ral­da­da, te­ge­ma tõ­hu­sat koos­tööd kol­lee­gi­de­ga vald­kon­naü­les­te üle­san­ne­te la­hen­da­mi­seks ning üle­vald­kond­li­ke üle­san­ne­te pu­hul ka teis­te vald­kon­da­de as­ja­tund­ja­te­ga. Maat­riks­juh­ti­mist on Ees­tis se­ni edu­kalt ka­su­ta­tud et­te­võ­te­te juh­ti­mi­ses. Mu­jal maail­mas on see ka ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te ta­san­dil ju­ba le­vi­nud juh­ti­mis­võ­te. Ees­tis on Kuu­sa­lu vald mi­nu tea­da esi­me­ne ko­ha­lik oma­va­lit­sus, mis ot­sus­tas sel­le kõr­ge tu­le­mus­lik­ku­se­ga kaa­saeg­se juh­ti­mis­vii­si mee­to­deid ka­su­ta­da.“

Juur­de on loo­dud kaks täies­ti uut ame­ti­koh­ta – va­ba­te­ge­vu­se ning tu­ris­mi- ja et­te­võt­lu­se koor­di­naa­tor. Mi­da nad hak­ka­vad te­ge­ma, kas nei­le ja­gub Kuu­sa­lu val­las üle­san­deid täis­ko­ha­ga töö­ta­mi­seks?
„Jah, kind­las­ti on neil üle­san­deid täis­ko­ha­ga töö­ta­mi­seks. Va­ba­te­ge­vu­se koor­di­naa­tor loob se­ni­sest suu­re­ma si­su ja koos­töö ko­gu vald­kon­na­le. Ta hak­kab te­ge­le­ma kul­tuu­ri, hu­vi­te­ge­vu­se, spor­di ja kü­la­lii­ku­mi­se koor­di­nee­ri­mi­se­ga. Tu­ris­mi- ja et­te­võt­lus­koor­di­naa­tor hak­kab te­ge­le­ma val­las tu­ris­mi-, tu­run­dus- ja et­te­võt­lus­vald­kon­na­ga ning rah­vus­va­he­lis­te ja si­se­riik­li­ke pro­jek­ti­taot­lus­te­ga.“

Te­gi­te vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku ja vo­li­ni­kud kiit­sid 9 poolt­hää­le­ga heaks ka uu­te al­la­su­tus­te moo­dus­ta­mi­se. Kas seo­ses Kuu­sa­lu Spor­di loo­mi­se­ga lik­vi­dee­ri­tak­se või reor­ga­ni­see­ri­tak­se Kuu­sa­lu Spor­di­kes­kus? Mis saab spor­di­kes­ku­se töö­ta­ja­test? Kes hak­kab Kuu­sa­lu Spor­ti juh­ti­ma?
„Kuu­sa­lu val­las üha laie­neb spor­di­ra­ja­tis­te võr­gus­tik ja ede­neb spor­di­te­ge­mi­ne. Kuu­sa­lu Sport saab ha­ka­ta komp­lek­selt te­ge­le­ma kõi­gi spor­di­ra­ja­tis­te­ga, suu­na­ma ja el­lu vii­ma spor­di­te­ge­vu­si. Kuu­sa­lu spor­di­kes­kust ei su­le­ta!

Na­gu ot­su­se se­le­tus­kir­jas öel­dud – kõi­ki, al­la­su­tu­si hak­ka­vad juh­ti­ma vas­ta­vad juh­tivs­pet­sia­lis­tid, väl­ja ar­va­tud koo­li­de, las­teae­da­de ja OÜ­de pu­hul.“

Kü­sin teis­te­gi uu­te al­la­su­tus­te koh­ta. Mil­li­sed töö­ta­jad üle val­la hak­ka­vad töö­ta­ma al­la­su­tu­ses Kuu­sa­lu Val­la­va­ra Hal­dus ja Hool­dus? Kui pal­jud se­nis­test töö­ta­ja­test seo­ses sel­le asu­tu­se loo­mi­se­ga koon­da­tak­se?
„Vo­li­ko­gu jaoks sai ka ot­su­se se­le­tus­kir­jas sel­gi­ta­tud, et kõi­ki al­la­su­tu­si hak­ka­vad juh­ti­ma vas­ta­vad juh­tivs­pet­sia­lis­tid. Es­malt tu­leb luua põ­hi­mää­ru­sed, üles ehi­ta­da funkt­sioo­ni­de võrkst­ruk­tuur ja sel­le põh­jal koos­ta­da de­tail­ne töö­kor­ral­dus.“

Kes hak­ka­vad töö­ta­ma asu­tu­ses Kuu­sa­lu Hoo­le­kan­ne, prae­gu on Kuu­sa­lu val­las suur osa sot­siaal­vald­kon­na tööst MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la õlul?
„Na­gu ot­su­se se­le­tus­kir­jas öel­dud – kõi­k tee­nust osu­ta­vad töö­ta­jad viiak­se üle asu­tus­tes­se. Hoo­le­la ei ole val­la asu­tus, vaid ise­sei­sev MTÜ, mil­lel on omad tööd ja töö­ta­jad. Vo­li­ko­gu ot­sus ei puu­du­ta ega saa­gi kor­ral­da­da üm­ber eraõi­gus­lik­ke MTÜ­sid.“

Mil­lal uued al­la­su­tu­sed tööd alus­ta­vad? Ku­hu sea­tak­se sis­se nen­de kon­to­rid?
„Eel­pool sel­gi­ta­sin, et es­malt tu­leb luua põ­hi­mää­ru­sed, al­les siis saab min­na eda­si töö­kor­ral­du­se juur­de. Muu­da­tus­te prot­ses­si ees­märk on as­tu­da väl­ja ar­hai­li­sest süs­tee­mist. Asu­tu­se ja kon­to­ri va­hel po­le tä­na­päe­val enam võr­dus­mär­ki. Asu­tus – see on te­ge­vu­sed, ini­me­sed ja va­hen­did.“

Kuu­sa­lu val­la pal­gal on kok­ku li­gi 300 ini­mest. Kui pal­ju­sid neist puu­du­ta­vad üm­ber­kor­ral­du­sed isik­li­kult – suu­na­tak­se tei­se asu­tus­se, koon­da­tak­se, pa­ku­tak­se teist tööd? Prae­gu ol­lak­se ka koo­li­des ja las­teae­da­des mu­re­li­kud, et mis hak­kab saa­ma? Kas on ka­vas lä­hia­jal tea­vi­ta­da al­la­su­tus­te töö­ta­jaid eel­seis­va­test muu­tus­test põh­ja­li­ku­malt?
„On kok­ku le­pi­tud ja väl­ja kuu­lu­ta­tud in­fo­tund 12. sep­temb­ril. See on mõel­dud kõi­gi­le val­la­töö­ta­ja­te­le. Sin­na on oo­da­tud kuu­la­ma ja kü­si­mu­si esi­ta­ma kõik val­la pal­gal ole­vad töö­ta­jad.“

Val­lae­lu kor­ral­da­tak­se suu­rel mää­ral mak­su­maks­ja ra­ha eest ning in­terv­juu Teie­ga oli ajen­da­tud soo­vist an­da muu­da­tus­test täp­sem üle­vaa­de ka kõi­gi­le teis­te­le, mit­te ai­nult ot­se val­la pal­gal ole­va­te­le töö­ta­ja­te­le, kel­le kü­si­mus­te­le hak­ka­te kol­ma­päe­val vas­ta­ma. Kui­das saa­vad muu­tus­test põh­ja­li­ku­malt tea­da tei­sed val­la­ko­da­ni­kud?
„Mi­nu mee­lest me just Teie­ga koos se­da te­gi­me! Loo­dan, et in­for­mee­ri­me Sõ­nu­mi­too­ja va­hen­du­sel ka edas­pi­di. Li­saks on kõi­gi­le kät­te­saa­da­vad vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se ot­su­sed. Vo­li­ko­gu is­tun­gist on nii ot­seü­le­kan­ne kui jä­rel­vaa­ta­mi­se või­ma­lus. Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­he­külg kuu­sa­lu.ee ka­jas­tab jooks­valt uu­di­seid ja in­fot. Ole­me ju­ba en­ne muu­da­tu­si koos­ta­nud ja ta­su­ta kõi­gi­le saat­nud in­fo­le­he Kuu­la Kuu­sa­lut, mis ka­jas­tas li­saks st­ruk­tuu­ri tee­ma­de­le ka aren­gu­ka­va se­mi­na­ri. Va­ja­du­sel saa­me veel­ kord väl­ja an­da in­fo­le­he olu­lis­tel ja kee­ru­lis­tel tee­ma­del.“

Kir­ja­li­kud kü­si­mu­sed esi­tas ÜL­LE TAMM.

Eelmine artikkelHar­ju val­da­de­le-lin­na­de­le kuu­luv Mag­da­lee­na kin­nis­tu on en­di­selt müü­ma­ta
Järgmine artikkelAja­le­hed jõua­vad nüüd Kuu­sal­lu hil­jem