Mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­val toi­mub ik­ka­gi Ani­jal

677

Tei­ne mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­val on Ani­jal 12. au­gus­til.

Kui ke­va­del kir­ju­ta­si­me, et mul­lu su­vel Ani­ja mõi­sas es­ma­kord­selt toi­mu­nud mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­val „Ani­ja ko­gu­kon­na heaks“ toi­mub sel aas­tal Kos­ti­ve­res koos seal­se mõi­sa­päe­va­ga, siis nüüd­seks on ot­sus­ta­tud, et teist kor­da toi­muv mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­val on koos pärt­li­päe­va laa­da­ga 12. au­gus­til ik­ka­gi Ani­ja mõi­sas ja par­gis.

„Kui hak­ka­si­me tä­na­vust fes­ti­va­li ka­van­da­ma, ar­va­si­me, et au­gus­tis on meie mõis ju­ba re­mon­dis. Nüüd on sel­ge, et siis ei ole mõi­sa re­no­vee­ri­mis­tööd veel ala­nud. Tee­me fes­ti­va­li siin, et hu­vi­lis­te­le veel näi­da­ta, mil­li­ne on Ani­ja mõis en­ne re­no­vee­ri­mist. Järg­mi­sel kor­ral näe­vad nad ju­ba re­no­vee­ri­tud mõi­sa,“ rää­kis Ani­ja mõi­sa aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa.

Fes­ti­va­li­le kut­su­tak­se end tut­vus­ta­ma mõi­sa­sid Ees­ti eri pai­gust: „Oo­ta­me siia ka 2018. aas­tal pa­ri­maks tun­nis­ta­tud mõi­sate esindajaid, et nad rää­gik­sid oma edu­lu­gu­sid. Osa neist on lu­ba­nud tul­la, mõ­ni po­le kind­lat sõ­na veel öel­nud.“

Tä­na­vu va­li­ti pa­ri­maks kul­tuu­ri­mõi­saks Ker­nu mõis, pa­ri­maks mõi­sa­toit­lus­ta­jaks Palm­se, pa­ri­maks mõi­sa­ma­jan­du­se eden­da­jaks Moos­te ja pa­ri­maks mõi­sa­ma­ju­tu­seks Vi­hu­la mõis, aas­ta mõi­sa res­tau­ree­ri­mis­teo au­hin­na sai Ko­lu­ve­re loss.

Mõi­saes­ti­va­li ka­vas on kon­ve­rents, kus teeb et­te­kan­de ka 2018. aas­tal pa­ri­maks mõi­sa­kul­tuu­ri aren­da­jaks va­li­tud Ants Hein, töö­toad ja kul­tuu­rip­rog­ramm, peae­si­ne­jad on Lii­si Koik­son ja Rai­vo Ta­fe­nau, kes esi­ta­vad va­na fil­mi­muu­si­kat. Laa­da­ga sa­mal ajal Ani­ja mõi­saõues toi­mu­va­le tra­dit­sioo­ni­li­se­le pärt­li­päe­va laa­da­le on re­gist­ree­ru­nud ju­ba 20 müü­jat.

„Sis­se­pääs mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­va­li­le on prii ja te­ge­mist ja­gub kõi­gi­le,“ lu­bas Jan­ne Kal­lak­maa.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 13. juunil
Järgmine artikkelVilist­la­sed kut­su­vad an­ne­ta­ma Keh­ra koo­li maa­li res­tau­ree­ri­mi­seks