Mini­voo­rust „Uut hoo­gu“ toetatakse Ani­ja val­last 4 ja Raa­si­ku val­last 2 al­ga­tust

37
Ida-Harju Koostöökoja arendusjuht SILLE NOOR

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja ju­ha­tus kin­ni­tas es­mas­päe­val, 22. mail noor­te­le ja va­baü­hen­dus­te­le mõel­dud taot­lus­voo­rust „Uut hoo­gu“ järg­mi­sed toe­tu­se­saa­jad. Mi­ni­voo­ru esi­ta­ti 10. maiks 10 taot­lust, neist 4 Ani­ja, 2 Raa­si­ku ja 4 Ko­se val­last. Ju­ha­tus ot­sus­tas kõik esi­ta­tud taot­lu­sed ra­hul­da­da. Kok­ku an­tak­se küm­ne­le et­te­võt­mi­se­le 17 659,80 eu­rot. Ne­li noor­teal­ga­tust saa­vad toe­tust 100 prot­sen­ti, MTÜ­de 6 pro­jek­ti 85 prot­sen­ti mak­su­mu­sest.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la noor­te­ko­gu saab 1301,40 eu­rot liik­me­te mai lõ­pus toi­mu­vaks ins­pi­rat­sioo­ni­rei­siks ja õp­pe­käi­guks Stock­hol­mi Ees­ti koo­li ja Ees­ti maj­ja.

Aeg­vii­du MTÜ­le Aja­leid­ja an­tak­se 1700 eu­rot ins­pi­ree­ri­va­te si­se­ruu­mi­de de­ko­ree­ri­mi­se õpi­tu­ba­de ja noor­te loo­vus­laag­ri lä­bi­vii­mi­seks.

MTÜ Trii­bik saab 1322,60 eu­rot Keh­ra Nu­ku 60. sün­ni­päe­va sei­na­ka­lend­ri tel­li­mi­seks ja Keh­ra muu­seu­mis toi­mu­va näi­tu­se et­te­val­mis­ta­mi­seks.

MTÜd Tõu­koe­ra­selts Occ­hi­lu­po toe­ta­tak­se 1995,80 eu­ro­ga, mis on mõel­dud Paa­si­ku koer­te­mõi­sas in­fo­päe­va kor­ral­da­mi­seks.

Raa­si­ku vald
Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpi­la­se­sin­dus saab noor­te­le su­vi­se loo­dus­laag­ri kor­ral­da­mi­seks 1740 eu­rot.

Rät­la Kü­la­selt­si pro­jek­ti „Aja­loo­rän­na­kud Val­do Praus­ti­ga“ toe­ta­tak­se 1600 eu­ro­ga. Sel­le eest on ka­vas Rät­las kaks aja­loo­päe­va, kus Val­do Praust kõ­ne­leb kü­la aja­loost, ning kü­la­rah­va väl­ja­sõit Jär­va­maa­le Val­do Praus­ti­le kuu­lu­vas­se jalg­rat­ta­muu­seu­mi.

Ko­se val­last toe­ta­tak­se noor­teal­ga­tu­si „Koo­li­rock 2023“ ja muu­si­ka­li „Kui­das ku­nin­gas kuu pea­le kip­pus“ ning MTÜ RMEKS ja Ra­vi­la Kü­laa­ren­da­mi­se Selt­si pro­jek­te.

Järg­mis­se voo­ru saab taot­lu­si esi­ta­da 10. juu­ni­ni. Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht Sil­le Noor ar­vas, et siis võib ol­la vii­ma­ne või­ma­lus mi­ni­voo­rust „Uut hoo­gu“ toe­tust saa­da, sest ja­ga­da ol­nud 44 061 eu­rost on pä­rast kah­te voo­ru al­les veel üle 11 000 eu­ro.

300-2000 eu­ro suu­rust toe­tust saa­vad taot­le­da Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­las ela­va­te­le ja õp­pi­va­te­le 12-26aas­tas­te­le noor­te­le mõel­dud or­ga­ni­sat­sioo­nid või al­ga­tu­sed ning piir­kon­nas roh­kem kui kuus kuud te­gut­se­nud MTÜd ja sih­ta­su­tu­sed, väl­jaar­va­tud oma­va­lit­su­se osa­lu­se­ga sih­ta­su­tu­sed. Reeg­li­na toe­ta­tak­se uu­si al­ga­tu­si. Tra­dit­sioo­ni­lis­te­le üri­tu­si an­tak­se ra­ha ju­hul, kui neil on mõ­ni li­sand­väär­tus või uud­ne nüanss.

Eelmine artikkelTuumajaama asukohavalikud
Järgmine artikkelMuudatused Anija volikogus