Mil­lis­te era­kon­da­de või va­li­mis­lii­tu­de­ga võiks Teie va­li­mis­ni­me­ki­ri te­ha koos­tööd ja moo­dus­ta­da või­mu­lii­du?

1154

Vas­ta­vad ni­me­kir­ja­des 7. po­sit­sioo­nil ole­vad kan­di­daa­did. Kü­si­si­me ka ük­sik­kan­di­daa­ti­delt, kel­le­ga nad võik­sid koos­tööd te­ha ja ol­la või­mu­lii­dus.
ANI­JA VALD
Ees­ti Re­for­mie­ra­kond, KÜL­LI­KI HE­RIS: „Meie ni­me­ki­ri on val­mis koos­tööks kõi­gi­ga, kel­lel on meie­ga sar­na­sed väär­tus­hin­nan­gud. Need on ava­tus, lä­bi­paist­vus ning ko­da­ni­kke kaa­sav val­la juh­ti­mi­ne. Va­le oleks kel­le­ga­gi koos­tööd mit­te te­ha, sest kõik me ela­me siin val­las ja hoo­li­me sel­le käe­käi­gust. Lu­ba­ma­tu on kel­le­gi et­te­pa­ne­kuid ju­ba eos mit­te kuul­da võt­ta, ot­sus­ta­des vaid era­kond­li­ku kuu­lu­vu­se põh­jal.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, KAU­PO LII­VA: „Meie va­li­misp­rog­ram­mi üks punkt on val­mi­so­lek koos­tööks kõi­gi po­lii­ti­lis­te jõu­du­de­ga tu­le­va­ses Ani­ja val­las. Ühi­se mees­kon­na­na te­gut­se­des võib saa­vu­ta­da val­la aren­gus kõi­ge pa­re­maid tu­le­mu­si, sel­leks on aga va­ja­lik kõi­gi osa­pool­te hea ta­he koos­tööd te­ha ja komp­ro­mis­si­val­mi­dus. Meil on need ole­mas. Uue või­mu­lii­du loo­mi­ne ole­neb eel­kõi­ge va­li­mis­tu­le­mus­test, kuid kind­las­ti ka va­ra­se­mast po­si­tiiv­sest koos­töö­ko­ge­mu­sest ning väl­ja­hõi­ga­tud va­li­mis­lu­ba­dus­test.“

Va­li­mis­liit Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus, KAI­SA TAM­KI­VI: „Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus on val­mis koos­tööks, ja ka või­mu­lii­du ühi­seks moo­dus­ta­mi­seks, kõi­ki­de Ani­ja val­las kan­di­dee­ri­va­te era­kon­da­de­ga. Eel­mi­sed ne­li aas­tat vo­li­ko­gus on vä­ga häs­ti toi­mi­nud meie koa­lit­sioon Kes­ke­ra­kon­na ja IRL-iga. Ka opo­sit­sioo­ni­ga oli meil hea koos­töö ning ena­mas­ti oli­me ühel mee­lel. Kui vo­li­ko­gu liik­me­te ees­märk on ko­ha­li­ke ela­ni­ke heao­lu, siis ei oma täht­sust, mil­li­ses era­kon­nas või va­li­mis­lii­dus on kee­gi vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­nud.“

Isa­maa ja Res Pub­li­ca Liit, LII­VI LOIK: „Koos­tööd ta­ha­me te­ha kõi­gi­ga. Pea­me ideaa­liks, et vo­li­ko­gu koa­lit­sioon moo­dus­ta­tak­se kõi­gist vo­li­ko­gus­se va­li­tud liik­me­test. Vo­li­ko­gu opo­sit­sioo­ni tööd võiks edu­kalt te­ha aja­kir­jan­dus. Konk­reet­selt – an­nak­si­me Sõ­nu­mi­too­ja aja­kir­ja­ni­ku­le vo­li­ko­gu liik­me õi­gu­sed – osa­le­da vo­li­ko­gu ja ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­ku­tel, esi­ta­da vo­li­ko­gu is­tun­gi ajal kü­si­mu­si võrd­se­tel alus­tel vo­li­ko­gu liik­me­te­ga ja nii eda­si, tal puu­dub vaid vo­li­ko­gu ot­sus­te vas­tu­võt­mi­sel hää­le­ta­mi­se õi­gus.“
RAA­SI­KU VALD
Isa­maa ja Res Pub­li­ca Liit: „IRL teeb koos­tööd nen­de­ga, kel­le prog­ramm üh­tib meie sei­su­koh­ta­de­ga. IRL soo­vib jät­ka­ta eel­ne­nud koa­lit­sioo­nis, sest ühis­te­ge­vus oli edu­kas ja ela­nik­ke kaa­sav.”

Va­li­mis­liit Ühes­koos Eda­si, TÕ­NU SUUR­KUUSK: „Pean olu­li­seks ühis­kon­na nõr­ge­ma­te toe­ta­mist. Ea­ka­te­le tu­leb ta­ga­da pa­rim või­ma­lik nii sot­siaal­ses kui ka ra­ha­li­ses plaa­nis ning meie noor­te­le iga­külg­ne toe­tus nii ha­ri­du­se oman­da­mi­ses kui ka va­ba aja veet­mi­se või­ma­lus­te ri­kas­ta­mi­ses, mil­les tu­leks eel­kõi­ge kuu­la­ta nen­de en­di mõt­teid. Täht­sus­tan tu­ge­vat ko­gu­kon­da, et elu keeks ka kü­la­des. See ei tä­hen­da ai­nult kii­gep­lat­si­de ehi­tust, efek­tiiv­se­malt saaks kor­ras hoi­da teid, ühist­rans­port peaks pii­sa­va ti­he­du­se­ga vii­ma kes­kus­tes­se ja pea­lin­na. Ar­van, et kõi­gi era­kon­da­de ja va­li­mis­lii­tu­de­ga, kes ja­ga­vad mi­nu mai­ni­tud vaa­teid, on või­ma­lik elu Raa­si­ku val­las eden­da­da.”

Va­li­mis­liit Ko­du­ko­ha Eest, HEI­KO KRAUB­NER: „Raa­si­ku val­las on Re­for­mie­ra­kond end küll üle vär­vi­nud ehk rüü­ta­nud va­li­mis­lii­du vam­mu­ses­se, kuid era­kond­lik na­ba­nöör ehk kä­su- ja ka­sua­hel on jää­nud. On ilm­ne, et kui era­kond on rii­gi­ko­gus oma se­ni­se te­ge­vu­se­ga toe­ta­nud Ees­ti is­la­mi­see­ri­mist lä­bi kont­rol­li­ma­tu sis­se­rän­de (mee­nu­ta­gem pa­gu­las­laag­ri­test im­por­di­tud kont­rol­li­tud taus­ta­ga „sõ­ja­põ­ge­nik­ke”, kel­le nai­sed ise põ­le­ma lä­he­vad), ho­mo- ja soo­neut­raal­su­se pro­pa­gan­dat ja ko­bar­sea­du­si, mil­le pu­hul rah­va ar­va­mu­sest on jõhk­ralt sõi­de­tud üle, siis kar­de­ta­vas­ti sel­le era­kon­na käe­pi­ken­dus ko­ha­li­kus oma­va­lit­su­ses kan­nab sa­mu vaa­teid ning te­gut­se­mis­mu­de­lit. Konk­reet­sest koos­tööst saa­me rää­ki­da ik­ka­gi al­les pä­rast va­li­mi­si.”

Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald, MA­RIAN­NE LOIK: „Meie liit ei vä­lis­ta koos­tööd ühe­gi vo­li­kok­ku pür­gi­va va­li­mis­ni­me­kir­ja­ga. Meil on põh­ja­lik prog­ramm, mil­le ava­li­kus­ta­si­me, ja jäl­gi­me nüüd hu­vi­ga, mil­le­ga kon­ku­ren­did vas­ta­vad ning mil­li­seks võib ku­ju­ne­da ühi­so­sa. En­ne va­li­mis­tu­le­mus­te sel­gu­mist me ei spe­ku­lee­ri või­ma­li­ku koa­lit­sioo­ni osas, vaid kes­ken­du­me va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald pa­ri­ma va­li­mis­tu­le­mu­se saa­vu­ta­mi­se­le. Li­saks ole­me va­li­ja­le ava­li­kult väl­ja öel­nud meie val­la­va­ne­ma kan­di­daa­di, kes on And­re Sepp. Teis­tel kan­di­dee­ri­ja­tel puu­dub val­la­va­ne­ma­kan­di­daat või on see eba­sel­ge. Meie hu­vi on saa­da Raa­si­ku val­la­le koos­tööd te­gev val­la­vo­li­ko­gu ja -va­lit­sus.”

Ük­sik­kan­di­daat GA­RI­NA TOO­MIN­GAS: „Mi­na näen koos­tööd kõi­ki­de osa­pool­te­ga. Ku­na me kan­di­dee­ri­me kõik Raa­si­ku val­la vo­li­ko­gus­se, siis pea­me aja­ma või vä­he­mas­ti eel­dan, et aja­me üh­te as­ja, mis täi­dab Raa­si­ku val­la ees­mär­ke.”

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la me­hed osa­le­sid te­le­saa­tes „Pu­na­ne se­kund”
Järgmine artikkelMil­lis­te era­kon­da­de või va­li­mis­lii­tu­de­ga võiks Teie va­li­mis­ni­me­ki­ri te­ha koos­tööd ja moo­dus­ta­da või­mu­lii­du?