Mil­lis­te era­kon­da­de või va­li­mis­lii­tu­de­ga võiks Teie va­li­mis­ni­me­ki­ri te­ha koos­tööd ja moo­dus­ta­da või­mu­lii­du?

1163

Vas­ta­vad ni­me­kir­ja­des 7. po­sit­sioo­nil ole­vad kan­di­daa­did. Kü­si­si­me ka ük­sik­kan­di­daa­ti­delt, kel­le­ga nad võik­sid koos­tööd te­ha ja ol­la või­mu­lii­dus.
KUU­SA­LU VALD
Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, ARI JU­HA­NI LEH­TO­NEN: „Me po­le veel asu­nud ja­ga­ma lask­ma­ta ka­ru nah­ka, vaid kes­ken­du­me hea tu­le­mu­se saa­vu­ta­mi­se­le. Vaa­ta­me 16. ok­toob­ril, kes va­li­ti. Sel­gi­ta­me väl­ja nen­de plaa­nid, soo­vid ja maail­ma­vaa­te. Kui lei­dub pii­sav ühi­so­sa, on eel­du­sed koos­tööks ole­mas. Se­nist aja­lu­gu ar­ves­se võt­tes tun­dub kõi­ge ras­kem ole­vat lei­da ühist keelt (just maail­ma­vaa­te­lis­tes kü­si­mus­tes) kan­di­dee­ri­va­te par­tei­de ni­me­kir­ja­de­ga. Kui muu­tu­vad ini­me­sed, ei vä­lis­ta koos­tööd kel­le­ga­gi.“

Ees­ti Re­for­mie­ra­kond, TEA MÄ­GI: „Koos­tööd saab te­ha nen­de­ga, kes  se­da ka ise soo­vi­vad, kel­le tõeks­pi­da­mis­teks on ava­lik aru­te­lu, tei­se poo­le ära­kuu­la­mi­ne ja oma ot­sus­te ma­jan­dus­lik põh­jen­da­mi­ne. Sel­gelt on väl­jen­da­nud va­ja­dust viia val­la juh­ti­mi­ne uue­le, lä­bi­paist­va­le ja ko­gu­kon­na hu­ve ar­ves­ta­va­le ta­se­me­le  kõik va­li­mis­ni­me­kir­jad. Vaid  va­li­mis­liit Ühi­ne  Ko­du teeb kos­mee­ti­li­si muu­da­tu­si, asen­da­des vo­li­ko­gu esi­me­he Enn Kirs­ma­ni vo­li­ko­gu prae­gu­se asee­si­me­he Ur­mo Ris­ti­saa­re­ga. Nad mõ­le­mad on kaas­vas­tu­ta­jad, et vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid ei ha­ka­nud kor­ra­li­kult töö­le, et val­la juh­ti­mis­se ei kaa­sa­tud ko­gu­kon­di. Uues vo­li­ko­gus ei to­hi ol­la koa­lit­sioo­ni ega opo­sit­sioo­ni. Ja val­la­va­nem tu­leb va­li­da  kon­kursi­ga – noo­rem, ener­gi­li­sem ja miks ka mit­te nais­te­rah­vas.“

Ees­ti Kes­ke­ra­kond, JAAN ROO­LAID: Ei vastanud.

Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald, IN­GELD­RIN AUG: Meie ei vä­lis­ta koos­tööd kel­le­ga­gi, ole­me tul­nud, et meie mees­kon­nalt val­la aren­gus­se väärt ko­ge­mu­si ja värs­ket vaa­det an­da. Tun­ne­me ka teis­te ni­me­kir­ja­de poolt koos­töö­soo­vi, hea meel on, et peaae­gu kõik ni­me­kir­jad näe­vad va­ja­dust, et val­la­va­nem tu­leks ava­li­ku kon­kur­si­ga. Har­ju­mus­pä­ra­se või­mu­lii­du koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu ja sel­le nel­jaks aas­taks lu­kus­ta­mi­se ase­mel peaks pi­de­valt toi­mu­ma pa­ri­ma­te idee­de võist­lus, mis ei to­hi sõl­tu­da idee esi­ta­ja ole­mi­sest opo­sit­sioo­nis või koa­lit­sioo­nis. See­ga po­le põh­just rää­ki­da või­mu­lii­dust, vaid pi­gem kõi­gi vo­li­ko­gu liik­me­te­ga konst­ruk­tiiv­sest koos­tööst ko­gu pe­rioo­di väl­tel.

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond, TIIU LEP­NURM: „Ku­na veel ei ole  tea­da, kes va­li­tak­se tu­le­vas­se vo­li­ko­gus­se, siis po­le või­ma­lik kü­si­mu­se­le täp­selt vas­ta­ta. Koos­tööd peaks kõi­gi­ga saa­ma te­ha.“

Va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald, KAT­RE KA­RU: „Are­nev Kuu­sa­lu vald on val­mis koos­tööks kõi­gi va­li­mis­lii­tu­de, era­kon­da­de ja ük­sik­kan­di­daa­ti­de­ga. Meie nä­ge­mu­ses ei ole val­la juh­ti­mi­ses koa­lit­sioo­ni ega opo­sit­sioo­ni. Vo­li­ko­gu liik­med on saa­nud man­daa­di va­li­jalt ja pea­vad ot­su­sed te­ge­ma kai­ne mõis­tu­se ja puh­ta sü­da­me­tun­nis­tu­se­ga. Ko­da­ni­kud pea­vad nä­ge­ma, mil­le põh­jal hää­le­ta­tak­se. Ta­ga­tu­ba­de kok­ku­le­pe­teks meie ko­du­val­las ruu­mi ei ole. Ole­me op­ti­mis­tid ja val­mis ka va­na­le ka­ru­le uu­si trik­ke õpe­ta­ma!“

Ük­sik­kan­di­daat SAN­DER AAS­NA: „Olen val­mis koos­tööd te­ge­ma kõi­gi­ga, kes on ava­tud konst­ruk­tiiv­seks aru­te­luks ning kel­le soov on viia Kuu­sa­lu val­da eda­si, mit­te te­ge­le­da po­lii­ti­li­se kemp­le­mi­se­ga. Na­gu üt­le­sin ka Kol­ga­kü­las toi­mu­nud va­li­mis­de­ba­til, on val­la juh­tor­ga­ni kõi­ge olu­li­sem ees­märk ela­ni­ke heao­lu ta­ga­mi­ne ning kõik ot­su­sed ja te­ge­vu­sed pea­vad tee­ni­ma se­da ees­mär­ki, ole­ma lä­bi­paist­vad ja ava­li­kud ela­ni­ke­le.“

Ük­sik­kan­di­daat AN­NE KII­LAS­PÄÄ: „Ük­sin­da kan­di­dee­ri­mi­se ot­sus tu­li va­li­mis­lii­tu­de ja era­kon­da­de prog­ram­me, tut­vus­tu­si ning lu­ba­du­si lu­ge­des. Meie vald va­jab kõi­ki neid häid mõt­teid ja lu­ba­du­si, mis olid kir­jas eri­ne­va­te va­li­mis­lii­tu­de ja era­kon­da­de tut­vus­tus­tes. Kah­juks ei jää­nud sil­ma lu­ba­dust te­ha koos­tööd teis­te va­li­mis­lii­tu­de ning era­kon­da­de­ga. Lu­ba­ti küll kaa­sa­ta ela­nik­ke, aga komp­ro­mis­sid ja koos­töö vo­li­ko­gus puu­dus. Vii­ma­sed ne­li aas­tat on ol­nud meie val­las puu­du­lik just koostöötahe vo­li­ko­gus. Val­la areng aga sõl­tub­ki just juh­ti­va­te or­ga­ni­sat­sioo­ni­de töö­või­mest. Sel­lest tu­le­ne­valt teek­sin koos­tööd kõi­ki­de teis­te va­li­mis­lii­tu­de ja era­kon­da­de­ga.“