Mil­li­seid sot­siaal­tee­nu­seid me oma­va­lit­su­sed pa­ku­vad

1529

Lok­sal puu­du­vad ko­du­tee­nus ning täis­kas­va­nu hool­da­ja igakuine toe­tus.

ÜL­LE TAMM
KÜL­LI KOP­PEL­MA
ERE UI­BO

Aval­da­si­me eel­mi­ses Sõ­nu­mi­too­jas õi­gus­kants­le­ri nõu­ni­ku Kris­ti Ploo­mi kir­ju­ti­se „Oma­va­lit­su­se abi­kä­si ini­mes­te­le“. Ta loet­leb, mil­li­seid tee­nu­seid peab iga oma­va­lit­sus ole­ma val­mis pak­ku­ma: ko­du­tee­nus, üld­hool­de­ko­du­tee­nus, täi­sea­li­se hool­dus, tu­gii­si­ku­tee­nus, isik­li­ku abis­ta­ja tee­nus, sot­siaalt­rans­por­di­tee­nus, var­ju­pai­ga­tee­nus, tur­va­ko­du­tee­nus, elu­ruu­mi ta­ga­mi­ne, võ­la­nõus­ta­mis­tee­nus, lap­se­hoiu­tee­nus.
Pa­lu­si­me Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­last ning Lok­sa lin­nast and­meid, mil­li­seid neist tee­nus­test on ko­da­ni­kel või­ma­lik saa­da ja kui pal­ju­de­le on se­ni osu­ta­tud. Kü­si­si­me ka, kui suur on oma­va­lit­su­se keh­tes­ta­tud ko­ha­lik toi­me­tu­le­ku­piir, kui pal­ju­de­le maks­tak­se riik­lik­ku toi­me­tu­le­ku­toe­tust ning ko­ha­li­kest toe­tus­test ma­jan­dus­li­ke ras­kus­te pu­hul maks­ta­vat toe­tust ja ter­vi­se/ra­vi­mi­toe­tust. And­meid pa­lu­si­me 2016. aas­ta koh­ta.

Ani­ja vald
Ani­ja val­las oli 6 ko­du­hool­dus­töö­ta­jat, aas­ta lõ­pus 4 töö­ta­jat, kõik nad ei ole ame­tis täis­koor­mu­se­ga, eel­mi­sel aas­tal tee­nin­da­sid nad 27 ini­mest. Hool­de­ko­du­des oli 2016. aas­ta jook­sul 12 ini­mest, kel­le hool­da­mi­se eest ta­sub vald. Täi­sea­lis­te isi­ku­te hool­da­mi­se eest maks­ti eel­mi­sel aas­tal toe­tust 40 ini­me­se­le, ena­mas­ti on need pe­re­liik­med või lä­he­da­sed. Neist 10 eest, kes ei käi tööl, ku­na hool­da­vad abi­va­ja­jat, mak­sab vald sot­siaal­mak­su, et ini­mes­tel oleks ra­vi­kind­lus­tus. Ras­ke puu­de­ga isi­ku hool­da­ja­le maks­tak­se 20 eu­rot ja sü­ga­va puu­de­ga isi­ku hool­da­ja­le 32 eu­rot kuus. Puue­te­ga las­te hool­da­jaid on 12.
Tu­gii­si­ku tee­nust pa­ku­tak­se ka­he­le las­teaia­lap­se­le. Isik­li­ku abi­va­ja­ja tee­nus­te pak­ku­mi­seks on val­mi­dus ole­mas, prae­gu tee­nust kee­gi ei va­ja. Sot­siaalt­rans­por­ti osu­ta­ti eel­mi­sel aas­tal 18 ini­me­se­le, kok­ku ku­lus tee­nu­se­le 7382 eu­rot.
Var­ju­pai­ka­de ega tur­va­ko­du­de tee­nu­seid Ani­ja val­lal möö­du­nud aas­tal ka­su­ta­da pol­nud va­ja. Elu­ruu­mi tee­nust pa­ku­tak­se Keh­ra sot­siaal­ma­jas 20le ini­me­se­le, pea­le sel­le ela­vad 25 ini­mest val­la­le kuu­lu­va­tes sot­siaal­kor­te­ri­tes.
Võ­la­nõus­ta­mis­tee­nust os­te­tak­se Tal­lin­na Sot­siaal­töö Kes­ku­selt, ku­na klien­te po­le nii pal­ju, et ta­suks spet­sia­list ko­ha­le kut­su­da.
Lap­se­hoiu­toe­tust eel­mi­sel ja üle-eel­mi­sel aas­tal ei maks­tud, ku­na üks­ki Ani­ja val­la laps ei käi­nud maa­va­ne­ma loa alu­sel te­gut­se­vas hoius. 13. märt­sist on Keh­ras ava­tud val­la las­te­hoid.
Riik­lik­ku toi­me­tu­le­ku­toe­tust said eel­mi­sel aas­tal 46 pe­ret. Toe­tust maks­ti kok­ku 227 kor­ral, kok­ku 55 040 eu­rot. Ühe­kord­seid toe­tu­si maks­ti aas­ta jook­sul 126le ini­me­se­le kok­ku 10 436,75 eu­rot, seal­hul­gas on 835 eu­rot ter­vi­se­toe­tust 16le täis­kas­va­nu­le ja ka­he­le lap­se­le. Va­ja­dus­põ­hist pe­re­toe­tust maks­ti 22 pe­re­le 85 kor­ral ko­gu­sum­mas 18 675 eu­rot.
Ani­ja val­la toi­me­tu­le­ku­piir on pool mii­ni­mum­pal­ka ehk 235 eu­rot iga pe­re­liik­me koh­ta.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­las saa­vad ko­du­tee­nust 24 ea­kat, val­la pal­gal on 4 ko­du­hool­dus­töö­ta­jat. Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­dus on 10 ela­nik­ku, mu­jal üld­hool­de­ko­du­des on 19 val­lae­la­nik­ku, kel­le hool­da­mist toe­tab vald. Täi­sea­lis­te ini­mes­te hool­da­mi­se eest maks­tak­se toe­tust 51 hool­da­ja­le, kes val­da­valt on hool­da­ta­va pe­re­liik­med. Ka ta­sub vald nen­de sot­siaal­mak­su, et oleks ta­ga­tud ra­vi­kind­lus­tus. Ras­ke puu­de­ga ini­me­se hool­da­ja saab 30, sü­ga­va puu­de­ga ini­me­se hool­da­ja 50 eu­rot kuus.
Tu­gii­si­ku­tee­nu­se ta­ga­mi­seks on töö­le võe­tud pe­re­de tu­gii­sik, ta abis­tab 6 pe­ret. Seo­ses Ko­se ja Jõe­läht­me val­la­ga koos­töös käi­vi­ta­tud pro­jek­ti­ga võe­tak­se töö­le küm­me tu­gii­si­kut ja isik­lik­ku abis­ta­jat, töö­ta­su ka­tab suu­res osas ELi toe­tus­ra­ha. Li­saks on val­la ha­ri­du­sa­su­tus­tes tööl kok­ku 13 tu­gii­si­kut, osa­li­selt ta­sub nen­de pal­ga vald, osa ka­tab ELi toe­tus.
Toe­tust isik­li­ku abis­ta­ja tee­nu­se saa­mi­seks taot­le­sid 3 ini­mest. Sot­siaalt­rans­por­di­tee­nu­se osu­ta­mi­ne käi­vi­tus ok­toob­ris 2016, aas­ta lõ­puks oli se­da ka­su­ta­nud 24 ini­mest, osa neist kor­du­valt.
Var­ju­pai­ga­tee­nust ei ol­nud möö­du­nud aas­tal va­ja­dust ka­su­ta­da – val­las oma var­ju­pai­ka ei ole. Tur­va­ko­du­tee­nust on ka­su­ta­tud, ka tur­va­ko­du asub mu­jal oma­va­lit­su­ses. Eral­di le­pin­guid kum­ma­gi asu­tu­se­ga po­le.
Elu­ruu­mi tee­nust ehk sot­siaa­le­la­mis­pind on an­tud 16 ini­me­se­le, va­ja­dus oleks suu­rem. Võ­la­nõus­ta­mis­tee­nu­se osas te­hak­se koos­tööd Tal­lin­na Sot­siaal­töö Kes­ku­se­ga, lä­hia­jal on plaan pak­ku­da sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti va­hen­du­sel võ­la­nõus­ta­ja­le taas või­ma­lust tul­la vas­tu­võ­tuks Kuu­sal­lu. Lap­se­hoiu­toe­tust maks­ti mõ­ni aas­ta ta­ga­si ar­vu­kalt, prae­gu ei maks­ta, sest Kuu­sa­lu val­las ei ole las­teaia­koh­ta­de puu­dust.
Toi­me­tu­le­ku­toe­tust saa­vad Kuu­sa­lu val­las 30 pe­ret, kok­ku maks­ti eel­mi­sel aas­tal 26 508 eu­rot. Ühe­kord­set ehk ma­jan­dus­li­kult ras­kes olu­kor­ras maks­ta­vat toe­tust maks­ti mul­lu kok­ku 11 325 eu­rot 72 leib­kon­na­le. Ter­vi­se­toe­tust maks­ti 17 750 eu­rot 293 kor­ral 112 ini­me­se­le.
Kuu­sa­lu val­la ko­ha­lik toi­me­tu­le­ku­piir on 260 eu­rot kuus iga pe­re­liik­me koh­ta. Kui sis­se­tu­lek jääb sel­lest väik­se­maks, on või­ma­lik taot­le­da val­las keh­tes­ta­tud sissetulekust sõltuvaid sot­siaal­toe­tu­si.

Raa­si­ku vald
Ko­du­tee­nust saa­vad Raa­si­ku val­las prae­gu 21 ini­mest, ko­du­hool­du­sõ­de­sid on 3. Üld­hool­de­ko­du val­las ei ole, ot­si­tak­se va­ja­du­sel üle Ees­ti oda­va­maid koh­ti.
Hool­da­jad on mää­ra­tud 15 hool­da­ta­va­le, neist üks on puu­de­ga lap­se hool­da­ja. Prae­gu on sü­ga­va puu­de­ga hoo­lea­lu­seid 7 ja 8 on ras­ke puu­de­ga hool­da­ta­vaid. Hool­da­ja­toe­tus ühes kuus kõi­gi­le kok­ku on 590 eu­rot.
Tu­gii­si­ku tee­nust saab ne­li las­te­ga pe­ret ning üks laps las­teaias ja üks laps koo­lis. Isik­li­ku abis­ta­ja tee­nust prae­gu kee­gi ei va­ja.
Sot­siaalt­rans­por­di­tee­nust ko­ha­li­ke pe­rears­ti­de juur­de te­hak­se ük­si­ku­te­le pen­sio­nä­ri­de­le ta­su­ta ja in­vat­rans­por­di va­ja­du­sel ka­su­ta­tak­se OÜ Med­serv Grupp tee­nust – möö­du­nud aas­tal mak­sis vald 6 kor­ral tee­nu­se kin­ni val­la ee­lar­vest, kok­ku 597 eu­rot.
Aju­ti­ne öö­bi­mis­koht või krii­sia­bi on val­las ta­ga­tud Raa­si­kul asu­va sot­siaal­kor­te­ri­ga. Eel­mi­sel aas­tal ka­su­ta­ti se­da ühe juh­tu­mi la­hen­da­mi­seks.
Võ­la­nõus­ta­mis­tee­nust os­te­tak­se Raa­si­ku val­las va­ja­du­sel sis­se ja töö­tu­te pu­hul maks­tak­se tee­nus ka kin­ni.
Riik­lik lap­se­hoiu­tee­nu­se ra­ha ka­su­ta­ti kõik ära – eri­ne­va­te tu­gi­tee­nus­te osu­ta­mi­seks ja lap­se­hoiu­tee­nu­se ra­has­ta­mi­seks. Lap­se­hoiu­tee­nust ka­su­ta­ti ka­he puu­de­ga lap­se pu­hul.
Toi­me­tu­le­ku­toe­tust sai aas­ta jook­sul 11 pe­ret või ük­si­k­isi­kut, sum­ma oli 13 463 eu­rot. Ühe­kord­set toe­tust maks­ti 11 ini­me­se­le, sum­ma oli 584 eu­rot. Ter­vi­se­toe­tust ei maks­tud.
Ko­ha­lik toi­me­tu­le­ku­piir Raa­si­ku val­las on 195 eu­rot.

Lok­sa linn
Lok­sa linn mak­sab hool­da­ja­toe­tust puu­de­ga lap­se hool­da­ja­le, neid on 2. Täis­kas­va­nu hool­da­jaid on 21, kelle eest ta­su­tak­se sot­siaal­maksu, et oleks tagatud ravikindlustus. Toi­me­tu­le­ku­toe­tust saa­vad 135 leib­kon­da. Lok­sa lin­na ko­ha­lik toi­me­tu­le­ku­piir on 250 eu­rot kuus ini­me­se koh­ta. Need olid and­med, mi­da Sõ­nu­mi­too­ja lei­dis ava­li­kest and­me­baa­si­dest.
Lin­na­va­lit­sus ei vas­ta­nud toi­me­tu­se kü­si­mu­se­le, mil­li­seid sot­siaal­tee­nu­seid Lok­sal pa­ku­tak­se ja mis­su­gu­ses ma­hus.