Miks tegite Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se juur­de spor­di ja ke­ha­kul­tuu­ri töö­rühma?

68
Raasiku vallavanem Toomas Teeväli

Raa­si­ku val­la­va­nem TOO­MAS TEE­VÄ­LI: „Sel­le et­te­pa­ne­ku te­gin val­la­va­lit­su­se­le mi­na ning val­la­va­lit­sus ot­sus­tas 19. veeb­rua­ril moo­dus­ta­da töö­rüh­ma, kes hak­kaks te­ge­le­ma val­la spor­di- ja ke­ha­kul­tuu­ri­alas­te aren­dus­te­ga.

Meil on spor­di­vald­kon­nas ka­van­da­mi­sel mi­tu ra­ja­tist – Raa­si­ku ter­vi­se­ra­da, mil­le­le on koht väl­ja va­li­tud, aga te­ge­vus sei­sab, ja PVC kat­te­ga jalg­pal­li­hall, mil­le pro­jek­tee­ri­mist soo­vi­me alus­ta­da. Aru­kü­las on teh­tud et­te­pa­nek te­ha jää­väl­ja­ku­le va­ri­ka­tus. Li­saks on meil ühisp­ro­jekt Kõr­ve­maa Rat­ta­ring, mil­le ka­su­ta­mi­ne Raa­si­ku val­las on nul­li­lä­he­da­ne, kuid ku­lud tu­leb kan­da. Mõ­ned pro­jek­tid on alus­ta­tud üs­na am­mu ja ku­na ini­me­sed on va­he­tu­nud, on vas­tu­tus laia­li val­gu­nud. Sa­mu­ti on plaan saa­da roh­kem elu sis­se ale­vi­te ja kü­la­de kok­ku­saa­mis­teks rah­vas­por­di kau­du.

Sel­leks, et sääs­ta ini­me­se ae­ga ning et ot­su­sed ei sün­niks emot­sioo­ni­de ajel, pak­ku­sin väl­ja moo­dus­ta­da as­ja­tund­ja­test töö­rühm, kes põh­ja­li­kult ana­lüü­siks ja pa­kuks kom­pe­tent­seid la­hen­du­si, et mi­da, kui­das ja mis jär­je­kor­ras spor­di­vald­kon­nas tee­me ning kes mil­le eest vas­tu­tab. Ot­si­da tu­leb ka ee­lar­ve­vä­li­seid lahendusi.

Töö­rüh­ma kuu­lu­vad li­saks mi­nu­le veel FC Jo­ker esin­da­ja­na val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Re­ne Lill, Raa­si­ku koo­li esin­da­ja­na Mart­ti Si­kut, vo­li­ko­gu lii­ge Ivar Vil­berg, val­la aren­dus­juht Kaie Ma­mon­tov, hal­dus- ja ehi­tu­s­osa­kon­na ju­ha­ta­ja Rii­na Rand ning Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Uku Hins­berg.

Töö­rüh­ma esi­me­se koo­so­le­ku kut­su­sin kok­ku kol­ma­päe­vaks, 6. märt­siks.“

Eelmine artikkelAla­ve­re noor­te­kes­kus ko­lis koo­li­maj­ja
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­kus lii­tus plat­vor­mi­ga pe­rearst24.ee