Miks te­ki­vad Keh­ras­se „jär­ved“?

1416

Hil­jaae­gu tõs­ta­ta­ti Fa­ce­boo­ki-gru­pis „Mär­ga­tud Keh­ras/Ani­ja val­las“ prob­leem, et va­he­peal saa­bu­nud soo­ja­de ja vih­mas­te il­ma­de­ga tek­ki­sid Keh­ra tee­de­le taas suu­red lom­bid. Tee­ma püs­ti­ta­ja mär­kis, et olu­kord muu­tus hul­le­maks eel­mi­sel aas­tal, kui staa­dio­ni vas­tas asu­va bus­si­pea­tu­se juu­res aja­sid kraa­vid üle, ena­mik Leht­met­sa kü­la pool­sest teeää­rest oli vee all. Pos­ti­tus oli il­lust­ree­ri­tud pil­di­ga Ko­se maan­tee 26 sis­se­sõi­du­teel asu­vast suu­rest vee­lom­bist, mi­da kom­men­taa­ri­des ni­me­ta­ti ka jär­ve­ke­seks. Kom­men­tee­ri­ti, et ka osa uuest kerg­liik­lus­teest oli va­he­peal vee all.
Ani­ja val­la ehi­tuss­pet­sia­list Vil­jo Leis ja Vel­ko AV juht Peep Kask tõ­de­sid, et te­gu on igi­va­na prob­lee­mi­ga, Ko­se maan­tee 26 ma­ja et­te te­kib suur lomp suur­vee ja suu­re­ma sa­ju kor­ral ala­ti. Tei­ne prob­leem­ne koht on sa­mas lä­he­dal sot­siaal­ma­ja juu­res.
„Maa on kül­mu­nud, ve­si ei jook­se ära, ko­gu­neb loh­ku­des­se,“ sõ­nas Vil­jo Leis.
Peep Kask sel­gi­tas, et va­rem im­bus Keh­ras suur osa sa­de­vett ka­na­li­sat­sioo­ni ja soo­ja­tras­si­de all ole­va­tes­se kü­na­des­se, kuid uued to­rus­ti­kud on i­so­lee­ri­tud: „Kee­gi ei tea, kui pal­ju im­mit­ses va­na­de ka­na­li­sat­sioo­ni­to­ru­de ajal sin­na vih­ma­vett, kuid reo­vee­pu­has­ti oli vih­mas­te il­ma­de ajal üle­koor­ma­tud. 2011. aas­tal val­mis uus ühis­vee­värk ja ka­na­li­sat­sioon. Ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rud on lek­ke­kind­lad ja töö­ta­vad vaid sel­leks, mil­leks on et­te näh­tud.“
Uus staa­dion te­ma sõ­nul süü­di ei ole, sin­na on teh­tud uued dre­naa­žid. Ka staa­dio­ni vas­tas üle­tee asuv kraav sai Peep Ka­se kin­ni­tu­sel hil­jaae­gu pu­has­ta­tud.
Vil­jo Lei­si hin­nan­gul la­he­neb prob­leem siis, kui suu­de­tak­se sa­de­vee­süs­tee­mid kor­da te­ha: „Ku­na meie ÜVK aren­gu­ka­vas on järg­mi­ses eta­pis et­te­näh­tud sa­de­vee­süs­tee­mi­de aren­da­mi­ne, pa­ne­me prae­gu kok­ku läh­teü­le­san­net. Kaar­dis­ta­me ole­ma­so­le­vad sa­de­vee­süs­tee­mid, tee­me au­di­ti, et saa­da tea­da, mis tu­leb re­konst­ruee­ri­da. Siis saa­me te­ha han­ke. Sel aas­tal me kind­las­ti töö­de­ga ei alus­ta, kuid ta­ha­me tea­da nen­de eel­da­ta­vat mak­su­must.“

Eelmine artikkelGros­si toi­du­pood Kuu­sa­lus on teh­tud kaks kor­da suu­re­maks
Järgmine artikkelRaasiku linetantsijad võidutsesid Balti meistrivõistlustel