Miks on Kuu­sa­lu val­las ava­li­ke tee­de osas ai­na koh­tu­vaid­lu­si?

1716
Kuu­sa­lu val­la pea­maa­kor­ral­da­ja PEE­TER RAUD­SEPP: „Ad­vo­kaa­di­bü­roo abi kasutame neis koh­tu­vaid­lus­tes, kus näe­me, et ise hak­ka­ma ei saa, meie vas­tas on tu­ge­vad ad­vo­kaa­did.“

Kuu­sa­lu val­las Kol­ga­kü­las oli La­ti­ku kin­nis­tut lä­bi­va ava­li­ku ka­su­tu­se­ga Kal­da tee lõik pool­teist aas­tat su­le­tud. Tee ava­ti liik­lu­seks koh­tu­ha­gi ta­ga­mi­se mää­ru­se alu­sel koh­tu­täi­tu­ri abi­ga. Mul­lu su­vel lei­dis rii­gi­ko­hus, et La­ti­ku kin­nis­tu oma­nik peab lu­ba­ma Kal­da tee ka­su­ta­mist oma kin­nis­tul.

Käe­so­lev aas­ta tõi Kuu­sa­lu val­da uue tee­vaid­lu­se. Li­gi kaks kuud on kin­ni ol­nud Pu­di­soo kü­las Kal­daa­lu­se tee, mis on sa­mu­ti ava­li­kus ka­su­tu­ses ja lä­bib era­maad – Rät­se­pa kin­nis­tut. Taas püü­tak­se tee­kü­si­must la­hen­da­da koh­tu abil.

Mõ­le­mad tee­vaid­lu­sed on jõud­nud üle-ees­ti­lis­se mee­dias­se. Kol­ga­kü­la juh­tu­mit ka­jas­tas kor­du­valt te­le­saa­de „Kaua võib?“, Pu­di­soo tee sul­ge­mi­sest on in­fot ja­ga­nud Del­fi uu­dis­te­por­taal.

Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris Kuu­sa­lu val­la pea­maa­kor­ral­da­jalt, mis­pä­rast on pal­jud ava­li­kud teed mõõ­de­tud erao­man­dis ole­va­te kin­nis­tu­te sis­se – see an­nab kin­nis­tuo­ma­ni­ke­le või­ma­lu­se ta­kis­ta­da teel liik­lust või sea­da tee ka­su­ta­ja­te­le oma­pool­seid tin­gi­mu­si. Kü­si­si­me ka, kui­das eri­ne­valt Kal­da teest, mis lä­bib pal­ju­sid era­maid, saab Kal­daa­lu­se tee kul­ge­da ena­mi­ke kin­nis­tu­te kõr­valt, aga mit­te Rät­se­pat lä­bi­va lõi­gu osas.

Pea­maa­kor­ral­da­ja Pee­ter Raud­sepp tõ­des: „Kui olek­si­me maa­re­for­mi al­gu­saas­ta­tel ol­nud sa­ma tar­gad, kui ole­me prae­gu, oleks mõ­ned­ki as­jad teh­tud teist­moo­di. Kuid sea­du­sed olid siis teist­su­gu­sed, kõik taht­sid kor­ra­ga ja kii­res­ti saa­da maao­ma­ni­keks, re­form soo­vi­ti rut­tu lõ­pe­ta­da. Nüüd tu­leb tun­nis­ta­da, et ol­di naiiv­sed, ar­va­ti, et jät­kub sa­ma suh­tu­mi­ne, na­gu oli esi­me­se Ees­ti Va­ba­rii­gi ajal – siis oli uh­ku­se asi, kui ava­lik tee lä­bis kel­le­gi maid.“
Ta sel­gi­tas, maa­re­for­mi käi­vi­ta­des leid­sid sea­du­sand­jad, et pii­sab, kui maa­do­ku­men­ti­de­le te­ha mär­ge tee ava­li­ku ka­su­tu­se koh­ta ja kin­nis­tuo­ma­nik kin­ni­tab all­kir­ja­ga. Nüüd­seks on sea­du­si täien­da­tud ja muu­de­tud, tee ava­lik ka­su­tus peab ole­ma sä­tes­ta­tud pla­nee­rin­gu­te­ga ning mär­gi­tud ka kin­nis­tus­raa­ma­tus­se. Ent maao­ma­nik­ku ei saa ko­hus­ta­da kin­nis­tus­raa­ma­tut täien­da­ma, muu­tu­si õn­nes­tub te­ha, kui kin­nis­tuid ja­ga­tak­se ja mõõ­de­tak­se üle ning do­ku­men­did saa­de­tak­se val­la­maj­ja. Siis on Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus al­ga­ta­nud trans­por­di­maa väl­ja­mõõ­dis­ta­mi­si kin­nis­tu­test ja ta­su­nud vas­ta­vad ku­lud. Nii on Kuu­sa­lu vald saa­nud mit­me­te ava­li­kus ka­su­tu­ses ole­va­te tee­lõi­ku­de oma­ni­kuks, aga pal­ju­des koh­ta­des on kü­la­teed en­di­selt era­maa­del. Sa­mas po­le osad maao­ma­ni­kud nõus oma maast tee­jup­pi val­la­le and­ma, on kü­la­teid, kus mõned lõi­gud ju­ba vor­mis­ta­tud val­la­le kuu­lu­vaks trans­por­di­maaks, üle­jää­nu on en­di­selt era­maa­del.

Kal­daa­lu­se tee koh­ta mär­kis Pee­ter Raud­sepp, et seal­se­te kin­nis­tu­te pu­hul olid maa­toi­min­gud eri­ne­vad, na­gu olid ka mu­jal Ees­tis – maao­ma­ni­kuks saa­di pä­rast nõu­ko­gu­de ae­ga mit­mel moel ja eri sea­du­se­sä­te­te jär­gi: „Maid ta­gas­ta­ti õi­gus­järg­se­te­le sub­jek­ti­de­le, maad sai os­tuee­sõi­gu­se­ga eras­ta­da. Tee­de osas vor­mis­ta­ti do­ku­men­did sel­li­selt, na­gu õn­nes­tus iga konk­reet­se kin­nis­tu puhul vas­ta­valt sea­dus­te­le kok­ku lep­pi­da. Se­da­si on­gi juh­tu­nud, et ena­mas­ti lä­heb Kal­daa­lu­se tee kin­nis­tu­pii­ri­dest väl­jast­poolt, aga üle Rät­se­pa kin­nis­tu, mis eras­ta­ti os­tuee­sõi­gu­se­ga. Sea­dus lu­bas os­tuee­sõi­gu­se­ga eras­ta­da ta­gas­ta­ma­ta jää­nud ta­lu­maid ela­mu juur­de en­di­se kin­nis­tu pii­res ja ka piir­ne­vaid va­bu maid. Kal­daa­lu­se tee oli en­di­se Rät­se­pa nr 40a ta­lu­maa­de sees. Toi­mi­kust on nä­ha, et val­la­va­lit­sus pi­das Rät­se­pa kin­nis­tu as­jus lä­bi­rää­ki­mi­si pä­ris pi­kalt, aga eras­ta­ja nõu­dis maad ku­ni tei­sel pool teed asu­va rii­gi­met­sa­ni ja pol­nud või­ma­lust keel­du­da.“

Kü­si­mu­se­le, kas ka teis­tes oma­va­lit­sus­tes on tee­de ka­su­tu­se üle koh­tu­vaid­lu­si, vas­tas pea­maa­kor­ral­da­ja, et on kol­lee­gi­de­ga rää­ki­nud ja nad on kom­men­tee­ri­nud, et vaiel­dak­se sa­mu­ti, aga õn­neks po­le suu­re kel­la kül­ge pan­dud, aja­kir­jan­du­ses po­le ka­jas­ta­tud.

Sõ­na­võ­tud vo­li­ko­gus
Tee­de­ga seo­tud koh­tu­vaid­lus­te tee­mal on rää­gi­tud ka Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ka­hel vii­ma­sel is­tun­gil. Vo­li­ko­gu lii­ge Mar­gus Soom an­dis veeb­rua­ri is­tun­gil val­la­va­lit­su­se­le üle Kol­ga­kü­la La­ti­ku kin­nis­tu oma­ni­ku komp­ro­mis­set­te­pa­ne­kud.

Märt­si is­tun­gil kõ­ne­les ta veel ühest teed puu­du­ta­vast koh­tu­vaid­lu­sest – Ka­ber­la kü­las Ki­viaia ela­mua­ren­du­ses on ava­lik tee ra­ja­tud üle ühe oma­ni­ku kin­nis­tu. Sel­le vaid­lu­se val­la­va­lit­sus kao­tas koh­tus, kae­ba­ja koh­tu­ku­lu­de kat­teks tu­leb val­lal ta­su­da li­gi 900 eu­rot, li­saks val­la­va­lit­su­se ad­vo­kaa­di­ku­lud.

„Mõist­li­kud ini­me­sed ei käi koh­tus, vaid rää­gi­vad lä­bi ja la­hen­da­vad kok­ku­le­pe­te­ga. Vald ei peaks vaid­le­ma oma ela­ni­ke­ga koh­tus, tu­leb ot­se su­hel­da,“ too­ni­tas Mar­gus Soom mõ­le­mal is­tun­gil.

Pea­maa­kor­ral­da­ja lau­sus Sõ­nu­mi­too­ja­le, et lä­bi­rää­ki­mi­si on tee­de kü­si­mu­ses pee­tud ja pee­tak­se edas­pi­di, suu­rem osa maao­ma­ni­kest suh­tub mõist­valt. Koh­tus­se jõua­vad need olu­kor­rad, kus lä­bi­rää­ki­mi­sed ebaõn­nes­tu­vad. Tih­ti juh­tub, et en­da te­ge­ma­ta jät­mis­tes süü­dis­ta­tak­se val­da.

La­ti­ku komp­ro­mis­set­te­pa­nek
Kol­ga­kü­la La­ti­ku kin­nis­tu­oma­nik pa­kub komp­ro­mis­si, et Kal­da tee maa te­ma kin­nis­tut lä­biv lõik mõõ­de­taks 3-4 meet­ri laiu­selt naa­ber­kin­nis­tu Tam­me-Kõrt­si pii­rist, vald kor­ras­tab ja hool­dab edas­pi­di teed ning ehi­tab La­ti­ku kin­nis­tu ja tee va­he­le mü­ra­tõk­ke ta­ra.

Pee­ter Raud­sepp üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sel­le et­te­pa­ne­ku osas on roh­kem kui kuu ae­ga ta­ga­si saa­de­tud kin­nis­tu­oma­nik­ku esin­da­va­le van­dead­vo­kaa­di­le täp­sus­ta­vad kü­si­mu­sed – val­la­va­lit­sus pa­lub sel­gi­ta­vat joo­nist tee­maa mõõt­mi­se soo­vi koh­ta ning täp­sus­tust või­ma­li­ku mü­ra­tõk­ke ja sel­le asu­ko­ha osas. Ad­vo­kaa­di­le saa­de­tud kir­jas on li­sa­tud, et vald on ko­gu aeg Kal­da teed hool­da­nud väl­ja ar­va­tud ajal, kui tee­lõik oli su­le­tud. Vas­tust ei ole se­ni tul­nud.

Al­ter­na­tiiv­sed et­te­pa­ne­kud Ki­viaia tee koh­ta
Ki­viaia tee Ka­ber­las ehitas aren­da­ja pea­maa­kor­ral­da­ja sõ­nul pla­nee­rin­gust eri­ne­valt ehk va­les­se koh­ta, üle­tab üht kin­nis­tut. Sel­le oma­nik nõu­dis koh­tu kau­du, et val­la­va­lit­sus la­hen­daks tee­maa kü­si­mu­se, ku­na soo­vis pii­ra­ta oma krun­di aia­ga, kuid piir kul­geb lä­bi tee. Ki­viaia tee on an­tud üle val­la­le ja seal ole­vad tras­sid OÜ-le Kuu­sa­lu Soo­jus.

Kui­gi Ki­viaia tee 22 kin­nis­tu oma­nik pa­kub kol­me al­ter­na­tiiv­set va­rian­ti – vas­ta­valt koh­tuot­su­se­le sõl­mi­da tee­maa osas vas­tas­ti­ku­se ta­su­ta ka­su­ta­mi­se le­ping või ta­su­ta ka­su­tu­sõi­gu­se le­ping või maa mõõ­dis­ta­tak­se üm­ber ja ku­lud kae­tak­se võrd­selt – tea­tas Pee­ter Raud­sepp, et val­la­va­lit­su­sel on tei­ne plaan. Kui il­mad lu­ba­vad, tõs­te­tak­se tee rin­gi nii, na­gu pla­nee­ring se­da et­te nä­gi. Hin­nan­gu­li­selt lä­he­vad tee­tööd maks­ma um­bes 500 eu­rot, ku­na te­gu on pae­peal­se maa­ga – see on oda­vam, kui oleks al­ter­na­tiiv­se­te va­rian­ti­de kor­ral.

Kal­daa­lu­se tee – sun­ni­ra­ha
Pu­di­soo Kal­daa­lu­se tee osas koh­tu­vaid­lu­sed käi­vad, ko­hus on mää­ra­nud ha­gi ta­ga­mi­se kor­ras, et ku­ni vaid­lus­te lõ­pu­ni tu­leb tee hoi­da liik­lu­seks va­ba. Ku­na Rät­se­pa kin­nis­tu­le pan­di tee­le et­te ki­vi­hun­nik ja mi­tu ma­si­nat, sai val­la­va­lit­sus koh­tu­täi­tu­rilt vo­li­tu­sed tee ise ta­kis­tus­test va­bas­ta­da. Märt­si vii­ma­sel kol­ma­päe­val tõs­te­ti val­la­va­lit­su­se tel­li­tud ko­pa­ga ki­vi­hun­nik eest ning nä­dal va­rem tei­sal­da­tud ki­vi­koo­rem (jõu­ti ära viia en­ne kin­nis­tuo­ma­ni­ku esin­da­ja sek­ku­mist – toim.) too­di Kol­ga-Aab­last Rät­se­pa kin­nis­tu­le ta­ga­si.

Kuu­sa­lu val­la ma­jan­dus­tee­nis­tu­se juht Ma­dis Praks kir­jel­das, et Kal­daa­lu­se teed tõ­kes­ta­ti pä­rast se­da mõn­da ae­ga au­to­ga, prae­gu­seks on tee va­bas­ta­tud. Koh­tu­täi­tu­rilt jõu­dis maao­ma­ni­ku­ni 200 eu­ro suu­ru­se sun­ni­ra­ha nõue ja hoia­tus ko­hal­da­da järg­mi­sel kor­ral sun­ni­ra­ha sum­mas 500 eu­rot.

Juur­de­pää­su­kü­si­mus ran­na­le MÄEPEA kü­las
Sõ­nu­mi­too­ja on ka­jas­ta­nud ka vas­tu­pi­dist koh­tu­vaid­lust, mil­les­se on kaa­sa­tud Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus – Mäepea kü­la Kuu­si­ku­ran­na aren­du­se kin­nis­tu­o­ma­ni­kud soo­vi­vad, et ava­lik­ku ka­su­tus­se mää­ra­taks jalg­tee, mis kul­geb üle Ran­na­hei­na kin­nis­tu. Vallao­li­ko­gu ot­su­se­ga jäe­ti jalg­tee ava­lik­ku ka­su­tus­se mää­ra­ma­ta, põh­jen­dus on, et ava­lik tee peab ole­ma kõi­gi­le ka­su­ta­tav, kuid Kuu­si­ku­ran­na MTÜ on oma ala­le li­gi­pää­su ta­kis­ta­nud tõk­ke­puu­ga. Koh­tu­vaid­lu­se esi­me­ses ja tei­ses ast­mes või­tis MTÜ Kuu­si­ku­ran­na. Kin­nis­tuo­ma­ni­kud taot­le­vad ad­vo­kaa­di­bü­roo va­hen­du­sel, et val­la­va­lit­sus nõuaks Ran­na­hei­na kin­nis­tu­le ava­li­ku tee ehi­ta­mist või kui oma­nik keel­dub, siis ehi­taks tee vald.

Ring­kon­na­koh­tu ot­su­se pea­le on Ran­na­hei­na kin­nis­tu oma­nik esi­ta­nud kas­sat­sioon­kae­bu­se rii­gi­koh­tus­se.

Eelmine artikkelAeg­vii­du Pääs­te­selts on te­gut­se­nud 10 aas­tat
Järgmine artikkelJalg­si­mat­kal „Raasiku valla 100 sü­dant“ oli üle 200 osa­le­ja