Mida Teie va­li­mis­ni­me­ki­ri teeks te val­las/lin­nas se­ni­sest kind­las­ti teist­moo­di?

1140

Vas­ta­vad ni­me­kir­ja­des 2. po­sit­sioo­nil ole­vad kan­di­daa­did.

ANI­JA VALD

IN­GA KOIT­LA, Ees­ti Re­for­mie­ra­kond: „Ani­ja val­la noor­te­kes­ku­se noor­soo­töö­ta­ja­na puu­tun pal­ju kok­ku koo­liõ­pi­las­te­ga. Sel­leks, et meie koo­lid olek­sid jät­ku­suut­li­kud ja at­rak­tiiv­sed ka nei­le, kes tu­le­vad väl­jast­poolt Ani­ja val­da ja ka­su­ta­vad sel­leks ühist­rans­por­ti, ta­ga­me kõi­ki­de­le ko­ha­li­ke­le koo­li­las­te­le Ani­ja val­la pii­res ta­su­ta ühist­rans­por­di. Ees­mär­giks ei pea võt­ma se­da, et mi­da me teeks kind­lalt teist­moo­di, vaid se­da, et asi kind­lalt töö­taks ko­gu­kon­na hu­vi­des, ol­gu see siis teh­tud uut- või va­na- moo­di.“ 

JÜ­RI LILL­SOO, Ees­ti Kes­ke­ra­kond: „Pea­me va­ja­li­kuks tee­de­hoiu­le eral­da­tud ra­ha ka­he­kor­dis­ta­mist, ta­su­ta maa­kond­li­ku ja val­la­si­se­se trans­por­di ta­ga­mist, kesk­kon­na­hoi­du ta­ga­va jäät­me­käit­lu­se kor­ral­da­mist, seal­hul­gas jäät­me­jaa­ma ra­ja­mist, güm­naa­siu­mis ta­su­ta va­li­kai­ne­na au­toõ­pe­tu­se õp­pi­mi­se või­mal­da­mist, val­laa­su­tus­te juur­de au­to­park­la­te ra­ja­mist, Keh­ra lin­na pii­res Jä­ga­la jõe­põh­ja pu­has­ta­mist se­te­test. Koos­töös et­te­võt­ja­te­ga ehi­ta­da vee­kes­kus ja ho­tell, mis ai­tab nii vaim­se­test kui füü­si­lis­test pin­ge­test va­ba­ne­da ja on es­ma­täh­tis tu­ris­mi aren­da­mi­se ta­ga­mi­seks.“

RII­VO NOOR, va­li­mis­liit Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus: „Elu­kesk­kon­na sääst­mi­ne, täht­sus­ta­mi­ne ja pa­ran­da­mi­ne on mi­nu­le vä­ga sü­da­me­lä­he­da­ne tee­ma, mil­le­ga on liialt vä­he te­ge­le­tud. Ühelt poolt pa­ri­ma elu­kesk­kon­na loo­mi­ne meie ini­mes­te­le ja tei­selt poolt Kõr­ve­maa suurepärase loo­du­se säi­li­ta­mi­ne ning väär­tus­ta­mi­ne. Sel­les koos­lu­ses tu­leb lei­da mõist­lik ja mõ­le­ma poo­le hu­ve ar­ves­tav ta­sa­kaal. Ala­tes jät­ku­suut­li­ku jäät­me­käit­lu­se juu­ru­ta­mi­sest ja hea­kor­ra prob­lee­mi­de la­hen­da­mi­sest. Või­ma­lus­te loo­mi­ne ak­tiiv­seks ning sport­li­kuks te­ge­vu­seks värs­kes õhus on sa­mu­ti oma­va­lit­su­se üle­san­ne.“

AN­NE VEL­LI-EEN­LO, Isa­maa ja Res Pub­li­ca Liit: „Pa­ri­ma si­de­me loo­mi­ne val­la­va­lit­su­se ja val­lae­la­ni­ke va­hel. Val­la­vo­li­ko­gu iga­le is­tun­gi­le peaks järg­ne­ma val­la­va­lit­su­se in­fo­tund, kus val­la ko­da­ni­kud ja aja­kir­ja­ni­kud saa­vad esi­ta­da kü­si­mu­si val­la­va­ne­ma­le, val­la­va­lit­su­se liik­me­te­le ja val­la amet­ni­ke­le kõi­gis val­la elu puu­du­ta­va­tes kü­si­mus­tes ja sa­mas te­ha ka oma­pool­seid et­te­pa­ne­kuid. In­fo­tun­ni pik­kus sõl­tub kü­si­ja­te ja esi­ta­tud kü­si­mus­te ar­vust ega to­hi ol­la aja­li­selt pii­ra­tud – iga kü­si­mus peab saa­ma am­men­da­va vas­tu­se.“

LOKSA LINN

REIN HEINA, Eesti Keskerakond: ei vastanud.

ILMI TERNOVSKAJA, erakond Isamaa ja Res Publica Liit: „Kõik alla 60aastased teist keelt kõnelevad inimesed peaksid õppima eesti keelt ja seda peaks korraldama kohalik omavalitsus või kultuurikeskus. Kohalikus omavalitsuses peaksid töötama kõrgharidusega noored inimesed, mitte pensionärid. Vanasti oli Loksa kuurort, nüüd on linn, mis ei vääri linna staatust – on koristamata, hooldamata. Kunagises veteranide pargis olid nõgesed rinnuni, kuni inimesed läksid linnavalitsusse riidlema. Kultuurikeskust sellisel kujul, nagu praegu, ei ole vaja. Puudub pädev juht, noortele ja noortega üritusi on väga vähe.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­las on loo­mi­sel uus al­laa­su­tus – ha­ri­du­se tu­gi­kes­kus
Järgmine artikkelKeh­ra te­ha­se hai­su­gaa­si vä­hen­da­mi­se ka­va