Kas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­dab ka tä­na­vu ea­ka­te­le jõu­lu­rõõ­mu val­mis­ta­mi­seks koo­giakt­sioo­ni?

120
Karin Möllits

Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja kt KA­RIN MÖL­LITS: „Jah, ole­me se­da viiel aas­tal tei­nud ning soo­vi­me ka tä­na­vu viia jõu­lu­deks maits­vad kin­gi­tu­sed ük­si­ku­te­le ea­ka­te­le, kes on ol­nud sot­siaal­töö­ta­ja­te vaa­te­väl­jas, saa­nud sot­siaa­la­bi. Ai­ta­me sa­mu­ti neid, kel­lel lä­he­da­si ei ole. Kui ja­gub, saa­me toe­ta­da ka suur­pe­re­sid.

Sel­leks oo­ta­me es­mas­päe­val, 19. det­semb­ril kõi­gilt ai­da­ta soo­vi­va­telt ini­mes­telt oma­teh­tud küp­se­ti­si, kuid ka puu­vil­ju, maius­tu­si, miks mit­te soo­la­seid suu­pis­teid. Eel­mis­tel aas­ta­tel on too­dud ise­gi ki­lu ja hee­rin­gat, pas­tee­ti ja sül­ti. Mõ­ni ini­me­ne on öel­nud, et ta­hab pa­nus­ta­da, kuid ise küp­se­ta­da ei jõua ning ost­nud abi­va­ja­ja­te jõu­lu­laua­le hoo­pis mi­da­gi soo­last.

Oo­ta­me koo­ke-küp­se­ti­si ja muud toi­duk­raa­mi Raa­si­ku val­la­ma­ja sot­siaa­lo­sa­kon­nas 19. det­semb­ril ala­tes kel­la ka­hek­sast hom­mi­kul ku­ni pä­rast­lõu­nal kel­la kol­me­ni. Kui kee­gi jõuab ko­ha­le hil­jem, võ­ta­me mui­du­gi vas­tu, aga kel­la kol­me ajal alus­ta­me kin­gi­kar­pi­de komp­lek­tee­ri­mist. Pa­ne­me igas­se kar­pi või­ma­li­kult pal­ju eri­ne­vaid küp­se­ti­si ja muud, mi­da tuuak­se. Tee­me pak­ke sot­siaa­lo­sa­kon­na töö­ta­ja­te­ga, ai­ta­vad ka ko­du­hool­dus­töö­ta­jad. Kui jõua­me, hak­ka­me kin­gi­tu­si es­mas­päe­va õh­tul laia­li vii­ma, kui ei jõua, vii­me tei­si­päe­val.

Kui pal­ju­de­le va­nu­ri­te­le saa­me val­lae­la­ni­ke abi­ga kin­gi­pa­kid te­ha, ei os­ka veel öel­da, aga ar­van, et abi­va­ja­jaid on paar­küm­mend. Jõu­lu­rõõ­mu te­gi­jad on aas­ta­te­ga va­he­tu­nud, kuid on ka neid, kes on pa­nus­ta­nud igal aas­tal. Mõ­ni on rää­ki­nud, et tal en­dal oli lap­se­põl­ves ras­ke ja te­da ai­da­ti, see­tõt­tu soo­vib nüüd ise osa­le­da, et ai­da­ta tei­si.

Hin­nad on vä­ga pal­ju tõus­nud ja käe­so­le­val aas­tal on kõi­gil ras­ke ning mõis­ta­me, kui tä­na­vu saa­me koo­giakt­sioo­ni­ga vä­hem küp­se­ti­si ja muud, mi­da kin­gi­kar­pi­des­se pan­na. Loo­dan siis­ki, et taht­mi­ne head te­ha ei ole ku­sa­gi­le ka­du­nud ning vä­he­malt kõi­ge suu­re­ma­te­le abi­va­ja­ja­te­le õn­nes­tub meil pi­sut jõu­lu­rõõ­mu viia.“

Eelmine artikkelKüü­nal­de­sä­ras Pi­ka­ve­re mõi­sa­par­ki kü­las­tas üle 400 ini­me­se
Järgmine artikkelVelko AV juhataja on ERIK JÜRIÖÖ