Mida on lau­rit­sa­päe­va tä­his­ta­mi­sel tä­na­vu uut plaa­nis ja mi­da tee­te ka see­kord tra­dit­sioo­ni­li­selt?

237
UL­VI RAND. Fo­to Mar­git Lõ­he­laid

Vas­tab MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts te­gev­juht UL­VI RAND:
„Tra­dit­sioo­ni­li­ne on see, et ka tä­na­vu on lau­rit­sa­päe­va üri­tus­te põ­hi­kor­ral­da­ja Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts. Sa­mas ole­me koon­da­nud part­ne­ri­te üri­tu­sed, mi­da kü­la­des sel ajal kor­ral­da­tak­se. Need et­te­võt­mi­sed ri­kas­ta­vad kind­las­ti lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te prog­ram­mi – kõik see näi­tab laie­ma­le üld­su­se­le, et Kuu­sa­lu val­las toi­mub pal­ju üri­tu­si ning kü­la­des on ak­tiiv­sed MTÜd ja ko­gu­kon­nad, kes eri­ne­vaid üri­tu­si kor­ral­da­vad. Ai­ta­me neid üri­tu­si omalt poolt se­da­si pa­re­mi­ni tu­run­da­da.

Lau­rit­sa­päe­val, 10. au­gus­til on Kuu­sa­lu ki­ri­kus tra­dit­sioo­ni­li­ne ju­ma­la­tee­nis­tus. Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas tu­leb pä­rast ju­ma­la­tee­nis­tust sa­mal päe­val IX Eduard Ah­ren­si kee­le­kon­ve­rents, mil­le kor­ral­dab Lau­rent­siu­se Selts ee­sot­sas Su­lev Vald­maa­ga ning koos Ees­ti Kee­le Ins­ti­tuu­di ja Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si­ga. Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu avab sel­leks ajaks rah­va­ma­jas näi­tu­se.

Õh­tul on ki­ri­kus kaks kont­ser­ti, es­malt kand­le­män­gi­ja An­na-Lii­sa El­ler oma soo­lo­ka­va­ga ja Lau­rent­siu­se pi­sa­ra­te fes­ti­va­li raa­mes hil­jem Ri­ho Si­bu­la kont­sert ning järg­mi­sel päe­val Tõ­nis Mä­gi kont­sert.

Lau­rit­sa­päe­va tra­dit­sioo­ni­li­sed rah­va­pi­dus­tu­sed on Kuu­sa­lus lau­päe­val, 13. au­gus­til. Lau­rit­sap­lat­sil tu­le­vad ka tä­na­vu laat, õn­ne­loos ja val­la ise­te­ge­vus­las­te kont­sert.

Kesk­päe­val ko­gu­ne­me Kuu­sa­lu kal­mis­tul Va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba juur­de, se­da üri­tust koor­di­nee­rib Pee­ter Pae­nurm. Tä­na­vu möö­dub 80 aas­tat au­sam­ba taas­ta­mi­sest. Kal­mis­tu juu­rest lii­gu­me kõik koos rong­käi­gu­ga peo­koh­ta Lau­rit­sa plat­si­le.

Pä­ris uus et­te­võt­mi­ne on pi­ru­ka­fes­ti­val. Oo­ta­me oma pi­ru­ka­te­ga osa­le­ma ko­gu­kon­di ja sõp­rus­kon­di. Lu­ba­me pi­ru­ka­fes­ti­va­list osa võt­ta ka et­te­võ­te­tel. Pi­ru­kas on vä­ga lai mõis­te, pit­sa on sa­mu­ti pi­ru­kas, pi­ru­ka­fes­ti­val an­nab eri rah­vus­te esin­da­ja­te­le või­ma­lu­se tul­la oma küp­se­ti­si pak­ku­ma. Pi­ru­kad saab ko­dus val­mis te­ha, aga või­ma­lik on ka ko­ha­peal val­mis­ta­da. Va­li­me fes­ti­va­lil pa­ri­ma pi­ru­ka­müü­ja. See­ga loo­da­me, et tul­lak­se osa­le­ma koos pi­ru­ka­te ja oma loo­ga ning ol­lak­se loo­min­gu­li­sed, olu­li­sed on nii tee­nin­dus kui ka pa­ku­tav ela­mus. Kind­las­ti tu­leb oma osa­võtt eel­ne­valt re­gist­ree­ri­da.

Ot­se loo­mu­li­kult ei ole me unus­ta­nud lap­si ja noo­ri. Air­hops­ti mees­kond Ai­ri Ari­kese eest­ve­da­mi­sel avab ka tä­na­vu las­te­le eri­ne­va­te te­ge­vus­te ala. Ühe al­ga­tu­se on Ai­ri Ari­ke veel el­lu kut­su­nud, see on mõel­dud eel­kõi­ge noor­te­le. Plaa­ni­me kor­ral­da­da gra­fi­ti­te te­ge­mi­se võist­lu­se. Koos­töös Kuu­sa­lu val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­ti Ka­di Raud­la­ga leia­me ko­le­ko­had, mi­da noor­te loo­dud gra­fi­ti­te­ga ilu­sa­maks te­ha. Toi­mub ka lau­rit­sa­päe­va las­te­jooks ja teat­rie­ten­dus las­te­le. Õh­tu täi­da­vad mee­leo­lu­ka prog­ram­mi­ga His­paa­niast saa­bu­nud fla­men­co­ki­tar­rist Jor­ge Are­na koos meie fla­men­co ja must­las­tant­si­ja­te­ga. Õh­tu ro­sin on Rein T. Re­ba­se ja Star 11 plaa­die­sit­lus­kont­sert.

Lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te nä­da­lal saab nä­ha pal­ju teat­rit – Kuu­sa­lu­rah­va Teat­rilt Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas ning pi­dus­tu­sed lõp­e­vad eten­dus­te­ga „Ma ar­mas­ta­sin saks­last“ Kol­ga mõi­sas.
Ja mui­du­gi lä­he­me lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te raa­mes 7. au­gus­til taas Kõr­veaia­le, maest­ro Vel­jo Tor­mi­se sün­ni­koh­ta Aru kü­las. Seal tee­me tal­gu­tööd, kor­ras­ta­me skulp­tuu­rian­samb­lit, ehi­ta­me ae­da. Söö­me ühi­selt tal­gu­sup­pi. Lau­la­me re­gi­lau­le Ce­lia Roo­se ja te­ma re­gi­laul­ja­test koo­ri­ga Kai­ka Kuur. Kõik on oo­da­tud ja saa­vad või­ma­lu­se tal­gu­töö­del käed kül­ge pan­na. Sa­mu­ti näi­ta­me põ­ne­vaid fil­mi­kaad­reid he­li­loo­ja Vel­jo Tor­mi­se ar­hii­vist.

Lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te ajal ta­sub kii­ga­ta meid sot­siaal­mee­dias Fa­ce­boo­ki le­helt Lau­rit­sa­päev Kuu­sa­lus, ku­hu koon­da­me kõi­ge ope­ra­tiiv­se­ma in­fo.“

Eelmine artikkel100 aas­tat Keh­ra va­ba­taht­li­ku tu­le­tõr­jeü­hin­gu asu­ta­mi­sest
Järgmine artikkelHar­ras­tus­näit­le­jal PIL­LE SMIR­NO­VAL oli Kõn­nu Vii­na­köö­gis mo­no­näi­den­di „Mi­na, nai­ne!“ esie­ten­dus