Mi­nis­tee­rium ei al­ga­ta Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­sus­te üle jä­re­le­val­vet

359

Jus­tiits­mi­nis­tee­rium saa­tis möö­du­nud nä­da­lal Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­le ja vo­li­ko­gu esi­me­he­le kir­ja peal­kir­ja­ga „Tä­he­le­pa­nu juh­ti­mi­ne.“

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu 9liik­me­li­ne opo­sit­sioon pa­lus jus­tiits­mi­nis­tee­riu­mil al­ga­ta­da jä­re­le­val­ve 18. det­semb­ri vo­li­ko­guis­tun­gil toi­mu­nud um­bu­sal­dus­te aval­da­mi­se ja Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma va­li­mi­se ning 31. det­semb­ri is­tun­gil val­la­va­ne­ma­le töö­ta­su ja vo­li­ko­gu liik­me­te­le hü­vi­tu­se mää­ra­mi­se ot­sus­te üle. Opo­sit­sioon oli sei­su­ko­hal, et vo­li­ko­gu ot­sus Ur­mas Kirt­si val­la­va­ne­maks va­li­mi­se koh­ta tu­leb tun­nis­ta­da keh­te­tuks. Vo­li­ko­gu 18. det­semb­ri is­tun­gi päe­va­kor­ras oli val­la­va­ne­ma asen­da­ja va­li­mi­ne, uus koa­lit­sioon muu­tis sel­le val­la­va­ne­ma va­li­mi­seks. Ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­dus näeb et­te, et vo­li­ko­gu is­tun­gi kut­ses tu­leb ära mär­ki­da aru­tu­se­le tu­le­vad kü­si­mu­sed, kut­se tu­leb saa­ta vä­he­malt ne­li päe­va en­ne is­tun­git. Vo­li­ko­gu aru­tab kut­ses mär­gi­tud kü­si­mu­si.

Um­bu­sal­dus­te aval­da­mi­se koh­ta on jus­tiits­mi­nis­tee­riu­mi kir­jas öel­dud, et te­gu on po­lii­ti­li­se ot­su­se­ga, mis ei pea tu­gi­ne­ma konk­reet­se­te­le um­b-
u­sal­da­ta­va­te­le et­te­hei­de­ta­va­te­le te­gu­de­le või te­ge­vu­se­tu­se­le.

Val­la­va­ne­ma va­li­mi­se koh­ta on kir­ju­ta­tud, et sea­dus ei lu­ba asen­da­da päe­va­kor­ras val­la­va­ne­ma asen­da­ja va­li­mist val­la­va­ne­ma va­li­mi­se­ga. Kuid is­tun­gil osa­le­sid kõik vo­li­ni­kud ning val­la­va­nem va­li­ti 10 poolt­hää­le­ga ehk ot­sus­ta­mi­seks va­ja­li­ku hääl­tee­na­mu­se­ga. Ku­na päe­va­kor­ra­punk­ti asen­da­mi­ne ei mõ­ju­ta­nud as­ja ot­sus­ta­mist ehk kon­kreet­se isi­ku va­li­mist, po­le põh­just ar­va­ta, et val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne oleks järg­mi­sel is­tun­gil ol­nud teist­su­gu­se tu­le­mu­se­ga, ei pea jus­tiits­mi­nis­tee­rium hal­dus­jä­re­le­val­ve al­ga­ta­mist ots­tar­be­kaks.

Töö­ta­su ja hü­vi­tis­te mää­ra­mi­se koh­ta kir­ju­tab mi­nis­tee­rium sa­mu­ti, et ei pea jä­re­le­val­vet ots­tar­be­kaks. Val­la­va­nem osa­les en­da töö­ta­su hää­le­ta­mi­ses, ent kui ta oleks jät­nud hää­le­ta­ma­ta, oleks sa­ma ot­sus vas­tu võe­tud ik­ka­gi poolt­hääl­te ena­mu­se­ga. Oli toi­min­gu­pii­ran­gu rik­ku­mi­ne, taot­lu­se esi­ta­ja­tel on kor­rupt­siooni­kaht­lu­se kor­ral või­ma­lik pöör­du­da po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti poo­le. Vo­li­ko­gu­liik­me­te hü­vi­ti­se mää­ra­mi­ne on ül­dakt ja sel­le õi­gus­pä­ra­su­se hin­da­mi­ne po­le jus­tiits­mi­nis­tee­riu­mi pä­de­vu­ses.

Kir­jas on öel­dud: „Aval­da­me loo­tust, et Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ja vo­li­ko­gu ana­lüü­si­vad tek­ki­nud olu­kor­da ning tee­vad en­dast ole­ne­va hoi­du­maks me­net­lus­li­kust rik­ku­mi­sest päe­va­kor­ra muut­mi­seks. Üht­la­si rõ­hu­ta­me, et kor­rupt­sioo­ni­ris­ki­de väl­ti­mi­ne ja oma­va­lit­sus­te ot­sus­te lä­bi­paist­vus on rii­gi vaa­tes ter­vi­ku­na äär­mi­selt olu­li­sed.“

Eelmine artikkelAni­ja vald saab märt­sis uue vo­li­ko­gu esi­me­he ja val­la­va­ne­ma
Järgmine artikkelPolitseikroonika