ELi põl­lu­ma­jan­dus­mi­nist­rid mait­se­sid Kol­ga­kü­las Ees­ti toi­tu

1459
Ministrite lemmikud Kolgaküla rahvamajas kaetud eestipäraselt hommikusöögilaualt olid pannkoogid ja õunamahl.

Mi­nist­rid käi­sid Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas hom­mi­ku­söö­gil, Vi­ru ra­bas mat­ka­mas ning Vi­hu­la mõi­sa töö­tu­ba­des.

Es­mas­päe­va, 4. sep­temb­ri hom­mi­kul saa­bu­sid Kuu­sa­lu val­las Kol­ga­kü­la rah­va­maj­ja Eu­roo­pa Lii­du rii­ki­de 19 põl­lu­ma­jan­dus­mi­nistrit, lisaks aseministrid, kantslerid, delegatsioonide liikmed, välisajakirjanikud ning ülejäänud saatedelegatsioon, kokku kolm bussitäit.
Neid oo­tas Ees­ti tipp­kok­ka­de Ants Uus­ta­lu ja Pee­ter Pi­he­li val­mis­ta­tud tra­dit­sioo­ni­li­ne Ees­ti hom­mi­ku­söök.
Koh­tu­mi­ne oli kor­ral­da­tud Ees­ti Eu­roo­pa Lii­du Nõu­ko­gu ee­sis­tu­mi­se üri­tu­se­na. Maa­elu­mi­nis­ter Tar­mo Tamm kut­sus oma Eu­roo­pa kol­lee­gid tut­vu­ma La­he­maa­ga ning Ees­ti toi­du­ga. Ring­käi­gu al­gus­punk­tiks oli va­li­tud Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja kui piir­kon­na ko­gu­ne­mis­koht, ko­gu­kon­na­kes­kus. Kol­ga­kü­las võt­tis de­le­gat­sioo­ni vas­tu Kol­ga­kü­la selt­si juht Kai­sa Lin­no.
En­ne söö­ki rää­kis mi­nis­ter Tar­mo Tamm, et rah­va­ma­ja­del on Ees­ti kul­tuu­ris suur ja olu­li­ne roll: „Siin tul­lak­se kok­ku, aru­ta­tak­se ko­ha­lik­ku elu, laul­dak­se, tant­si­tak­se, te­hak­se muud selt­si­te­ge­vust.”
Ta li­sas, et Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja on ko­gu­kon­na­le olu­li­ne – 11 aas­tat ta­ga­si pä­rast põ­len­gut ot­sus­ta­sid ko­ha­li­kud rah­va­ma­ja taas­ta­da ning uues­ti üles ehi­ta­da.
Mi­nis­ter üt­les ka, et koh­tu­mi­ne toi­mub õi­gel ajal: „Just va­ra­ja­ne sü­gis on aeg, kui põl­lul ja met­sa­des val­mi­vad vil­jad, mis jõua­vad meie toi­du­laua­le. Värs­ke uu­rin­gu jär­gi on Ees­ti Eu­roo­pa Lii­dus toi­du puh­tu­selt tei­sel ko­hal, meid edes­tab vaid Soo­me.”
Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du tee­ma oli mi­nist­ri­te koh­tu­mi­sel olu­li­ne see­tõt­tu, et sep­tem­ber on Ees­ti toi­du kuu, mis al­gas 3. sep­temb­ril. Kok­ku toi­mub sep­temb­ris Ees­ti toi­du kuu raa­mes üle 30 sünd­mu­se. Ees­ti­maist toi­tu hin­dab ka mi­nis­ter Tar­mo Tamm, kes lau­sus, et ema teh­tud pii­ma-kli­mbi­supp ja mannavaht on jää­nud ta lem­mi­ku­teks prae­gu­se­ni.
En­ne, kui mi­nist­rid söö­ki said proo­vi­da, tut­vus­ta­sid me­nüüd Öö­bi­ku Gast­ro­noo­mia­ta­lu pe­re­mees ja pea­kokk Ants Uus­ta­lu ning Ees­ti ee­sis­tu­mis­te õh­tu­söö­ki­de pea­kokk Pee­ter Pi­hel. Pak­ku­da olid näi­teks Lii­vi­maa li­ha­vei­se lõi­gud, Dir­ha­mi sa­da­mas suit­su­ta­tud lõ­he, Mu­hu leib, ka­rask, ko­du­ne või, pann­koo­gid, pu­der vaa­ri­ka-mus­ti­ka moo­si­ga, õu­nad, pir­nid, ploo­mid, õu­na­mahl.
Ants Uus­ta­lu lau­sus, et hin­dab vä­ga ko­ha­lik­ku ja pu­hast mait­set, mis on liht­ne ja loo­dus­lä­he­da­ne. Sel­lest läh­tu­valt koos­tab ka oma me­nüü­sid.

Ministrid proovisid teha õunamahla
Kui­das mi­nist­ri­te­le toit mait­ses? Kii­de­ti, et toit on pu­has ja liht­ne, po­le töö­del­dud ega lii­ga pal­ju mait­ses­ta­tud, do­mi­nee­ris toi­tu­de loo­mu­lik mait­se. Enim kii­du­sõ­nu päl­vi­sid pann­koo­gid ning õu­na­mahl, häid sõ­nu öel­di ka mus­ta lei­va koh­ta, mi­da mit­med mi­nist­rid proo­vi­sid elus esi­mest kor­da.
Pä­rast tun­nia­jast koh­tu­mist Kol­ga­kü­las läk­sid mi­nist­rid ja vä­li­sa­ja­kir­ja­ni­kud mat­ka­ma Vi­ru ra­bas­se ning Lää­ne-Vi­ru­maa­le Vi­hu­la mõi­sasse.
Eu­roo­pa Lii­du põl­lu­ma­jan­dus- ja ka­lan­dus­mi­nist­ri­te kol­me­päe­va­ne koh­tu­mi­ne oli mit­tea­met­lik, tei­si­päe­val oli koh­tu­mi­ne, kus aru­ta­ti, kui­das põl­lu­ma­jan­dus­sek­to­ris krii­si­de­ga pa­re­mi­ni toi­me tul­la.
Maaeluministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Kertu Kärk vahendas Sõnumitoojale teisipäeval muljeid: „Ministrid said Vihula mõisas töötubades õunamahla pressida, tutvuda mõisakompleksi ja vanade autodega ning mängida minigolfi. Ministrite muljed olid positiivsed, delegatsiooni liikmetele meeldisid eriti pakutav toit, marjad ja erinevad moosid ning Viru raba kaunis loodus.”

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las ha­ka­tak­se pai­gal­da­ma kaug­loe­ta­vaid veear­ves­teid
Järgmine artikkelHead uue õppeaasta algust!