MAIT KRÖÖNST­RÖ­MI vas­tus Kol­ga staa­dio­ni koh­ta

564

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm saa­tis Kol­ga koo­li hoo­le­ko­gule ja vallavolikogu liikmetele põh­ja­li­ku vas­tus­kir­ja seo­ses Kol­ga staa­dio­ni­ga. Hoo­le­ko­gu soo­vib staa­dio­ni­le tar­taan­kat­te­ga jook­su­ra­da, ehi­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud han­kes tar­taan­ra­da ei ol­nud. Mait Kröönst­röm kir­ju­tab, et te­ma eest­ve­da­mi­sel moo­dus­ta­ti Kol­gas töö­grupp, kus aru­ta­ti spor­di­väl­ja­ku kor­ras­ta­mist. Eel­mi­ne val­la­va­lit­sus ja vo­li­ko­gu koos­seis olid pla­nee­ri­nud spor­di­väl­ja­ku kor­ras­ta­mi­seks 100 000 eu­rot il­ma pro­jek­ti ja nä­ge­mu­se­ta, mi­da sel­le ra­ha eest plaa­ni­tak­se. Töög­ru­pis sai sel­geks, et sel­lest ra­hast jääb vä­he­seks. Val­la­vo­li­ko­gu li­sas 99 000 eu­rot. Kui soo­vi­tak­se pro­jek­ti­ga eda­si min­na ma­hus, mis üle­tab 200 000 eu­ro pii­ri, ei ole või­ma­lik pro­jek­ti kä­vi­ta­da tä­na­vu, tu­leb ja­ga­da etap­pi­deks. Li­sa­ra­ha eral­da­mi­ne üle 100 000 eu­ro nõuab vo­li­ko­gult kah­te lu­ge­mist ehk kah­te kuud, et han­ge kor­ral­da­da. Suu­re­ma­te sum­ma­de leid­mi­ne ja lae­nu võt­mi­ne eelda­vad ob­jek­ti li­sa­mist val­la ee­lar­vest­ra­tee­gias­se ja aren­gu­ka­vas­se. Tu­li ot­sus­ta­da, kas alus­ta­da pro­jek­ti esi­me­se eta­pi­ga tä­na­vu või ha­ka­ta spor­dip­lat­si­ga te­ge­le­ma järg­mi­sel aas­tal ot­sast pea­le. Val­la­va­lit­sus on nüüd and­nud nõu­so­le­ku, et staa­dio­ni pro­jek­ti muu­de­tak­se, sel­le eest ta­sub Kol­ga kool, MTÜ-le Kol­ga Sport on an­tud jook­su­rin­gi ehi­tus­lu­ba. MTÜ Kol­ga Sport ot­su­tas jook­su­rin­giks va­ja­mi­ne­va 36 000 eu­rot ko­gu­da an­ne­tus­test. Kol­ga spor­dip­lat­si ehi­tab OÜ Ki­vi­part­ner.