MAIT KRÖÖNST­RÖ­MI et­te­pa­nek Lok­sa-Kuu­sa­lu ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mis­teks

706

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­ne esi­mees esi­tas ot­su­se eel­nõu al­ga­ta­da lä­bi­rää­ki­mi­sed Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na lii­tu­mi­seks.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he ko­halt mul­lu 18. det­semb­ril um­bu­sal­da­tud Mait Kröönst­röm va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald an­dis kol­ma­päe­val, 6. märt­sil toi­mu­nud vo­li­ko­guis­tun­gil üle hal­dus­re­for­mi puu­du­ta­va ot­su­se-eel­nõu. Sel­les on kaks punk­ti: al­ga­ta­da lä­bi­rää­ki­mi­sed Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa linn­a lii­tu­mi­seks ning vo­li­ko­gu esi­me­hel val­mis­ta­da et­te ja esi­ta­da vas­ta­vad eel­nõud, moo­dus­ta­da sel­leks va­ja­du­sel töö­rüh­mi, kaa­sa­ta eks­per­te.

Mait Kröönst­röm sel­gi­tas is­tun­gil ning sa­ma on öel­dud eel­nõu se­le­tus­kir­jas, et pä­rast 2017. aas­ta ko­ha­lik­ke va­li­mi­si on muu­tu­nud mõ­le­ma oma­va­lit­su­se vo­li­ko­gu­de koos­sei­sud ja val­la­va­lit­su­sed, nüüd osa­le­vad ka Lok­sa lin­na ju­hid Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­ses. Sel­lest tu­le­ne­valt oleks loo­gi­li­ne oma­va­lit­su­sed ühen­da­da, et juh­ti­mi­ne oleks lä­bi­paist­vam ja val­la­ko­da­ni­ke­le aru­saa­da­vam. Ära on lan­ge­nud va­ra­se­mad, vo­li­ko­gu­de eel­mis­te koos­sei­su­de pu­hul esi­le too­dud põh­jen­du­sed, et oma­va­lit­sus­ju­hid ei leid­nud koh­tu­mi­seks so­bi­vat ae­ga ega koh­ta. Nüüd koh­tu­tak­se iga­nä­da­la­selt ja ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mis­te pi­da­mi­ne ning mõ­le­mast oma­va­lit­su­sest üle­vaa­te saa­mi­se­ga ei to­hiks tek­ki­da prob­lee­me.

Ta mär­kis, al­ga­tab eel­nõu ka sel­leks, et saaks aru­ta­da üht­se koo­li­võr­gu tee­mat, see on Kuu­sa­lu rii­gi­güm­naa­siu­mi või­ma­li­ku ra­ja­mi­se kü­si­mu­ses too­dud ana­lüü­si­des esi­le ühe olu­li­se eel­tin­gi­mu­se­na.

Mait Kröönst­röm li­sas Sõ­nu­mi­too­ja­le an­tud kom­men­taa­ris, et te­ma mee­lest võiks ka­he oma­va­lit­su­se ühi­ne­mi­ne tul­la va­rem, en­ne järg­mi­si ko­ha­lik­ke va­li­mi­si, mis on 2021. aas­ta sü­gi­sel – siis oleks loo­tust saa­da va­ba­taht­li­ku ühi­ne­mi­se kor­ral rii­gilt an­ta­vat ra­ha­list toe­tust: „Äs­ja­lõp­pe­nud va­li­mis­tel ni­me­ta­sid kõik rii­gi­ko­gus­se va­li­tud par­teid, et plaan on rii­gi­re­for­mi­ga eda­si min­na. Sund­liit­mi­se kor­ral toe­tust ei an­ta, aga sel­ge on, et Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa linn lii­de­tak­se, enam eral­di ei jäe­ta, kui hal­dus­re­form taas päe­va­kor­ra­le tu­leb. Ma eel­nõus­se aja­list tär­mi­nit ei li­sa­nud, aga mõist­lik oleks ühi­ne­mi­ne en­ne ära te­ha.“

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom üt­les, et es­malt hak­ka­vad se­da eel­nõud aru­ta­ma vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid, see­jä­rel esi­ta­tak­se vo­li­ko­gu­le ot­sus­ta­mi­seks: „Meie koa­lit­sioo­ni­le­pin­gus­se on kir­ju­ta­tud punkt alus­ta­da koos­tööd Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na va­hel. Ole­me koos­töös ha­ri­dus­kü­si­mus­tes ning kõ­ne all on ol­nud ka ühi­sed pro­jek­tid kerg­liik­lus­tee­de osas, näi­teks Lok­sa-Kol­ga­kü­la kerg­liik­lus­tee tee­mal. Kui ka­he oma­va­lit­su­se va­hel koos­töö su­jub, on edas­pi­di mõt­te­kas aru­ta­da või­ma­lik­ku ühi­ne­mist va­ba­taht­lik­ku­se alu­sel.“

Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu esi­mees Rein Hei­na kom­men­tee­ris, et Lok­sal po­le Kuu­sa­lu val­la­ga ühi­ne­mi­se tee­ma vii­ma­sel ajal ju­tuks ol­nud: „Oo­ta­me ära, mi­da Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ar­vab eel­nõust. Kui ot­sus­ta­tak­se te­ha et­te­pa­nek lä­bi­rää­ki­mis­teks, siis vaa­ta­me eda­si.“

Kuu­sa­lu val­la uu­de koa­lit­sioo­ni kuu­lub ühe ko­ha­ga Kesk­e­ra­kond, mil­le ni­me­kir­ja esi­num­ber ja val­la­vo­li­ko­gu uus asee­si­mees on Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann. Kuu­sa­lu val­la uu­es val­la­va­lit­sus­es on kaks kes­ke­ra­kond­last – Lok­sa abi­lin­na­pea Hil­le­ri Trei­salt ja Lee­di­kõr­ve Tai­me­kas­va­tu­sü­his­tu juht Jaa­nus Hein.

Kuu­sa­lu ja Lok­sa liit­mi­se tee­ma oli Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus aru­tu­se all vii­ma­ti kaks aas­tat ta­ga­si, kui Ees­tis vii­di lä­bi ula­tus­lik hal­dus­re­form. Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mi­si too­kord ei toi­mu­nud, val­la- ja ka lin­na­vo­li­ko­gu olid ühi­ne­mi­se vas­tu. Ap­ril­lis 2017 Kuu­sa­lu val­las ja Lok­sal lä­bi vii­dud rah­va­hää­le­tu­sel an­ti ka­he oma­va­lit­su­se liit­mi­se­le vas­tu­hää­li roh­kem, kui oli poolt­hää­li.

Eelmine artikkelSoo­me kee­le­tead­la­ne koh­tus Lee­sil ran­na­kee­le uu­ri­ja­te­ga
Järgmine artikkelRaven kü­sib Raa­si­ku ela­ni­ke soo­ve ÜVK­ga lii­tu­mi­seks