MAI­MU TAMM Ka­sis­pealt sai ko­du­tü­tar­de ai­ta­ja sõ­le

2494
EiK ehk EIK ERIK SIKK kir­ju­tab sõ­nu, rä­pib, kir­ju­tab lu­gu­de­le taus­tu, fil­mib vi­deo­sid ning va­bal ajal ar­mas­tab pil­dis­ta­da. Foto Katariina Kivi

Ko­du­tü­tar­de ai­ta­ja sõl­ge­dest kaks an­ti Ida-Har­jus­se – Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ku­le MAI­MU TAM­ME­LE ja Aru­kü­last AN­NE EEN­PA­LU­LE.

Ko­du­tü­tar­de pea­va­nem An­ge­li­ka Na­ris tä­nas lau­päe­val, 25. märt­sil Es­to­nia kont­ser­di­saa­lis Kuu­sa­lu val­la Ka­sis­pea kü­la ela­nik­ku, 91aas­tast Mai­mu Tam­me ai­ta­ja sõ­le­ga. Ko­du­tü­tar­de or­ga­ni­sat­sioon tä­his­tas Es­to­nias 85. sün­ni­päe­va – asu­ta­ti 19. jaa­nua­ril 1932.
Ai­ta­ja sõ­le päl­vi­nud Mai­mu Tamm on ai­da­nud Lok­sa ko­du­tü­tar­de aja­loo kir­ju­ta­mi­sel vä­ga pal­ju oma mä­les­tus­te­ga, põh­jen­das Lok­sa ko­du­tü­tar­de ju­hen­da­ja Mar­git Amer.
Mai­mu Tamm õp­pis Lok­sa 6klas­si­li­ses koo­lis, ko­du­tüt­reid ju­hen­das te­ma klas­si­ju­ha­ta­ja Sil­via Tam­ba­lu. Nende rühm oli Loksal esimene. Ta mä­le­tab, et Ka­sis­pea tüd­ru­ku­test olid ko­du­tüt­red veel Vil­ma Mee­sak, hi­li­sem Ko­du­rand ja Sai­ma Vei­den­berg. Ühe suu­re­ma et­te­võt­mi­se­na on mee­les, kui­das Lok­salt sõit­sid ko­du­tüt­red ja noor­kot­kad ju­hen­da­ja­te­ga veoau­to kas­tis Kuu­sal­lu, lau­rit­sa­päe­va pa­raa­di­le.
Lok­salt läks Mai­mu Tamm 1939. aas­tal eda­si õp­pi­ma Ta­pale Reaal­koo­li, kus ko­du­tü­tar­de rüh­ma ei ol­nud.
Es­to­nias ko­du­tü­tar­de aas­ta­päe­va kont­sert-ak­tu­sel imes­tas ta, et rühmajuhid olid nais­ko­du­kait­se tu­me­da­s vor­mi­s, te­ma ole­tas, et nad on ko­du­tü­tar­de­ga sa­ma­su­gu­ses vor­mis, na­gu oli ta noo­rus­põl­ves. Ka siis oli ko­du­tü­tar­del tu­me­ see­lik, si­ni­ne pluus, kol­la­se tu­ti­ga müts ja kol­la­ne kae­la­rätt.
Mai­mu Tamm kom­men­tee­ris, et ak­tus vä­ga meel­dis, sai kuu­la­ta kait­se­mi­nist­ri Mar­gus Tsahk­na ja Kait­se­lii­du pea­li­ku Mee­lis Kii­li kõ­ne­sid. Kui ära hak­kas tu­le­ma, oli pil­dis­ta­jaid ja õn­nit­le­jaid.

25. märt­sil eri­li­ne tä­hen­dus
„Tä­na­vu­ne 25. märts on mi­nu jaoks kol­me­kord­selt eri­li­se tä­hen­du­se­ga. 1949. aas­ta 25. märt­sil küü­di­ta­ti me pe­re Si­be­ris­se. Täp­selt ühek­sa aas­tat hil­jem, 1958. aas­ta 25. märt­sil pa­nin Bal­ti jaa­mas ja­la uues­ti Ees­ti­maa pin­na­le. Ja nüüd sa­mal kuu­päe­val kut­su­ti Es­to­nias­se,“ rää­kis Mai­mu Tamm.
Küü­di­ta­mi­se päev al­gas 68. aas­tat ta­ga­si te­ma jaoks ta­va­pä­ra­se hom­mi­ku­se leh­ma­lüp­si­ga. Kui oli lau­dast tup­pa jõud­nud, tul­di nen­de õue­le, te­da kut­su­ti kü­la­va­ne­ma­na küü­di­ta­ja­te­ga kaa­sa ma­nu­kaks Va­he­met­sa tal­lu. Seal sel­gus, et ka kü­la­va­nem oli küü­di­ta­tu­te ni­me­kir­jas.
„Ka­he püs­si­me­he­ga saa­de­ti mind ko­dust pas­si võt­ma, mi­da­gi muud kaa­sa haa­ra­ta ei jõud­nud. Vend En­del Mee­sak oli me ko­dust siis ju­ba ära vii­dud, sai­me Si­be­ris­se kaa­sa need rii­ded, mi­da te­ma oli osa­nud kii­ru­ga kah­ma­ta. Noo­rem vend Lui Mee­sak sai joos­ta pei­tu, hil­jem too­di ta Keh­ra jaa­ma mei­le jä­re­le,“ kir­jel­das va­nap­roua.
„Meid pan­di veoau­to kas­ti, ma­si­nad küü­di­ta­tu­te­ga sei­sid Lok­sa ki­ri­kuaia kõr­val. Ka­sis­pealt olid sa­ma au­to peal Män­ni­põl­lu ja Va­he­met­sa ta­lu rah­vas ning üks Junk­rult. Ko­gu päe­va hoi­ti meid au­to­de­ga ki­ri­ku juu­res, lii­ku­ma hak­ka­si­me õh­tu­pi­me­du­ses. 25. märts oli tol aas­tal ree­de­ne päev, meid vii­di Keh­ras­se, pan­di va­gu­ni­tes­se. Rong hak­kas Ve­ne­maa poo­le sõit­ma pü­ha­päe­val. Meie siht­ko­haks oli mää­ra­tud Kras­no­jars­ki Krai. Oma kü­la pe­red la­hu­ta­ti eri kü­la­des­se, kok­ku jäi­me mõ­ne pe­re­ga Lok­sa piir­kon­na teis­te kü­la­dest.“

Har­jus ko­du­tüt­red taas 1994. aas­tal
Prae­gu on Ees­tis ko­du­tüt­reid üle 3100. Har­ju maa­kon­nas on ko­du­tüt­reid kok­ku 230, rüh­mi 16.
Ko­du­tü­tar­de esi­me­ne rühm loo­di Har­jus uues­ti 1994. aas­tal, hak­kas te­gut­se­ma Kei­las. Lok­sal and­sid esi­me­sed ko­du­tüt­red van­de 2003. aas­tal, laag­ri­tes ha­ka­ti koos noor­kot­kas­te­ga käi­ma paar aas­tat va­rem.
Mar­git Amer ju­hen­dab Lok­sa ko­du­tü­tar­de rüh­ma 2009. aas­tast, va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel käis oma abi­kaa­sal, noor­kot­kas­te rühmajuhil Tar­mo Ame­ril laag­ri­tes ja mat­ka­del abis.
Ida-Har­jus on ko­du­tü­tar­de or­ga­ni­sat­sioo­nil kolm rüh­ma: Lok­sal on 20, Kuu­sa­lus 11 ja Kol­gas 19 ko­du­tü­tart. Kuu­sa­lu rüh­ma ju­ht on Mar­git-Kar­men Rein­velt, Kol­ga rüh­ma juht Kris­ta Al­lik, kes on ko­du­tü­tar­de Har­ju ring­kon­na va­nem. Lok­sa ko­du­tü­tar­de juht Mar­git Amer kuu­lub Har­ju ring­kon­na ju­ha­tus­se.
Ko­du­tü­tar­de aas­ta­päe­vaü­ri­tu­sel Es­to­nias käi­sid Lok­salt Mar­git ja Tar­mo Amer ning ko­du­tüt­red He­li­na Pii­be­leht ja Han­na-Elii­se Ki­vi­berg.
Aru­kü­la Hel­le­ma ta­lu pe­re­nai­ne An­ne Een­pa­lu sai ai­ta­ja sõ­le pikaajalise tegevuse eest Kodutütarde organisatsioonis. Ta sündis küüditatute peres Siberis.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­last taot­le­vad Aren­dus­ko­ja et­te­võt­lus­toe­tu­si 10 fir­mat
Järgmine artikkelMuu­da­tu­sed Ani­ja val­la töö­ta­ja­te ame­ti­ni­me­tus­tes