Mäe­pea kü­la Ran­na­hei­na jalg­ra­ja koh­tu­vaid­lus – Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­sus tu­leb tü­his­ta­da

1560

Rii­gi­ko­hus lük­kas Ran­na­hei­na tee jalg­ra­ja tei­nud maaomaniku apel­lat­sioon­kae­bu­se ta­ga­si, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu peab te­ma naab­ri­te taot­lu­se uuesti lä­bi vaa­ta­ma.

Kuu­sa­lu val­la Mäe­pea kü­la Kuu­si­ku­ran­na ela­mua­ren­du­se kin­nis­tuo­ma­ni­kud on kaks aas­tat pi­da­nud koh­tu­vaid­lust Kuu­sa­lu val­la­ga, et saa­da õi­gust ka­su­ta­da me­re äär­de mi­ne­kuks naab­ru­ses asu­vat Ran­na­hei­na tee 2 jalg­ra­da.

MTÜ Kuu­si­ku­ran­na taot­les mais 2016, et val­la­va­lit­sus mää­raks Ran­na­hei­na tee 2 kin­nis­tul asu­va juur­de­pää­su­tee me­reäär­se­le kal­las­ra­ja­le ava­li­kult ka­su­ta­ta­vaks või sea­da sel­le­le sund­val­dus. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas juu­ni lõ­pus 2016. aas­tal, et ei nõus­tu MTÜ Kuu­si­ku­ran­na taot­lu­se­ga. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sel­gi­tas too­kord is­tun­gil, et sel jalgteel puu­du­vad ava­li­ku tee tun­nu­sed, eravalduses sis­se­sõi­du­teed aren­du­se ter­ri­too­riu­mi­le ta­kis­tab tõk­ke­puu.

Vo­li­ko­gu ot­su­se vaid­lus­ta­sid hal­dus­koh­tus Kuusiku­ran­na aren­du­se kin­nis­tu­te oma­ni­kud And­ree Uus­tal, Igor Sh­ve­de, Ma­ri-Liis Ki­vi­ran­na ning Klaa­bu, Ni­pi ja Ti­ge Ka­la UÜ. Nad põh­jen­da­sid, et Ran­na­hei­na tee 2 jalg­ra­ja tei­nud maaomanik ta­kis­tab lä­bi­pää­su lu­kus­ta­tud vä­ra­va­ga, kui­gi de­tailp­la­nee­ring näeb et­te ava­lik­ku juur­de­pää­su­teed kal­las­ra­ja­le.

Tal­lin­na hal­dus­ko­hus ra­hul­das märt­sis 2017 kae­bu­se, tü­his­tas Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 29. juu­ni 2016 ot­su­se ning ko­hus­tas Kuu­sa­lu val­da kae­ba­ja­te taot­lust uues­ti lä­bi vaa­ta­ma. Ring­kon­na­ko­hus jät­tis hal­dus­koh­tu ot­su­se muut­ma­ta ning tä­na­vu juu­nis lük­kas rii­gi­ko­hus apel­lat­sioon­kae­bu­se ta­ga­si, see­ga jõus­tus Tal­lin­na hal­dus­koh­tu ot­sus märt­sist 2017.

Ko­hus on sei­su­ko­hal, et vo­li­ko­gu ot­sus ei vas­ta sea­du­ses sä­tes­tatd nõue­te – puu­du­vad põh­jen­du­sed ja po­le vii­da­tud do­ku­men­di­le, kus need võik­sid si­sal­du­da. „Ot­su­ses po­le näi­da­tud sel­le and­mi­se fak­ti­list ja õi­gus­lik­ku alust ega too­dud väl­ja kaa­lut­lu­si, mil­lest on vas­tus­ta­ja (Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu – toim.) läh­tu­nud taot­lu­se ra­hul­da­ma­ta jät­mi­sel,“ on kir­jas koh­tuot­su­ses.

Ring­kon­na­ko­hus on li­sa­nud: „Vas­tus­ta­jal on õi­gus, aga ka ko­hus­tus kaa­lu­da eri­ne­vaid la­hen­du­si, kui­das ta­ga­da ava­lik juur­de­pääs kal­las­ra­ja­le üle Ran­na­hei­na tee 2 kin­nis­tu sel­li­selt, et kõi­gi põh­jen­da­tud hu­vid olek­sid ta­sa­kaa­lus. Kui see oleks prak­ti­kas eba­mõist­li­kult kee­ru­li­ne või kae­ba­ja­te pa­ku­tud la­hen­dus ei ar­ves­ta pii­sa­valt Ran­na­hei­na tee 2 kin­nis­tu oma­ni­ku hu­vi­de­ga, tu­leb vas­tus­ta­jal lei­da de­tailp­la­nee­rin­gu­ga et­te­näh­tud juur­de­pää­su ta­ga­mi­seks al­ter­na­tiiv­seid la­hen­du­si või de­tailp­la­nee­rin­gut muu­ta.“

Ran­na­hei­na tee 2 kin­nis­tu oma­nik ja me­re äär­de vii­va jalg­ra­ja tei­nud mees sel­gi­tas koh­tu­le, et Kuu­si­ku­ran­na aren­du­sest pää­seb me­re­ni teist teed kau­du ja möö­da tei­si me­reäär­seid kin­nis­tuid. Te­ma on tei­nud ku­lu­tu­si jalg­ra­ja ehi­ta­mi­seks ja kor­ras­hoiuks, po­le kee­la­nud se­da ka­su­ta­da, kui le­pi­tak­se kok­ku ka­su­ta­mi­se tin­gi­mus­tes.

Kuu­sa­lu val­la pea­maa­kor­ral­da­ja Pee­ter Raud­sepp üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se mõ­te oli, et Ran­na­hei­na tee 2 jalg­ra­da ei saa te­ha ava­li­kuks teeks, ku­na ko­gu kü­la ja ka kau­ge­malt rah­vas ei pää­se sel­le­le li­gi, Kuu­si­ku­ran­na sis­se­pääs on ta­kis­ta­tud, lä­bi pää­seb vaid grupp ini­me­si, ja en­ne Ran­na­hei­na 2 teed on era­tee. Ava­lik tee on sel­li­ne tee, mis viib väl­ja järg­mi­se ava­li­ku tee­ni. Val­la­vo­li­ko­gu peab vas­ta­valt koh­tuot­su­se­le va­ra­se­ma ot­su­se tü­his­ta­ma, aga see ei vä­lis­ta, et uue ot­su­se si­su jääb sa­maks, tu­leb täien­da­da põh­jen­du­se osa.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list on ELI­NA EI­NA­RU
Järgmine artikkelSajan­di 100 aru­kü­la­la­se hää­le­tus lõp­pe­nud