Maaü­li­kool käi­vi­tab koos Öko­kul­le­ri­ga ko­ha­li­ku et­te­võt­lus­koo­li­tu­se

350

Ees­ti Maaü­li­kool osa­leb koos Ees­ti Sot­siaal­se­te Et­te­võ­te­te Võr­gus­ti­ku­ga rah­vus­va­he­li­ses ERAS­MUS+ õp­pep­rog­ram­mis Ko­gu­kon­na Õpe Ko­ha­li­kuks Aren­guks. Prog­ramm kes­tab 2019. aas­tast ku­ni 2021. aas­ta­ni. Pea­le Ees­ti part­ne­ri­te osa­le­vad Sak­sa­maa, Hol­lan­di ja Ru­mee­nia üli­koo­lid.

Maaü­li­kool on va­li­nud oma ko­ha­li­kuks koos­töö­part­ne­riks MTÜ Öko­kul­ler, mil­le eest­ve­da­ja on Kai­sa Lin­no. Õp­pe­prog­ramm viiak­se lä­bi La­he­maal.
Kai­sa Lin­no üt­leb, et prog­ram­mi oo­da­tak­se osa­le­ma paa­ri­küm­met ko­ha­lik­ku ini­mest, kes ta­ha­vad ha­ka­ta te­ge­le­ma et­te­võt­lu­se­ga või ju­ba te­ge­le­vad sel­le­ga aga va­ja­vad aren­dus­nõu: „Maaü­li­kool va­lis meie piir­kon­na, ku­na tea­tak­se, et siin on vä­ga tub­lid ja ak­tiiv­sed ini­me­sed. Prog­ram­mis osa­le­mi­ne on ta­su­ta, osa­le­ja­telt oo­da­tak­se mo­ti­vat­sioo­ni ja ava­tust uu­te­le idee­de­le. Kut­su­me õp­pep­rog­ram­mi ini­me­si Kuu­sa­lu val­last, aga ka kau­ge­malt. Te­ge­vus­vald­kond võib ol­la tu­rism või ka mi­da­gi muud.“

Prog­ram­mi ees­märk on te­ma sõ­nul ühen­da­da üli­koo­li aka­dee­mi­li­ne tead­mi­ne ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na prak­ti­lis­te va­ja­dus­te­ga, ko­ha­li­kud hak­ka­vad koos tu­den­gi­te­ga ot­si­ma la­hen­du­si piir­kon­na et­te­võt­lu­se­ga seo­tud prob­lee­mi­de­le. Saab uu­si tead­mi­si tu­run­du­sest, too­de­te ja tee­nus­te aren­da­mi­sest, li­sa­väär­tu­se pak­ku­mi­sest, klien­ti­de leid­mi­sest, äri­plaa­ni koos­ta­mi­sest, fi­nant­see­ri­mi­sal­li­ka­te leid­mi­sest, koos­töö­võr­gus­ti­ku aren­da­mi­sest ja kõi­gest muust, mil­le­ga tu­leb et­te­võt­lu­ses kok­ku puu­tu­da.

Õp­pep­rog­ram­mi tut­vus­ta­tak­se tu­le­val kol­ma­päe­val, 27. veeb­rua­ril Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas.

Märt­sist juu­ni­ni käib õpe vee­bi­kesk­kon­nas, siis õpe­ta­vad Eu­roo­pa üli­koo­li­de õp­pe­jõud vee­bi­kur­su­sel ärip­laa­ni koos­ta­mi­se põ­hi­mõt­teid. Aja­va­he­mi­kul juu­nist ku­ni sep­temb­ri­ni tu­le­vad Maaü­li­koo­li tu­den­gid La­he­maa­le, Ko­gu­kon­na In­no­vat­sioo­ni­la­bo­ri raa­mes te­hak­se prak­ti­li­si töid koos ko­ha­li­ke­ga, ko­gu­tak­se ideid ja alus­ta­tak­se ärip­laa­ni koos­ta­mi­se­ga. Ko­ha­lik­ke et­te­võt­jaid nõus­ta­tak­se per­so­naal­selt. Sep­temb­rist det­semb­ri­ni on ka­vas käi­vi­ta­da prak­ti­li­sed ärip­laa­nid.

Kai­sa Lin­no: „Ol­ge jul­ged ja tul­ge osa­le­ma. On suu­re­pä­ra­ne või­ma­lus saa­da tu­ge ja tead­mi­si õp­pe­jõu­du­delt, kes on val­mis ai­ta­ma me ini­mes­tel ideid väl­ja mõel­da ja ha­ka­ta neid el­lu vii­ma.“

Eelmine artikkelSega­koor Han­ni­jög­gi sai Tul­ja­ku võis­tu­laul­mi­sel 3. ko­ha
Järgmine artikkelVäl­ja­võt­teid Raa­si­ku val­la aren­gu­ka­vast 2019-2028