Maan­tee­mu­hud said nä­da­la­va­he­tu­sel kok­ku Lok­sal Kui­vo­ja puh­ke­kes­ku­ses

2302
Tur­bu­nee­me Kuld­mu­na oli star­dis ras­ke käi­ma saa­da. HEI­DI ja AR­GO LAN­DES rut­ta­sid roo­lis is­tu­nud tü­tar GEE­LIAT ju­hen­da­ma. „On ik­ka ini­me­sed, sõi­da­vad nii pi­si­kes­te au­to­de­ga,“ mui­gas Ar­go Lan­des, kui kõik ma­si­nad olid Kui­vo­jalt ral­li­ra­ja­le läi­nud.

Ko­ha­li­kul rah­val oli või­ma­lus kõi­ge va­ne­maid Za­po­rožet­seid ZAZ 965 lä­he­malt vaa­da­ta lau­päe­va õh­tul Tur­bu­nee­mes ka­lu­ri­te päe­val.

„Maan­tee­muhk on emot­sioo­ni-au­to, mis lii­dab mit­meid põlv­kon­di, nai­sed-lap­sed ta­ha­vad kaa­sa sõi­ta. Kõi­ge suu­rem pluss on, et lap­sed, kes ela­vad tä­na­päe­val ju­ba pal­jus­ki vir­tuaal­reaal­su­ses, näe­vad pä­ris-elu – kui­das au­to kärs­sab, põ­rub, ko­li­seb ja va­jab re­mon­ti­mist,“ sõ­nas Mu­huk­lu­bi üks esi­me­si asu­ta­jaid, van­dead­vo­kaat Gar­ri Gin­ter, kes osa­les ko­gu pe­re­ga maan­tee­muh­ku­de su­ve­päe­va­del Lok­sal.

Mu­huk­lu­bi üks asu­ta­jaid GAR­RI GIN­TER: „Maan­tee­muhk on emot­sioo­ni-au­to.“
Mu­huk­lu­bi üks asu­ta­jaid GAR­RI GIN­TER: „Maan­tee­muhk on emot­sioo­ni-au­to.“

„Et mõis­ta, mi­da tä­hen­dab sel­li­ne ma­sin, tu­leb ise sis­se is­tu­da. Me ei võ­ta en­nast lii­ga tõ­si­selt. Kui nii­su­gu­se au­to os­tad ja te­ma­ga sõi­dad, pead ole­ma hea­taht­lik, mõis­tev ja sõb­ra­lik ini­me­ne. Meil po­le oma­va­he­list kon­ku­rent­si,“ kii­tis ta ja ju­tus­tas, et os­tis en­da sa­pa­ka 1995. aas­tal 18aas­ta­se­na, suu­re­ma au­to jaoks ra­ha pol­nud. Hind oli too­kord 3000 kroo­ni. Maan­tee­mu­hu lei­dis kuu­lu­tu­se pea­le Põl­vast, sei­sis oma­ni­kul ga­raažis, au­to on ehi­ta­tud aas­tal 1968. Os­tu mõ­ju­tas te­ma sõ­nul kind­las­ti ka nos­tal­gia, va­nai­sal oli ku­na­gi va­na sa­pa­kas.

Te­ma lap­sed Em­ma ja Erich, kes tee­vad sõi­dud kaa­sa ta­gaist­mel, li­sa­sid, et maan­tee­mu­hu­ga saab pan­na tei­si ini­me­si naer­ma – kui nad sel­le­ga sõi­da­vad, jää­dak­se vaa­ta­ma, näi­da­tak­se nä­pu­ga. Tei­ne­kord min­nak­se oma Za­po­rožet­si­ga liht­salt nii­sa­ma rin­gi tii­ru­ta­ma, et oleks to­re. Nen­de ma­si­nat on ka­su­ta­tud ka pul­ma­des pruut­paa­ri au­to­na.

Maan­tee­muh­ku­de esi­me­ne kok­ku­tu­lek kor­ral­da­ti 2002. aas­tal. Gar­ri Gin­ter rää­kis, et va­he­peal jäi klu­bi te­ge­vus mõ­neks aas­taks soi­ku, ku­na te­ma per­re sün­di­sid lap­sed ja tu­lid muud te­ge­mi­sed: „Nüüd on klu­bil uus te­gus ju­ha­tus, käiak­se ak­tiiv­selt koos ja su­hel­dak­se oma­va­hel. Mu­huk­lu­bil on in­ter­ne­tis en­da ko­du­leht, sealt saab in­fot.“

Maan­tee­muh­ku­sid ehk väi­ke­seid üma­raid Za­po­rožet­seid ZAZ 965 too­de­ti aas­ta­tel 1960-1969 Uk­rai­nas Za­po­rožje au­to­te­ha­ses. Kok­ku val­mis­ta­ti 9 aas­ta­ga 322 166 au­tot. Ees­tis on neid Mu­huk­lu­bi rah­va hin­nan­gul liik­vel sa­da­kond. Kui pal­jud sei­sa­vad veel kuu­ri­des või met­sa ää­res, se­da täp­selt ei tea. Kõi­ge kal­lim kor­da­teh­tud maan­tee­muhk mak­sis 10 000 eu­rot, müü­di era­ko­gus­se. Mu­huk­lu­bi loo­di Ees­tis aas­tal 2004.

Tur­bu­nee­me mu­huo­ma­ni­kud
Tä­na­vu­se kok­ku­tu­le­ku ko­haks va­li­ti Lok­sa tä­nu sel­le­le, et kor­ral­da­mi­se üle­san­de sai eel­mi­sel mu­hu­ral­lil vii­ma­seks jää­nud Ar­go Lan­des, kes su­vi­tab pe­re­ga Tur­bu­nee­mes. Abi­kaa­sa Hei­di Lan­des, en­di­se ni­me­ga Meis­ter­mann, on pä­rit Tur­bu­nee­mest, õp­pi­nud Lok­sa koo­lis. Pe­re kuld­set vär­vi maan­tee­muhk, mi­da kut­su­tak­se Kuld­mu­naks, on ümb­rus­kon­na rah­va­le tut­tav. Sa­pa­ka-fän­nid on ka tüt­red Gee­lia ja Mer­je ning nen­de elu­kaas­la­sed.

Gee­lia Lan­des rää­kis, et maan­tee­muh­ku­de ral­li­del kee­gi võit­ma see­pä­rast ei ki­pu­gi, sest siis tu­leb järg­mi­ne kok­ku­tu­lek ise kor­ral­da­da. Tema isa jäi see­tõt­tu vii­mas­te sek­ka, kuid teh­ti teist­pi­di­ne ot­sus ja kor­ral­da­mis­ko­hus­tus an­ti mit­te võit­ja­le, vaid kõi­ge vä­hem punk­te ko­gu­nud võist­le­ja­le.

Lan­de­sed ela­vad Saue val­las. Kuld­mu­na on pe­re­me­he en­da üles­pu­ti­ta­tud, os­tis 1986. aas­tal ko­du­kan­dist sa­pa­ka ke­re ja te­gi ma­si­na sõi­du­kor­da. Va­ruo­sa­sid saab oks­jo­ni­telt ja tel­li­da in­ter­ne­ti kau­du.

Et su­ve­päe­va­de üks osa on ka maan­tee­muh­ku­de pa­raad ja näi­tus, ühen­da­ti tä­na­vu­ne kok­ku­tu­lek ka­lu­ri­te päe­va­ga. Lau­päe­va õh­tul, pä­rast päe­val toi­mu­nud mu­hu­ral­lit, sõit­sid sa­pa­ka­te oma­ni­kud oma ma­si­na­te­ga jo­rus Lok­salt Tur­bu­nee­me, par­gi­ti Pras­si ni­nak­sel, ka­lu­ri­te päe­va peo­pai­gas.

Sa­pa­ka­te su­ve­ral­li on vim­ka­de­ga orien­tee­ru­mis­võist­lus
Lok­sa­le Kui­vo­ja puh­ke­kes­ku­se õue­le ko­gu­nes möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel 24 maan­tee­muh­ku. Ku­na ena­mas­ti käiak­se su­ve­päe­va­del koos pe­re­de­ga, oli rah­vast 70 rin­gis.

Mu­huk­lu­bi asu­ta­ja ja juht Im­re Nõm­mik kir­jel­das, et ral­li püü­tak­se te­ha või­ma­li­kult lõ­bu­saks, po­le üks­tei­se või­du ki­hu­ta­mist. Või­dab see, kes on kõi­ge täp­se­malt õi­gel ajal õi­ges ko­has ning täi­dab ka üle­san­ded häs­ti. Tä­na­vu­ne mars­ruut oli 112 ki­lo­meet­rit pikk, Lok­salt jõu­ti väl­ja Ver­gi­ni ning Palm­se kau­du lä­bi Kol­ga ta­ga­si. Kont­roll­punk­ti­des tu­leb vas­ta­ta konk­reet­set pai­ka puu­du­ta­va­te­le kü­si­mus­te­le või soo­ri­ta­da li­sa­kat­seid, see­kord pi­di Palm­ses sõit­ma ta­gur­pi­di slaa­lo­mit. Tei­ne li­sa­kat­se oli sa­pa­ka vän­dast lii­ku­ma­pa­ne­mi­ne 1 mi­nu­ti jook­sul, loo­si­ga sel­gus, mil­li­se käi­gu­ga se­da te­ha tu­li. Kõi­ge pi­ke­malt lii­gu­ti 19 meet­rit.

Ka ral­li al­gas vim­ka­ga, star­ti kut­su­ti sohv­rid au­to­de­ta, kät­te an­ti ki­les­se pa­ki­tud ja kül­mu­ta­tud särk, mis tu­li sel­ga tõm­ma­ta, see­jä­rel võis sõi­ta ra­ja­le. Sär­ke joos­ti veek­raa­ni al­la lah­ti su­la­ta­ma. Ena­mik maan­tee­muh­ku­sid said ko­he lii­ku­ma, mõn­da tu­li ka käi­ma lü­ka­ta.

Im­re Nõm­mik: „Meil on vä­ga to­re selts­kond. Ei tea­gi, kas ini­me­sed on ko­he teist­su­gu­sed või tee­vad need ma­si­nad sel­lis­teks, aga sõp­rus­kond on suu­re­pä­ra­ne. Su­ve­päe­vad on klu­bi tipp­sünd­mus, kuid suht­le­me pe­re­kon­ni­ti ka muu­del ae­ga­del.“

Tä­na­vu­se ral­li või­tis va­ni­ma sa­pa­ka­ga ra­jal ol­nud tiim – Mar­gus ja Sil­le Usin Pär­nu­maalt To­rist. Nende kol­la­ne maan­tee­muhk on ehi­ta­tud 1961. aas­tal.

Si­na­kas­ro­he­lin sa­pa­kas Lü­ka­ti kü­las
Kui­vo­jal läks ra­ja­le ka tei­ne Ida-Har­jus rin­gi­sõi­tev maan­tee­muhk – oma­nik on Sil­ver Een­ma, kel­le lap­se­põl­ve- ja su­ve­ko­du asub Ani­ja val­las Lü­ka­ti kü­las.

See si­na­kas­ro­he­li­ne sa­pa­kas kuu­lus ku­na­gi ta isa­le, kes os­tis ma­si­na 1980nda­tel aas­ta­tel. Au­to oli ka­su­tu­ses 1995. aas­ta­ni, siis sei­sis aas­taid ga­raažis.

Kui oli va­ja ga­raaži ruu­mi saa­da, ot­sus­tas poeg, et teeb ma­si­na kor­da.

Ka te­ma kõ­ne­les, et lii­gub sa­pa­ka­ga muu­del­gi ae­ga­del, mit­te ai­nult kok­ku­tu­le­ku­tel. Elab Tal­lin­nas, sõi­dab sel­le­ga sa­ge­li maa­le.

Sil­ver Een­ma oli paar aas­tat ta­ga­si Vil­jan­dis toi­mu­nud su­ve­päe­va­de üks pea­kor­ral­da­ja. Maan­tee­muh­ku­sid sai too­kord uu­dis­ta­da Vil­jan­di tu­ru park­las.

Lok­sa kok­ku­tu­le­kust osa võt­nud Ka­ru-pa­pa ja Ka­ru-mam­ma, Väi­no ja Sir­je Ka­ru, kel­le ko­dus on eri­ne­vaid nõu­ko­gu­de-aeg­seid au­to­sid, kiit­sid, et maan­tee­muh­ku­de su­ve­päe­vad on ot­se­kui pü­ha üri­tus, mil­lest tu­leb kind­las­ti osa võt­ta. Ehk­ki on ka teis­te va­na­de ma­si­na­te oma­ni­ke ühen­du­si, on Mu­huk­lu­bi nen­de sõ­nul oma ral­li­de ja suht­lus­rin­gi­ga kõi­ge ak­tiiv­sem.

Eelmine artikkelKol­ga staa­dio­ni mõõ­dud 40×60 meet­rit
Järgmine artikkelMTÜ Aja­leid­ja – 10 aas­tat pe­re­päe­vi ja koo­li­tu­si Aeg­vii­dus