Maakohus hakkab arutama Loksa väärteoküsimust

628

2009. aasta juulis sai Põhja politseiprefektuur Loksa linnavalitsuse liikmete kohta kaks avaldust.

Ühes palus Oleg Gogin algatada väärteomenetlus seoses Helle Lootsmanni ning teises Jaan Pööri ja Laivi Kirsipuu tegevusega.

Avaldaja leidis, et Helle Lootsmann, Jaan Pöör  ja Laivi Kirsipuu on rikkunud korruptsioonivastast seadust, kui otsustasid linnavalitsuse istungil eraldada sihtasutusele Loksa Sport raha Loksa linna 2009. aasta reservfondist. Laivi Kirsipuu ja Jaan Pöör olid SA Loksa Sport nõukogu liikmed, nõukogusse kuulus ka Helle Lootsmanni abikaasa Värner Lootsmann. Korruptsioonivastase seaduse kohaselt on tegemist huvide konfliktiga. Ametiisik, kelle ülesanne on osaleda nimetatud ühisotsuse tegemises, on kohustatud sellest viivitamata teatama ning loobuma otsuse tegemisest.

Juuli lõpus 2009 saatis Põhja politseiprefektuur vastuse, et on alustatud väärteomenetlus Helle Lootsmann toimingu kohta ning avaldus Laivi Kirsipuu ja Jaan Pööri kohta lisatakse sellele. Tänavu suvel esitas Oleg Gogin teabenõude, milles palus väljastada otsused Laivi Kirsipuu, Jaan Pööri ja Helle Lootsmanni väärteoasja kohta.

16. juulil 2010 sai ta teabenõudele vastuse, et kohtuväline menetleja on 25. mail 2010 võtnud väärteoasjas vastu otsuse, see ei ole jõustunud, sest menetlusaluste isikute esindaja esitas 11. juunil 2010 otsuse peale kaebuse Harju maakohtusse. Kirjas on veel, et lähtudes süütuse presumptsiooni printsiibist pole võimalik väärteoasja kohta koostatud otsust väljastada, kohtuistungi toimumise aega pole kindlaks määratud.