Maad­le­ja HEND­RIK KAL­ME Ala­ve­rest või­tis Ees­ti MV pronk­si

1434

18. veeb­rua­ril Val­gas toi­mu­nud Ees­ti juu­nio­ri­de meist­ri­võist­lus­tel osa­les üle poo­le­sa­ja noo­re maad­le­ja, teis­te seas ka Ala­ve­rest pä­rit Au­den­te­se spor­di­güm­naa­siu­mis õpi­la­ne, 19aas­ta­ne Hend­rik Kal­me.
Teist aas­tat juu­nio­ri­de seas võist­lev Hend­rik Kal­me saa­vu­tas ku­ni 96 kg kaa­lu­va­test noor­mees­test koos Ke­vin Mih­hai­lo­vi­ga (Tar­tu­maa ML) pronks­me­da­li, esi­ko­ha või­tis Georg Ko­za­rov (Aberg).
Hend­rik Kal­me hak­kas maad­lu­se­ga te­ge­le­ma 2013. aas­ta sü­gi­sel, kui tree­ner Mar­tin Pla­ser tu­li Keh­ras­se ja Ala­ver­re maad­lust­ree­nin­guid lä­bi vii­ma. Prae­gu õpib noor­mees Tal­lin­nas spor­di­güm­naa­siu­mis ning tree­nib Mar­tin Pla­se­ri, Ivar Kot­ka­se ja Rai­vo Kiilst­rö­mi juu­res maad­lus­klu­bis Kor­rus3.
Ka mul­lu või­tis ta Ees­ti juu­nio­ri­de meist­ri­võist­lus­tel 3. ko­ha, 2015. aas­tal tu­li ka­det­ti­de seas ehk U18 klas­sis ku­ni 100 kg kaa­lu­va­test noor­mees­test va­ba­maad­lu­ses Ees­ti meist­riks ja kree­ka-roo­ma maad­lu­ses tei­seks, 2014. aas­tal kree­ka-roo­ma maad­lu­ses kol­man­daks.
Kor­rus3  saa­vu­tas  Ees­ti juu­nio­ri­de meist­ri­võist­lus­tel kree­ka-roo­ma maad­lu­ses teist aas­tat jär­jest mees­kond­li­ku hõ­be­me­da­li, kok­ku võit­sid klu­bi noo­red maad­le­jad Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel 4 me­da­lit.

Eelmine artikkelLok­sa lin­na­ju­hid keel­du­sid taas koh­tu­mi­sest
Järgmine artikkelTammistu kogemus