Maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia vä­lis­tab rii­gi­güm­naa­siu­mi Kuu­sal­lu

512

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kin­ni­tas 9 poolt­hää­le­ga Har­ju aren­gust­ra­tee­gia, kuid ei nõus­tu­nud Kuu­sa­lu koo­li puu­du­ta­va lau­se­ga.

Har­ju maa­kon­na uues aren­gust­ra­tee­gias, mis koos­ta­tud aas­ta­ni 2035 ja kaue­maks, on lau­se, mi­da on Kuu­sa­lu val­las vii­ma­sel ajal kor­ra­tud sa­ge­li nii vo­li­ko­gu kui ka ko­mis­jo­ni­de is­tun­gi­tel ning po­lii­ti­ku­te oma­va­he­lis­tes aru­te­lu­des: „Ko­se, Kuu­sa­lu ja Pal­dis­ki piir­kond ei oma po­tent­siaa­li rii­gi­güm­naa­siu­mi aren­da­mi­seks.“

Et st­ra­tee­gias on sel­li­ne sei­su­koht, jõu­dis ava­lik­ku­se et­te Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu is­tun­gil 30. jaa­nua­ril, kui päe­va­kor­ras oli Har­ju aren­gust­ra­tee­gia heaks­kiit­mi­ne. Do­ku­men­ti tut­vus­tas is­tun­gil Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) te­gev­juht Joel Jes­se, lau­se­le juh­tis siis tä­he­le­pa­nu Mar­ti Hääl va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Kü­si­mu­se­le, kui­das sel­li­ne sei­su­koht do­ku­men­ti sai, vas­tas Joel Jes­se, et aren­gust­ra­tee­gias­se kir­ju­ta­tud lau­sed pä­ri­ne­vad töö­tu­ba­dest, ühis­se­mi­na­ri­dest, alu­suu­rin­gu­test. Kõi­gil oma­va­lit­sus­tel oli või­ma­lus osa­le­da st­ra­tee­gia väl­ja­töö­ta­mi­ses ning esi­ta­da kir­ja­lik­ke muu­da­tu­set­te­pa­ne­kuid. HO­Li vo­li­ko­gu on kä­sit­le­nud do­ku­men­ti kol­mel kor­ral.

Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald mär­kis, OÜ Geo­mee­dia koos­ta­tud koo­li­võr­gu ana­lüü­sis on väi­de­tud, et rii­gi­güm­naa­siu­mi ra­ja­mi­seks on krii­ti­lis­te eel­tin­gi­mus­te täit­mi­sel või­ma­lus ka Kuu­sa­lu val­las. (Olu­li­sed eel­du­sed on ana­lüü­sis, et Kuu­sa­lu kesk­kool ja Lok­sa güm­naa­sium reor­ga­ni­see­ri­tak­se põ­hi­koo­li­deks ning õpi­la­si tu­leb rii­gi­güm­naa­siu­mis­se juur­de Ani­ja ja Jõe­läht­me val­last, ka mu­jalt Ees­tist – toim.)

HO­Li esin­da­jalt uu­ri­ti jaa­nua­ri­kuu vo­li­ko­guis­tun­gil, kas st­ra­tee­gias­se saab veel te­ha muu­da­tu­si. Kuid Joel Jes­se tea­tas, et enam st­ra­tee­gia sõ­nas­tu­ses pa­ran­du­si te­ha ei saa, sest osad oma­va­lit­su­sed on ju­ba do­ku­men­di heaks kiit­nud esi­ta­tud ku­jul. Muu­ta saab, kui st­ra­tee­giat ha­ka­tak­se mõ­ne aja pä­rast üle vaa­ta­ma ja täien­da­ma.

St­ra­tee­gia jäi sel is­tun­gil kin­ni­ta­ma­ta, ot­sus­ta­ti suu­na­ta tei­se­le lu­ge­mi­se­le. Val­la­vo­li­ko­gu järg­mi­sel is­tun­gil, 11. veeb­rua­ril st­ra­tee­gia kin­ni­ta­mist päe­va­kor­ras pol­nud, küll aga esi­tas Enn Kirs­man va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du oma ni­me­kir­ja­kaas­la­se­le, val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si­le aru­pä­ri­mi­se: kes esin­das Kuu­sa­lu val­da st­ra­tee­gia koos­ta­mi­se prot­ses­sis, kui­das koos­kõ­las­ta­ti ja mil­li­seid mär­ku­si esi­ta­ti Kuu­sa­lu val­la ni­mel. Ka oli aru­pä­ri­mi­ses kü­si­mus: „Ke­da peab Kuu­sa­lu val­la rah­vas tä­na­ma, kui mõ­ne aas­ta pä­rast sel­gub, et see saa­tus­lik lau­se  maa­kond­li­kus aren­gust­ra­tee­gias saab ta­kis­tu­seks Kuu­sal­lu rii­gi­güm­naa­siu­mi ra­ja­mi­sel?“

JÄI VÕI­MU­VA­HE­TU­SES TÄ­HE­LE­PA­NU­TA

Möö­du­nud aas­ta lõ­pus taas val­la­va­ne­maks va­li­tud Ur­mas Kirt­si vas­tas möö­du­nud kol­ma­päe­val, 6. märt­sil toi­mu­nud vo­li­ko­guis­tun­gil, et tal puu­dub in­fo, kes esin­das või oleks pi­da­nud esin­da­ma val­da Har­ju­maa aren­gust­ra­tee­gia väl­ja­töö­ta­mi­ses, mis toi­mus möö­du­nud aas­tal maist ok­toob­ri­ni. Ava­se­mi­nar oli 3. mail, siis esin­das val­da abi­val­la­va­nem Tõ­nu Am­mus­saar, kes osa­les ka sep­temb­ris toi­mu­nud aru­te­lul, kuid pol­nud vo­li­tu­si kaa­sa rää­ki­da või sur­ves­ta­da.

St­ra­tee­gia oli ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul mul­lu ok­toob­ri al­gu­ses kaks nä­da­lat. Ur­mas Kirt­si sõ­nul oli siis kõi­gil või­ma­lus si­su osas kaa­sa rää­ki­da, kuid sel tee­mal aru­te­lu­sid ei toi­mu­nud.

„Val­la­va­lit­su­se ot­sus­tas 28. no­vemb­ril is­tun­gil te­ha et­te­pa­nek li­sa­da st­ra­tee­gias­se Sal­mis­tu sa­dam ning pro­jekt „Maa­tee me­re­tee“, kui­gi et­te­pa­ne­ku­te täh­taeg oli möö­das. Muus osas jä­re­li­kult ol­di nõus, st­ra­tee­gia ot­sus­ta­ti esi­ta­da vo­li­ko­gu­le heaks­kiit­mi­seks. Roh­kem in­fot mul ei õn­nes­tu­nud lei­da,“ rää­kis Ur­mas Kirt­si.

„Tä­na­ma peab sel­le eest val­la­juh­te, kes vas­tu­ta­vad st­ra­tee­gia me­net­le­mi­se eest, eel­kõi­ge val­la­va­ne­mat,“ lau­sus ta.

Ala­tes 31. maist ku­ni aas­ta lõ­pu­ni 2018 oli Kuu­sa­lu  val­las või­mul va­li­mis­lii­tu­de Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald, EK­RE ja Re­for­mie­ra­kon­na koa­lit­sioon. Juu­ni al­gu­ses va­li­ti val­la­va­ne­maks Mo­ni­ka Sa­lu. Mul­lu ke­va­del moo­dus­ta­tud koa­lit­sioon esi­tas aval­du­se val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si um­bu­sal­da­mi­seks 2. mail 2018.

Kris­to Pa­lu täp­sus­tas nüüd vo­li­ko­guis­tun­gil, et st­ra­tee­gia töö­rüh­ma­des­se pa­lu­ti Kuu­sa­lu val­la esin­da­jaid möö­du­nud aas­ta mai­kuus, täh­taeg oli 23. mai. Ta li­sas, et abi­val­la­va­nem oleks saa­nud veel sep­temb­ris et­te­pa­ne­kuid te­ha.

Ur­mas Kirt­si nen­tis see­pea­le, et HO­Li bü­roost saa­de­ti pä­rin­guid Kuu­sa­lu val­la esin­da­ja­te koh­ta töö­rüh­ma­des­se mit­mel kor­ral pä­rast mai­kuud.

Ta te­gi vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku kin­ni­ta­da maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia ning li­sa­da, et rii­gi­güm­naa­siu­mi puu­du­ta­va­le lau­se­le koos­kõ­las­tust ei an­ta: „Me ei saa nõus­tu­da kaht­lus­te­ga, et Kuu­sa­lus po­le kesk­kool jät­ku­suut­lik.“

Val­la­va­ne­ma et­te­pa­ne­ku poolt olid 9 vo­li­ko­gu­lii­get, 1 oli vas­tu ja 3 era­poo­le­tud. Kolm vo­li­nik­ku jät­sid hää­le­ta­ma­ta.

Mar­ti Hää­le et­te­pa­nek st­ra­tee­giat mit­te kin­ni­ta­da hää­le­ta­ti 9 vas­tu­hää­le­ga ma­ha.

Har­ju maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gias 2035+ on rii­gi­güm­naa­siu­mi­de ra­ja­mist ka­jas­ta­vas lõi­gus kir­ju­ta­tud: „Har­ju­maa koo­li­võr­gu ana­lüüs (Geo­me­dia OÜ, 2015) toob väl­ja, et güm­naa­siu­miea­lis­te va­nus­gru­pi alg­se suu­ru­se, sel­le muu­tu­se suu­na ja tõe­näo­li­se ula­tu­se alu­sel on põh­just rii­gi­güm­naa­siu­mi ra­ja­mist kaa­lu­da kõi­ge enam Har­ku, Rae, Saue ja Viim­si val­da ning Tal­lin­na. Ju­ba on ot­sus­ta­tud Viim­si, Har­ku ja Laag­ri rii­gi­güm­naa­siu­mi ra­ja­mi­ne. Ana­lüü­si ko­ha­selt on rii­gi­güm­naa­siu­mi ra­ja­mi­seks pers­pek­tii­vi­kad kes­ku­sed Sa­ku ja Kei­la, tea­tud eel­dus­te rea­li­see­ru­mi­sel ka Maar­du. Ko­se, Kuu­sa­lu ja Pal­dis­ki piir­kond ei oma po­tent­siaa­li rii­gi­güm­naa­siu­mi aren­da­mi­seks.“