Maa­ko­hus: Pu­di­soo Kal­daa­lu­se tee tu­leb hoi­da ava­li­kus ka­su­tu­ses

1391

PARANDATUD: Toi­me­tus li­sab Sõ­nu­mi­too­jas 16. jaa­nua­ril 2019 il­mu­nud loos­se „Maa­ko­hus: Pu­di­soo Kal­daa­lu­se tee tu­leb hoi­da ava­li­kus ka­su­tu­ses“ täp­sus­tu­sed. Õi­ge on: „Kui maa­koh­tu ot­sus jõus­tub, tu­leks Rät­se­pa kin­nis­tu oma­ni­kul ta­su­da ha­ge­ja ehk Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se me­net­lus­ku­lu­de kat­teks 8095,6 eu­rot – ad­vo­kaa­di­bü­roo ja koh­tu­täi­tu­ri ka­su­ta­mi­se ku­lu. Koh­tuot­sust on või­ma­lik 30 päe­va jook­sul eda­si kae­va­ta. Koh­tuot­sus ei ole jõus­tu­nud, Sõ­nu­mi­too­ja­le tea­dao­le­valt on Rät­se­pa kin­nis­tu oma­nik maa­koh­tu ot­su­se vaid­lus­ta­nud ring­kon­na­koh­tus.“
Toi­me­tus pa­lub Rät­se­pa kin­nis­tu oma­ni­ku ees va­ban­dust, et koh­tuot­su­se jõus­tu­mi­se osas võis lu­ge­jal jää­da le­he­loost kah­te­pi­di aru­saam.

Kuu­sa­lu val­las Pu­di­soo kü­las ala­tes mul­lu 1. veeb­rua­rist kest­nud vaid­lus Kal­daa­lu­se tee ava­li­ku ka­su­ta­mi­se üle jõudis aas­ta lõ­pus Har­ju maa­koh­tus otsuseni. Ko­hus ra­hul­das 21. det­semb­ril 2018 lan­ge­ta­tud ot­su­se­ga Kuu­sa­lu val­la ha­gi Pu­di­soo kü­las asu­va Rät­se­pa kin­nis­tu oma­ni­ku Kai­li-He­li­na Kolt­si vas­tu – ko­hus­tas te­da kõr­val­da­ma rik­ku­mi­se ja hoi­du­ma eda­si­sest rik­ku­mi­sest Rät­se­pa kin­nis­tul Kal­daa­lu­se tee ula­tu­ses.

Kui maa­koh­tu ot­sus jõus­tub, tu­leks Rät­se­pa kin­nis­tu oma­ni­kul ta­su­da ha­ge­ja ehk Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se me­net­lus­ku­lu­de kat­teks 8095,6 eu­rot – ad­vo­kaa­di­bü­roo ja koh­tu­täi­tu­ri ka­su­ta­mi­se ku­lu. Koh­tuot­sust on või­ma­lik 30 päe­va jook­sul eda­si kae­va­ta. Koh­tuot­sus ei ole jõus­tu­nud, Sõ­nu­mi­too­ja­le tea­dao­le­valt on Rät­se­pa kin­nis­tu oma­nik maa­koh­tu ot­su­se vaid­lus­ta­nud ring­kon­na­koh­tus.

1. veeb­rua­ril 2018 oli Rät­se­pa kin­nis­tut lä­bi­va­le Kal­daa­lu­se tee­le pan­dud et­te hoia­tus­sil­ti­de­ga va­rus­ta­tud kett, naab­rid ei saa­nud enam sõi­ta oma kin­nis­tu­te­le ega ka ko­du­dest väl­ja. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus al­ga­tas sa­mal päe­val sund­val­du­se sead­mi­se me­net­lu­se, et ta­ga­da kin­nis­tut lä­bi­va 77 meet­ri pik­ku­se tee­lõi­gu ava­lik ka­su­tus.

Veeb­rua­ri lõ­pus esi­tas val­la­va­lit­sus Har­ju maa­koh­tus­se ha­gi, et Rät­se­pa kin­nis­tul lõ­pe­ta­da tee sul­ge­mi­ne. Sa­maaeg­selt esi­tas val­la­va­lit­sus ka ha­gi ta­ga­mi­se taot­lu­se, et ko­hus­ta­da Rät­se­pa kin­nis­tu oma­nik­ku kõr­val­da­ma ku­ni koh­tu­la­hen­di jõus­tu­mi­se­ni Kal­daa­lu­se teelt ta­kis­tu­sed. Maa­ko­hus ra­hul­das ha­gi ta­ga­mi­se taot­lu­se, kuid tee jäi siis en­di­selt su­le­tuks, kin­nis­tu oma­nik ra­jas rii­gi­met­sa üm­ber­sõi­du.

Ko­hus on 21. det­semb­ri ot­su­se põh­jen­dus­tes sel­gi­ta­nud, et Kal­daa­lu­se tee kuu­lub Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 4. det­semb­ri 2013 ot­su­se­ga Kuu­sa­lu val­la ko­ha­li­ke tee­de ni­me­kir­ja. Koh­tu­vaid­lu­ses ei oma täht­sust as­jao­lu, kas val­la­va­lit­su­se ja kin­nis­tu oma­ni­ku va­hel sõl­mi­tud era­tee ka­su­ta­mi­se le­ping on keh­tiv või mit­te. Vo­li­ko­gu ot­su­se­ga muu­tub ko­ha­li­ke tee­de ni­me­kir­ja kan­tud era­tee vas­ta­valt sea­du­se­le ava­li­kult ka­su­ta­ta­vaks ning oma­nik, kel­le kin­ni­sas­ja lä­bib ava­li­kult ka­su­ta­tav tee, ei või ta­kis­ta­da ega lõ­pe­ta­da sel­le tee ka­su­ta­mist ka siis, kui tee ei ole kan­tud kin­nis­tus­raa­ma­tus­se ava­li­kult ka­su­ta­ta­va tee­na. Maa­ko­hus vii­tab seal­juu­res rii­gi­koh­tu hal­dus­kol­lee­giu­mi ot­su­se­le.

Li­saks on põh­jen­dus­tes kir­jel­da­tud, kui­das fo­to­delt on nä­ha, et hoo­li­ma­ta ha­gi ta­ga­mi­se ot­su­sest oli teh­tud tee ka­su­ta­mi­seks ta­kis­tu­si – kal­lu­ta­tud tee pea­le mul­la­hun­nik, pai­gal­da­tud ka­he­le poo­le teed vä­ra­va­pos­tid, tee üh­te ser­va pan­dud jalg­vä­rav. Ko­hus mär­gib, et tee kes­ko­sa on küll ava­tud, kuid või­ma­lik on lii­ku­da vaid kit­sa­mal sõi­du­kil, ent teed on va­ja­lik hool­da­da, tee­hool­dus­ma­si­nal peab ole­ma või­ma­lik lii­ku­da ta­kis­ta­ma­tult.

Val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks käis käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­val Pu­di­sool ning kom­men­tee­ris, et Rät­se­pa kin­nis­tut lä­biv Kal­daa­lu­se tee on prae­gu ava­li­kult ka­su­ta­tav, ta­kis­tu­si ees po­le. Kui­gi tee oli lu­mi­ne, oli sõi­duau­to­ga lä­bi­tav ku­ni ta­gu­mis­te ma­ja­de­ni. Ta lu­bas, et val­la tel­li­mu­sel lü­ka­tak­se teel lund vas­ta­valt va­ja­du­se­le.

Rät­se­pa kin­nis­tu kõr­va­le rii­gi­met­sa ra­ja­tud üm­ber­sõit on RMK hin­nan­gul teh­tud sin­na eba­sea­dus­li­kult, kuid RMK on lu­ba­nud, et ei hak­ka se­da ku­ni koh­tuot­su­se jõus­tu­mi­se­ni sul­ge­ma.

Eelmine artikkelHuvitavast ajaloost
Järgmine artikkelVal­la juu­be­lit täh­ista­tak­se Kuu­sa­lus aja­loo­se­mi­na­ri ja va­na­de fo­to­de näi­tu­se­ga