Lume­roh­kus pa­neb val­la-lin­na­tee­de ta­li­hool­da­ja­te­le suu­re töö­koor­mu­se

842

Ani­ja val­las tu­leb lu­me­va­ba­na hoi­da ko­ha­lik­ke teid 250, Kuu­sa­lu val­las 530, Raa­si­ku val­las 204 ja Lok­sa lin­nas 24 ki­lo­meet­rit.

„Käe­so­le­val tal­vel on ka­he nä­da­la­ga sa­da­nud lund roh­kem kui ko­gu eel­mi­se tal­ve­ga kok­ku,“ sel­gi­tas Kuu­sa­lu val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks möö­du­nud nel­ja­päe­val he­lis­ta­ja­le, kes pol­nud ra­hul, et Kuu­sa­lu ale­vi­kus oli ter­vi­se­kes­ku­se esi­ne park­la lu­mest keh­valt lah­ti lü­ka­tud ja tõi ees­ku­juks mul­lust tal­ve, kui prob­lee­mi pol­nud.

„Prio­ri­teet num­ber üks on Kuu­sa­lu koo­li park­la ja kerg­liik­lus­teed, need tu­leb koo­li­päe­va­del kõi­ge esi­me­se­na lu­mest puh­taks lü­ka­ta. Ter­vi­se­kes­ku­se park­la­ga on li­saks prob­leem, et ju­ba va­ra­hom­mi­kul par­gi­tak­se sin­na au­to­sid, mis jää­vad pä­rast lu­me­sa­ha­le et­te.“

Eel­mi­sel nä­da­lal, kui sa­das roh­kelt lund ja tuis­kas, he­li­ses Kuu­sa­lu val­la ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti te­le­fon iga na­tu­ke­se aja ta­gant ning võe­ti ühen­dust ka val­la­ma­ja teis­te töö­ta­ja­te­ga. Edas­ta­ti in­fot kü­la­tee­de ja ale­vi­ke tä­na­va­te koh­ta, põ­hi­mu­re oli, et lu­me­sahk po­le veel jõud­nud või tu­li hil­ja, teed olid muu­tu­nud pä­rast sa­ha lä­bi­sõit­mist ko­nar­li­kuks. Ma­jan­duss­pet­sia­list täp­sus­tas ning võt­tis oma­kor­da ühen­dust lu­me­lük­ka­ja­te­ga.

Tee­de ta­li­hool­dus oli olu­li­ne tee­ma ka Ani­ja ja Raa­si­ku val­la­ma­jas.

Ani­ja val­las roh­kem nu­ri­naid Aeg­vii­dus
Hoo­li­ma­ta pi­de­vast lu­me­sa­just ei ole Ani­ja val­la­ma­ja amet­ni­kud ta­ris­tus­pet­sia­list Mar­gus Mo­lo­ki kin­ni­tu­sel saa­nud ela­ni­kelt ta­va­li­sest roh­kem te­le­fo­ni­kõ­ne­sid.

„Trak­to­rid on ol­nud iga päev töös ja jul­gen öel­da, et val­la tee­de olu­kord on üs­na hea. Ük­si­kuid prob­lee­me on ol­nud, näi­teks üle­möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, kui oli suu­rem sa­du. Ka siis said teed lõ­puks kor­ra­li­kult pu­has­ta­tud, see võt­tis ae­ga roh­kem kui ta­va­li­selt. Kui­gi nii Keh­ras, Aeg­vii­dus kui kü­la­des lü­ka­ti teid lah­ti päev ot­sa, oli koh­ti, ku­hu trak­tor võis jõu­da al­les õh­tul,“ rää­gib ta.

Ani­ja val­la­le kuu­lu­va­tel tee­del te­ge­le­vad tal­vi­se lu­me­tõr­je­ga 4 et­te­võ­tet, kel­le­ga sü­gi­sel sõl­mi­ti uued kol­meaas­ta­sed le­pin­gud. Kõik on ko­ha­li­kud fir­mad, ka töö­ta­jad on ko­ha­li­kud me­hed, ela­vad val­la eri pai­gus ning näe­vad, mil­lal on nen­de piir­kon­nas aeg min­na tee­delt lund tõr­ju­ma: „Tei­se sei­sun­di­ta­se­me teel ehk Keh­ras ja Aeg­vii­dus on lu­ba­tud 8, kõi­gil üle­jää­nu­tel ehk esi­me­se sei­sun­di­ta­se­me tee­del 10 sen­ti­meet­ri pak­su­ne ko­hev lu­mi. Meie lu­me­lük­ka­jad nii kaua ei oo­ta, lä­he­vad ala­ti va­rem väl­ja, kui­gi mõ­ned ini­me­sed soo­vik­sid, et sahk sõi­daks ka kol­me­sen­ti­meet­rist lund lük­ka­ma.“

Kõi­ge kee­ru­li­sem on Aeg­vii­dus, ku­hu lu­me­lük­ka­jad sõi­da­vad Lil­list.

„Lu­me­kaar­di in­fo ei pruu­gi ol­la täp­ne ning igaks ju­huks ei lä­he üks­ki trak­tor sin­na val­ves­se. Elan Aeg­vii­dus ning kui õh­tul hak­kab lund sa­da­ma või on ar­va­ta, et öö­sel al­gab sa­du, olen et­te­võt­ja­le he­lis­ta­nud, et tul­gu hom­mi­kul va­ra­kult teid pu­has­ta­ma,“ lau­sub Mar­gus Mo­lok.

Ta li­sab, et just Aeg­vii­dust on tä­na­vu lu­mis­te tee­de pä­rast kõi­ge roh­kem nu­ri­se­tud. Tänavu kahel nädalavahetusel on võtnud teede lahtilükkamine rohkem aega, töövõtja sõnul oli üks traktor rivist väljas. Töövõtja lubas olla operatiivsem, vajadusel kaaluda lisatehnika hankimist.

Ta­ris­tus­pet­sia­list mär­kis ka, et val­la tel­li­mu­sel lü­ka­tak­se lah­ti Ani­ja val­da sis­se­kir­ju­ta­tud ini­mes­te ko­du­de sis­se­sõi­du­teed, kuid oma vä­ra­vae­si­se peab iga ma­jao­ma­nik ise lu­mest pu­has­ta­ma.

Kuu­sa­lu val­las ee­lis­ta­tak­se koo­li­bus­si­de mars­ruu­te
Ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks üt­leb, et Kuu­sa­lu val­la­tee­de­le ei ole hool­dus­ta­se­meid mää­ra­tud, kuid suu­li­sel kok­ku­lep­pel on lu­me­hool­du­se pu­hul ee­lis­jär­je­kor­ras õpi­la­si ve­da­va­te bus­si­de mars­ruu­did, koo­li­de park­lad ja nen­de juur­de vii­vad kerg­liik­lus­teed – need pea­vad ole­ma koo­li­päeva hommikuks kor­ras. See­jä­rel lü­ka­tak­se lu­mest Kuu­sa­lu, Kiiu ja Kol­ga ale­vi­ke park­lad ja kerg­liik­lus­teed, eda­si min­nak­se teistele kü­la­tee­de­le.

Kuu­sa­lu val­las on kok­ku 13 lu­me­lük­ka­mis­piir­kon­da, tee­nust osu­ta­vaid fir­ma­sid on 8, rii­gi­han­kes esi­ta­sid osad fir­mad pak­ku­mi­se mit­me­le piir­kon­na­le. Kok­ku tu­leb val­las lah­ti lü­ka­ta 530 ki­lo­meet­rit ko­ha­lik­ke teid – Kuu­sa­lu val­las osu­ta­tak­se se­da tee­nust ku­ni ko­du­vä­ra­va­ni, kui kin­nis­tu ela­ni­kud on val­la re­gist­ri­järg­sed ko­da­ni­kud. Vald ta­sub tee­nu­se eest ki­lo­meet­ri­te jär­gi. Kõi­ge suu­re­ma­tes piir­kon­da­des on ta­li­hool­da­ta­vaid teid 105 ki­lo­meet­rit.

Ma­dis Praks mee­nu­tab, et 2010. aas­tal, kui oli lu­me­torm Mo­ni­ka, maks­ti lük­ka­ja­te­ga töö eest tun­ni­ta­su, vallal tu­li ta­su­da 4 mil­jo­nit kroo­ni. Järg­mis­te rii­gi­han­ge­te­ga keh­tes­ta­ti piirkonna lahtilükkamise tasu, li­sa­ti tin­gi­mus, et tee­de­le min­nak­se ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti­ga koos­kõ­las­ta­tult – nii on vallal kontroll ja ülevaade tehtud tööde-kulude osas. Ena­mas­ti saa­dab Ma­dis Praks lük­ka­ja­te­le sõ­nu­mi, mil­lal võiks sa­ha­ga töö­le ha­ka­ta.

Kerg­liik­lus­tee­dest on prob­lee­me tek­ki­nud Kuu­sa­lu ale­vik­ku lä­bi­va rii­gi­tee Kuu­sa­lu tee ää­res, ku­na suu­red sa­had lük­ka­vad lu­me kõn­ni­tee­le. Kui lu­me­vall lä­heb kõr­geks, lü­ka­tak­se see val­la tel­li­mu­sel tei­se­le poo­le tä­na­vat, kus po­le kõn­ni­teed. Mu­jal on kerg­liik­lus­teed rii­gi maan­tee­dest pii­sa­valt kau­gel, tei­ne koht on Kuu­sa­lu kü­las, kus kerg­liik­lus­tee jõuab ko­ha­ti ot­se maan­tee kõr­va­le. Prob­lee­me on sa­ge­li ka kü­la­des, mis asu­vad la­ge­da­te väl­ja­de kes­kel, siis oo­da­tak­se ko­ha­li­kelt ela­ni­kelt in­fot teeo­lu­de koh­ta, et teaks sa­ha-t­rak­to­ri väl­ja saa­ta.

„Fa­ce­boo­kis on kü­si­tud, miks vald ei os­ta tui­su­võr­ke, kuid ki­lo­mee­ter võr­ku mak­sab 1500 eu­rot, kui pan­na ka­he­le poo­le teed, siis 3000 eu­rot. Oda­vam on lü­ka­ta la­ge­da­tel koh­ta­del põl­du­de­le tui­su­vaa­lud, aga se­da saa­me tel­li­da vaid hei­na­maa­de­le, mit­te ta­li­vil­ja­põl­du­de­le.“

Li­be­du­se­tõr­je­ga vald üld­ju­hul ei te­ge­le, li­sab Ma­dis Praks. Ale­vi­ke kõn­ni­tee­de ja kerg­liik­lus­tee­de lii­va­ta­mist tel­li­tak­se OÜ-lt Üle. Osa­des kü­la­des on tee­de tõu­su­de ja lan­gus­te juur­de val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel pan­dud lii­va­ko­tid ning ko­ha­li­kud ela­ni­kud lii­va­ta­vad va­ja­du­sel ise. Nii on näi­teks Nõm­me­ves­ki sil­la juu­res, Uuri mäel, Kolgakülas.

Raa­si­ku val­las ha­ka­ti lund ära ve­da­ma
Raa­si­ku val­las hool­da­vad val­la­le kuu­lu­vaid sõi­du­teid kaks et­te­võ­tet, kaks fir­mat pu­has­ta­vad lu­mest val­la­le kuu­lu­vaid kõn­ni­teid ja plat­se, üks Aru­kü­las, tei­ne Raa­si­kul.

Nä­da­la­va­he­tu­sel pos­ti­ta­ti val­lae­la­ni­ke Fa­ce­boo­ki grup­pi fo­to­sid Aru­kü­la kerg­liik­lus­teest, mis oli „lu­me­put­ru“ täis ja lap­se­vank­ri­ga peaae­gu lä­bi­ma­tu. Ku­na sõi­du­tee ja kerg­liik­lus­tee on Tal­lin­na maan­teel Kon­su­mist raud­tee­jaa­ma poo­le vii­val lõi­gul lä­hes­tik­ku, ei ole kõn­ni­tee pu­has­ta­mi­sest ka­su, kui suur sahk lük­kab maan­teelt lu­me uues­ti kerg­liik­lus­tee­le, tõ­deb val­la tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­list Rai­ko Mo­lok. Ta mär­gib, et val­la tel­li­tud kerg­liik­lus­tee pu­has­ta­jal on sel­le tõt­tu tul­nud te­ha pal­ju li­sa­tööd. Val­laa­met­nik on maan­teea­me­ti­ga püüd­nud sel tee­mal kõ­nel­da, kuid ka­su po­le ol­nud. Ku­na ka­helt teelt lu­me lük­ka­mi­sest ko­gu­nes sõi­du- ja kerg­liik­lus­tee va­he­le kõr­ge lu­me­vall, tel­lis val­la­va­lit­sus Raa­si­kul lu­me ära­veo.

„Esmaspäeva õhtul läks trak­tor Raa­si­ku uue kerg­liik­lus­tee ja sõi­du­tee va­helt Kon­su­mi ja si­de­ris­ti va­he­li­sel lõi­gul lu­me­val­li ära ve­da­ma. Mu­jal se­da va­ja po­le, seal on sõi­du- ja kerg­liik­lus­tee va­hel roh­kem ruu­mi,“ üt­les Rai­ko Mo­lok.

Kui­gi ka Raa­si­ku val­la­va­lit­sus saab ela­ni­kelt kõ­ne­sid tea­de­te­ga, kus on lu­mi lük­ka­ma­ta või va­jaks sa­ge­da­mat lük­ka­mist, ei ole olu­kord tee­des­pet­sia­lis­ti hin­nan­gul su­gu­gi hull ning lu­me­van­gi po­le kee­gi jää­nud: „Lu­me­lük­ka­jad on tub­lid, töö­ta­vad prae­gu iga päev, näen ar­vu­tist nen­de lii­ku­mist reaal­a­jas. Kui va­ja, alus­ta­vad tööd kel­la nel­jast va­ra­hom­mi­kul. Ra­hu­lo­le­ma­tuid on ala­ti, aga meil on ik­ka­gi talv.“

Lok­sa põ­hi­tä­na­vad on rii­gi­teed
Lok­sa linna pea­tä­na­vad hoiab lu­me­va­ba­na riik – Tal­lin­na, Ro­huaia, Ra­hu ja ka Me­re tä­nav on rii­gi­teed. Abi­lin­na­pea Andres Kaskla sõ­nab, et lin­nal on oma trak­tor ja sahk, lin­na­va­lit­su­se pal­gal on hea­kor­ra­töö­ta­jad. Ko­ha­li­ku täh­tu­se­ga teed lü­ka­tak­se lah­ti, kõn­ni­teed sa­mu­ti. Tee­nus­töö­na saa­vad kin­nis­tu­te oma­ni­kud, ka kor­rus­ma­ja­de ühis­tud tel­li­da lin­na­va­lit­su­selt lu­me­lük­ka­mist ja li­be­du­se­tõr­jet oma kin­nis­tu pii­ri­des. Kok­ku on Lok­sal 24 ki­lo­meet­rit ko­ha­lik­ke teid.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la aren­gu­ka­va pro­jekt taas ava­li­kus­ta­mi­sel
Järgmine artikkelRaa­si­ku vald as­tub Ava­tud Noor­te­kes­kus­te Ühen­dus­se