Luba Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kur­siks

481
Kuusalu spordikeskus.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu aru­tas eel­mi­sel kol­ma­päe­val toi­mu­nud is­tun­gil Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­dee­hi­tu­se­ga seon­du­vat. Koa­lit­sioo­ni 9 vo­li­nik­ku olid koo­li ruu­mi­li­se la­hen­du­se ja juur­dee­hi­tu­se ar­hi­tek­tuur­se idee­kon­kur­si kor­ral­da­mi­se poolt, opo­sit­sioo­ni 8 vo­li­nik­ku ei hääletanud.

Kon­kur­si au­hin­na­fond on 25 000 eu­rot. Edu­ka idee­kon­kur­si jä­rel on plaa­nis kor­ral­da­da pro­jek­tee­ri­mis- ja ehi­tus­han­ge, et väl­ja­va­li­tud ka­van­di alu­sel ehi­ta­da koo­li­le uus õp­pe­hoo­ne ja ka osa­li­selt re­no­vee­ri­da koo­li­ma­ja.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si lau­sus is­tun­gil eel­nõu tut­vus­ta­des, et Kuu­sa­lu koo­li ruu­mi­kit­si­kus on kõ­ne all ol­nud aas­taid, õpperuumide ruutmeetrid ei vasta nõuetele: „Val­la ha­ri­du­se 2015. aas­tal kin­ni­ta­tud aren­gu­ka­va seab ees­mär­giks la­hen­da­da koo­li ruu­mip­rob­leem. Suu­rim mu­re on algk­las­si­de ruu­mi­de ja söök­la ma­hu­ta­mi­se­ga. Õpi­las­te arv on koo­lis pi­de­valt kas­va­nud. Prob­lee­mi­de la­hen­da­mi­seks on va­ja ruut­meet­reid juur­de.“

Ta li­sas, et val­la­va­lit­sus ei peaks kon­kur­si kor­ral­da­mi­seks vo­li­ko­gult lu­ba kü­si­ma, ku­na au­hin­na­fond ei üle­ta 100 000 eu­rot, kuid ot­sus puu­du­tab suurt hul­ka val­lai­ni­me­si – li­gi 700 õpi­last, lap­se­va­ne­maid. „Loo­da­me, et kon­kurss teos­tub esi­me­sel kor­ral. Kui õn­nes­tub, on järg­mi­ne etapp olu­li­selt kal­lim. Ka see­tõt­tu pa­lu­me vo­li­ko­gul ot­sus­ta­da.“

Opo­sit­sioo­ni esin­da­jad olid krii­ti­li­sed. Mar­ti Hääl kut­sus üles mõt­le­ma ta­ga­jär­ge­de­le. Aas­taks 2030 en­nus­ta­tak­se val­la de­mog­raa­fias dras­ti­li­si muu­tu­si, kõi­ge tõe­näo­li­se­malt vä­he­neb las­te ja mak­su­maks­ja­te arv ligi 20 prot­sen­ti.

„Ka­van­da­te koo­li laien­da­da 800 õpi­la­se­le. Sel­leks ajaks on ko­gu val­las kok­ku õpi­la­si al­la 800. Aas­tal 2030 peab vo­li­ko­gu pa­ra­ta­ma­tult ot­sus­ta­ma sul­ge­da Vi­ha­soo ja Kol­ga kool, ka Lok­sa­ga ühi­ne­mi­ne ei ai­ta,“ üt­les ta ja li­sas, et kõi­ge olu­li­sem tee­ma on, kui­das saa­da pe­re­sid ja lap­si val­da juur­de, ning tu­leks aru­ta­da, kas ühe suu­re koo­li ehi­ta­mi­ne on see, mis mee­li­tab uu­si ela­nik­ke val­da.

Enn Kirs­man mär­kis, et Kuu­sa­lu koo­li­ algklassitiib on ehi­ta­tud 55 aas­tat ta­ga­si, osa­li­selt amor­ti­see­ru­nud. Ar­hi­tek­tid või­vad pak­ku­da ka se­da, et üks osa lam­mu­ta­da. Ur­mas Kirt­si sõ­nas, kui pla­nee­rin­gud teos­tu­vad, on val­lal pers­pek­tiiv, et ela­ni­ke arv suu­re­neb.

Kris­to Pa­lu kom­men­tee­ris, et jut­tu on ehi­tus­mak­su­mu­sest, mis ei üle­ta 2,5 mil­jo­nit eu­rot: „Laien­dus­te­ga ka­van­da­tak­se juur­de li­gi 2250 ruut­meet­rit põ­ran­da­pin­da, see teeks ruut­meet­ri mak­su­mu­seks 920 eu­rot, li­saks käi­be­maks. Olen sel­le vald­kon­na­ga te­ge­le­nud mi­tu aas­tat, vii­ma­sel ajal ei ole õn­nes­tu­nud koo­li­de ehi­tus­hin­da saa­da al­la 1500 eu­ro ruut­mee­ter.“

Val­la­va­nem vas­tas, et han­get kon­sul­tee­ri­nud fir­ma väi­tel hak­ka­vad ehi­tus­hin­nad lan­ge­ma. Val­la­va­lit­su­se ees­märk on la­hen­da­da koo­li ruu­mip­rob­leem ja sel­le la­hen­da­mi­se prot­ses­si on soov kaa­sa­ta või­ma­li­kult pal­jud. Ta lisas hiljem, et firma hinnang põhineb Saue kooli ehitushanke tulemusel.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 24. aprillil
Järgmine artikkelAeg­vii­du ve­du­ri­de­poost tehakse ter­vi­ses­por­di­kes­kus