Lõp­pes rah­vus­va­he­li­ne Lea­der-pro­jekt „Kest­lik et­te­võt­lus maal“

716

Ida-Har­ju väi­ke-et­te­võt­ja­tel oli li­gi kol­me aas­ta väl­tel või­ma­lus osa­le­da Ees­ti, Lä­ti ja Soo­me koos­tööp­ro­jek­tis, mi­da ra­has­ta­ti Eu­roo­pa Lii­du maa­elu aren­gut toe­ta­vast Lea­der-prog­ram­mist. Pro­jek­ti „Kest­lik et­te­võt­lus maal“, mil­le ing­li­se­keel­ne lü­hend on SEIC, al­ga­ta­ja ja juht­part­ner oli MTÜ Aren­dus­ko­da te­ge­vusg­rupp, ku­hu kuu­lu­vad ka Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa linn. Pro­jek­ti üks part­ner oli MTÜ Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, mil­le liik­med on Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se vald.

Juu­nist 2016 ku­ni veeb­rua­ri­ni 2019 kest­nud koos­tööp­ro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus oli 500 000 eu­rot. Aren­dus­ko­da pa­nus­tas 98 364 eu­rot, mil­lest 83 610 eu­rot oli Lea­der-toe­tus.  MTÜ Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da osa­les pro­jek­tis 42 274 eu­ro­ga. Part­ne­reid oli kok­ku 8, Ees­tist veel Ro­he­li­se Jõe­maa Koos­töö­ko­gu Pär­nu­maalt, Lä­tist Lie­lu­pe ja Lie­pa­ja te­ge­vusg­ru­pid ning Soo­mest Sep­ra, Pir­kan Hel­mi ja Lin­na­seu­tu.

Nüüd­seks on val­mi­nud pro­jek­ti lõpp­ra­port, mil­le leiab sel­le pro­jek­ti ja Aren­dus­ko­ja al­ga­ta­tud tei­se rah­vus­va­he­li­se pro­jek­ti „Sääs­tev tu­rism kait­sea­la­del“ raa­mes teh­tud ühi­selt ko­du­le­helt ww.seic.ee.

Kest­li­ku et­te­võt­lusp­ro­jek­ti juht Eha Paas: „Pro­jekt lõi tu­ge­va vun­da­men­di mik­ro- ja väi­keet­te­võt­ja­te koos­tööks. Vee­bip­la­vorm seic.ee jääb töös­se, eel­kõi­ge et­te­võt­ja­te­le mõel­dud kok­ku­saa­mis­ko­ha­na, sin­na saab li­sa­da oma et­te­võt­te. Kui  ot­si­tak­se en­da­le so­bi­vat koos­töö­part­ne­rit Lä­tist või Soo­mest, ai­ta­me edas­ta­da soo­vi meie part­ne­ri­te­le. Ka­su­ta­me sa­ma ko­du­leh­te ka edas­pi­di Aren­dus­ko­ja et­te­võt­ja­te­le suu­na­tud pro­jek­ti­de ka­jas­ta­mi­sel.“

Kok­ku osa­le­sid pro­jek­tis 8 te­ge­vusg­ru­pist 113 väi­keet­te­võ­tet. Neist 26 te­gid kaa­sa et­te­võ­te­te va­he­tu­ses, Aren­dus­ko­ja piir­kon­nast käi­sid va­he­tu­ses 10 ja Ida-Har­ju Koos­töökojast 5 fir­ma esin­da­jad. SEIC-ko­du­le­helt leiab et­te­võ­te­te tut­vus­tu­sed ning ko­ge­mus­lu­gu­sid õp­pe­rei­si­dest ja vas­tas­ti­kus­test va­he­tus­kü­las­käi­ku­dest. Aval­da­tud on Lä­ti noor­te fil­mi­te­gi­ja­te vi­deo­film, kus et­te­võt­jad ja­ga­vad oma mõt­teid elust, ärist ja tööst, fil­mil on ing­li­se­keel­sed sub­tiit­rid. Sõ­na saa­vad fil­mis ka me­si­nik Hei­ki Kruu­sa­lu Ani­ja val­la Keh­ra kü­last ja ta koos­töö­part­ner Lä­tist, Aru­kü­la Vil­di­vil­la koos­töö­part­ne­rid Soo­mest, tu­ris­miet­te­võt­jad Õn­ne­la ja Ah­to Nei­dek Ta­pa val­last, Lo­bi­muu­seu­mi pe­re­nai­ne Kat­rin Pot­ter Hal­ja­la val­last ning pal­jud tei­sed.

Pro­jek­ti käi­gus an­ti möö­du­nud aas­tal väl­ja Aren­dus­ko­ja väi­keet­te­võt­ja­te tut­vus­ta­mi­seks vol­dik-kaart. 

Lõp­pa­ruan­des on loet­le­tud koos­tööi­deed, mi­da ju­ba ra­ken­da­tak­se või on ka­vas lä­hi­ajal el­lu viia. Näi­teks os­ta­vad Lä­ti ja Ees­ti me­si­ni­kud ühi­selt va­ha su­la­ta­mis­ma­si­na, aren­da­vad uu­si teh­no­loo­giaid ja too­teid. Lä­ti et­te­võ­te NGO Liel osa­leb saa­bu­val su­vel Ani­jal mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­va­lil. Va­na-Sir­ge Küü­lik Kuu­sa­lu val­la Kal­me kü­last teeb tõua­re­tu­se osas koos­tööd Soo­me part­ne­ri­ga.

Pro­jek­ti lõpp-üri­tu­sel tä­na­vu jaa­nua­ris Olust­ve­res pa­lu­ti et­te­võt­ja­tel kir­ja pan­na soo­vid edas­pi­di­seks: ta­he­tak­se ühis­tu­run­du­se aren­da­mist, prak­ti­lis­te töö­tu­ba­de kor­ral­da­mist sa­ma­laad­se et­te­võt­lu­se­ga te­ge­le­ja­te­le Ees­tist ja naa­ber­rii­ki­dest, ava­tud us­te päe­va­de sar­na­seid üri­tu­si, õp­pe­rei­se, äri­se­mi­na­re ning ka järg­ne­va­tel aas­ta­tel kee­leos­ku­se, äri­või­ma­lus­te ja in­no­vaa­ti­lis­te te­ge­vus­te aren­da­mist rah­vus­va­he­lis­te koos­tööp­ro­jek­ti­de kau­du.

Ük­si­kas­ja­likum üle­vaa­de SEIC-­pro­jek­ti et­te­võt­lus­va­he­tu­sest il­mus  21. no­vemb­ri Sõ­nu­mi­too­ja esi­kaa­ne­loos „Väi­keet­te­võt­jad te­gid ELi pro­jek­ti­ra­ha­de abil Soo­me ja Lä­ti kol­lee­gi­de­ga va­he­tus­kü­las­käi­ke“. 

Eelmine artikkelAru­kü­las toi­mu­sid Raa­si­ku val­la meist­ri­võist­lu­sed laua­ten­ni­ses
Järgmine artikkelSõnumitoojas 13. märtsil