Loo­mi­sel on val­la al­la­su­tus Raa­si­ku Val­la Sport

511
Andre Sepp.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gus oli esi­me­sel lu­ge­mi­sel val­la ka­van­da­ta­va al­la­su­tu­se Raa­si­ku Val­la Sport põ­hi­mää­rus.

Val­la­va­nem And­re Sepp sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et uue asu­tu­se loo­mi­se­ga soo­vi­tak­se koon­da­da val­la spor­di­ra­ja­ti­sed üht­se hal­da­mi­se al­la. Raa­si­ku val­la­le kuu­lu­vad spor­di­hoo­ned ning staa­dio­nid Aru­kü­la ja Raa­si­ku koo­li­de juu­res, Aru­kü­la ter­vi­se­ra­da, edas­pi­di peak­sid li­san­du­ma mat­ka- ja ter­vi­se­ra­jad mu­jal.

„Ka­he aas­ta­ga on val­da li­san­du­nud mi­tu uut spor­di­ra­ja­tist. Ees­märk po­le nii­võrd ra­ha­li­ne kok­ku­hoid, kui spor­diob­jek­ti­de üht­la­ne hal­da­mi­ne ko­gu val­las,“ sõ­nas val­la­va­nem.
Prae­gu on Aru­kü­la ja Raa­si­ku koo­li­de juu­res asu­va­te spor­di­hoo­ne­te hal­da­mi­ne ehk nen­de kor­ras­hoid ning tree­nin­gu­teks ja võist­lus­teks ren­ti­mi­ne ol­nud koo­li­di­rek­to­ri­te vas­tu­ta­da: „Kuid see po­le nen­de põ­hiü­le­san­ne, pea­le­gi on koo­lid su­vel puh­ku­sel, aga spor­di­hoo­ned ja staa­dio­nid ka siis ava­tud.“

Val­la­va­lit­su­se ka­va­ ko­ha­selt hak­kab uut asu­tust juh­ti­ma ju­ha­ta­ja, kel­le üle­san­ne on kõi­gi spor­di­ra­ja­tis­te kor­ras­hoid koo­li­tööks, rin­gi­tun­di­deks ning neist va­ba­del ae­ga­del spor­di­hoo­ne­te väl­ja­ren­ti­mi­ne tree­nin­gu­teks ja võist­lus­teks.

„Pa­re­mast spor­di­kor­ral­du­sest ja juh­ti­mi­sest on vo­li­ko­gus ju­ba am­mu rää­gi­tud, nüüd, pä­rast suur­te spor­diob­jek­ti­de val­mi­mist on se­da ka mõist­lik te­ha. Vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nis on oma spor­di­töö kor­ral­dust tut­vus­ta­nud Ani­ja ja Rae val­la esin­da­jad,“ lau­sus And­re Sepp.

Ta li­sas, et kui­gi Raa­si­ku Val­la Spor­dist saab eel­kõi­ge spor­diob­jek­ti­de hal­da­ja, näeb tu­le­va­se al­la­su­tu­se põ­hi­ki­ri et­te ka val­la spor­die­lu koor­di­nee­ri­mist, üri­tus­te ja spor­di­ka­lend­ri pi­da­mist ning osa­li­selt spor­di­võist­lus­te kor­ral­da­mist.

Vo­li­ko­gu jät­kab aru­te­lu uue al­la­su­tus­te loo­mi­sest järg­mi­se is­tun­gil. Raa­si­ku Val­la Sport peaks tööd alus­ta­ma 1. sep­temb­ril.

Eelmine artikkelÕppus Ke­vad­torm tu­leb taas
Järgmine artikkelAni­ja val­la tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti koos­tab OÜ Kesk­kon­nap­ro­jekt