Lok­sal on Vi­sit La­he­maa in­fo­punkt ja pann­koo­gi­koh­vik

541
In­fo­punk­ti ja pann­koo­gi­koh­vi­ku ava­mi­sel Loksa bussijaama ees kõ­las muu­si­ka ning löö­di ka tant­su. Lõõt­sa män­gis ja lau­lis RAU­NO KOORTS Kol­ga­kü­last.

Ala­tes pü­ha­päe­vast, 10. juu­list töö­tab Lok­sal bus­si­jaa­ma ees tea­de­te­tahv­li­te pool­ses kül­jes Vi­sit La­he­maa tu­ris­miin­fo­punkt. Te­gu on ai­nu­laad­se ra­tas­tel kios­ki­ga, mil­le MTÜ Öko­kul­ler ee­sot­sas sel­le ju­hi Kai­sa Lin­no­ga la­si kolm aas­tat ta­ga­si ehi­ta­da Lea­de­ri prog­ram­mi, maaü­li­koo­li ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ra­ha­li­sel toe­tu­sel. Kiosk on ehi­ta­tud trei­le­ri­le. Kios­kis on pin­da 15 ruut­meet­rit, seal on köö­gi­nurk ja puh­kea­la ning koht in­fo­punk­ti riiu­li­te­le, ku­hu oo­da­tak­se ko­ha­li­kelt et­te­võ­te­telt in­fo­ma­ter­ja­le ja su­ve­nii­re.

Pann­koo­gi­koh­vi­kus toi­me­ta­sid pü­ha­päe­val JA­NAR-JAA­NUS PEEK ja HE­LI­NA PEEK Ha­ra kü­last ning pe­re­nai­ne LII­SA RIIN LIN­NO Kol­ga­kü­last.

Koos in­fo­punk­ti­ga ava­ti pü­ha­päe­va kesk­päe­val ka seal­sa­mas te­gut­se­ma hak­kav Lii­sa Rii­nu Pann­koo­gi­koh­vik, mi­da saab edas­pi­di kü­las­ta­da nel­ja­päe­vast pü­ha­päe­va­ni. In­fo­punk­tis hak­ka­vad töö­le ko­ha­li­kud noo­red. Pann­koo­gi­koh­vi­ku pe­re­nai­ne on Lii­sa Riin Lin­no, kes koh­vi­kus toi­me­tab koos sõp­ra­de­ga.

Tu­ris­miin­fo­punk­ti ava­mi­ne on üks osa MTÜ La­he­maa Tu­ris­miü­hing pro­jek­tist „La­he­maa ter­vik­li­ku tu­ris­mi­kor­ral­du­se la­hen­du­se loo­mi­ne“, mis sai Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­dist toe­tust 200 000 eu­rot. Pro­jek­ti toe­ta­vad ra­ha­li­selt ka La­he­maa oma­va­lit­su­sed, Kuu­sa­lu vald pa­nus­tab 20 000 eu­rot, Lok­sa linn 8000 eu­rot.

In­fo­punk­tis saab La­he­maal rin­gi sõit­mi­seks lae­nu­ta­da jalg­rat­taid. Pro­jek­ti raa­mes os­te­ti 25 jalg­ra­tast, mil­le­le on klee­bi­tud tu­ris­miü­hin­gu kau­ba­märk – Vi­sit La­he­maa lo­go.

Rat­tad pan­nak­se Val­ge­jõe vei­ni­vil­la juur­de, plaan on viia ka Lee­si poe juur­de.

MTÜ La­he­maa Tu­ris­mi­ühing loo­di 2020. aas­ta ke­va­del, et ühen­da­da ja esin­da­da rah­vus­par­gi piir­kon­nas te­gut­se­vaid tu­ris­miet­te­võt­teid. MTÜ­ga Öko­kul­ler tu­ris­mi­vald­kon­nas te­gut­se­nud Kai­sa Lin­no on La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu üks asu­ta­ja ja juht.

Pann­koo­gi­koh­vi­ku jaoks on Lea­de­ri prog­ram­mi toel os­te­tud MTÜ-le Öko­kul­ler lauad-too­lid koos suur­te sir­mi­de­ga, ning elekt­ri­pan­nid suur­te ja väi­kes­te pann­koo­ki­de val­mis­ta­mi­seks.

Kai­sa Lin­no sõ­nas ava­tuks kuu­lu­ta­des, et te­gu on mit­me pi­kaaeg­se unis­tu­se täi­tu­mi­se­ga. La­he­maa tu­ris­miin­fo­punk­ti ava­mi­sest on rää­gi­tud üle kol­me aas­ta ning pann­koo­gi­koh­vi­kust on tü­tar Lii­sa Riin unis­ta­nud veel va­ra­se­mast ajast: „Rea­li­see­ri­da õn­nes­tus need tä­nu koos­töö­le pal­ju­de hea­de abi­lis­te­ga ning mit­me­te­le maae­lu eden­da­va­te­le toe­tus­prog­ram­mi­de­le, mis ai­ta­vad sot­siaal­seid et­te­võt­lusp­ro­jek­te, et maae­lu elav­da­da.“

Lii­sa Riin Lin­no üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ma­gu­sa­te ja soo­las­te pann­koo­ki­de taig­na ret­sep­tid on väl­ja töö­ta­nud aas­ta­te jook­sul, sest tal­le meel­dib pann­koo­ke te­ha: „Pü­ha­päe­val käis pann­koo­gi­koh­vi­kus vä­ga pal­ju rah­vast, en­dal söö­mi­seks ae­ga ei jää­nud. Pann­koo­ke ja meie et­te­võt­mist kii­de­ti ning mei­le soo­vi­ti edu. Tun­dub, et sel­list koh­ta oli Lok­sa­le va­ja, ja loo­da­me, et ava­päe­va mõ­nus mee­leo­lu jät­kub.“

Eelmine artikkelTor­mi­lin­nu re­gatt täi­tis Ha­ra la­he pur­je­de­ga
Järgmine artikkelSõi­me­rüh­maõ­pe­ta­ja­te koh­tu­mi­ne Aeg­vii­dus