Lok­sa vo­li­ko­gu – sun­dü­hen­da­mi­ne po­le va­ja­lik ega ots­tar­be­kas

1270

Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu teeb va­ba­rii­gi va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku lõ­pe­ta­da Kuu­sa­lu val­la­ga liit­mi­se me­net­lus.

Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu ko­gu­nes möö­du­nud nel­ja­päe­val, 11. mail, et kin­ni­ta­da va­ba­rii­gi va­lit­su­se­le saa­de­tav ar­va­mus mää­ru­se „Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na osas hal­dus­ter­ri­to­riaal­se kor­ral­du­se ja va­ba­rii­gi va­lit­su­se 3. ap­ril­li 1995. aas­ta mää­ru­se nr 159 „Ees­ti ter­ri­too­riu­mi hal­du­sük­sus­te ni­mis­tu kin­ni­ta­mi­ne“ muut­mi­ne“ eel­nõu koh­ta.
Vo­li­ko­gu ei nõus­tu­nud mää­ru­se eel­nõu­ga ja kin­ni­tas ot­su­se­le li­sa­tud ar­va­mu­se Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ühen­da­mi­se koh­ta. Ot­su­ses on punkt – te­ha va­ba­rii­gi va­lit­su­se­le et­te­pa­nek lõ­pe­ta­da haldus­ter­ri­to­riaal­se kor­ral­du­se muut­mi­se me­net­lus.
Is­tun­gil olid ko­hal 14 rah­vae­sin­da­jat. Ot­su­se poolt hää­le­ta­sid 12 vo­li­ko­gu­lii­get, vas­tu oli Il­mi Ter­novs­ka­ja IR­Li ni­me­kir­jast, era­poo­le­tuks jäi sa­mast ni­me­kir­jast Ch­ris­ti­ne Ha­ra­vee, puu­dus In­nar Ma­sing.
Il­mi Ter­novs­ka­ja tea­tas pä­rast hää­le­ta­mist, et te­ma kui va­li­mis­tel kõi­ge roh­kem hää­li saa­nud vo­li­ko­gu­lii­ge saa­dab maa­va­ne­ma­le ja va­ba­rii­gi va­lit­su­se­le vo­li­ko­gu ar­va­mu­se koh­ta en­da ar­va­mu­se punk­ti­de kau­pa.

Ai­nult ela­ni­ke ar­vu ei saa alu­seks võt­ta
Vo­li­ko­gu ar­va­mus on 20 le­he­kül­jel. Es­malt tut­vus­ta­tak­se Lok­sa lin­na va­ra­se­mat ar­va­must hal­dus­re­for­mi koh­ta – jaa­nua­ris 2016 teh­tud et­te­pa­ne­ku­id Vi­hu­la, Hal­ja­la, Kad­ri­na ja Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu­de­le, Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu et­te­pa­ne­kut lä­bi­rää­ki­mis­te alus­ta­mi­se koh­ta ja sel­le ta­ga­si­lük­ka­mi­se põh­jus­teid.
Mär­gi­tud on – ku­na eri­meel­su­sed Kuu­sa­lu val­la­ga on ühi­se val­la jaoks lii­ga suu­red, koos­töö­või­ma­lu­sed pin­ge­li­sed, oma­va­lit­su­sük­su­ses lii­ga eri­pal­ge­li­sed, üks on maa­li­ne vald ja tei­ne me­reäär­ne in­dust­riaal­ne linn ning Lok­sa linn on ka ise­seis­valt hal­dus­suut­lik, siis Lok­sa lin­na ja Kuu­sa­lu val­la sun­dü­hen­da­mi­ne ei ole va­ja­lik ega ots­tar­be­kas.
Li­sa­tud on ap­ril­lis lä­bi­vii­dud rah­va­kü­sit­lu­se tu­le­mu­sed – osa­le­sid 632 lin­nae­la­nik­ku ehk 26,12 prot­sen­ti va­li­ja­test, neist 466 ehk 73,73 prot­sen­ti olid sund­liit­mi­se vas­tu. „See­ga on Lok­sa ela­ni­kud üle­kaa­lu­kalt vas­tu Lok­sa ühen­da­mi­se­le Kuu­sa­lu val­la­ga, se­da tu­leb ühen­da­mis­me­net­lu­ses ar­ves­ta­da. Ko­ha­li­ke ela­ni­ke ära­kuu­la­mi­ne ei saa ol­la for­maal­ne. Ela­ni­kud kao­ta­vad usu rii­ki, kui neid üld­se kuul­da ei võe­ta põh­ja­pa­ne­va­te ot­sus­te te­ge­mi­sel.
Kir­jel­da­tak­se, kui­das 2011. aas­tal oli Lok­sal ela­nik­ke 3670, aas­tal 2016 oli 2634. Sa­mas ei näi­ta see te­ge­lik­ku olu­kor­da. Lok­sa pe­rears­ti­de ni­mis­tu­te jär­gi on Lok­sa lin­na mär­ki­nud elu­ko­haks 3350 ini­mest, kui­gi rah­vas­ti­ku­re­gist­ris on ela­nik­ke 2731. Lok­sa lin­na olu­li­sus on vaa­ta­ma­ta va­he­peal­se­te­le ma­su-aas­ta­te­le tõm­be­kes­ku­se­na taas­tu­mas, tee­nu­seid tar­bi­vad ka Lok­sa ta­ga­maa ela­ni­kud – en­di­sed Lok­sa val­la um­bes 1700 ela­nik­ku ja Vi­hu­la val­la Võ­su-Käs­mu-Vat­ku kan­dist li­gi 1000. Kui lii­ta Lok­salt 3350, saab üle 6000.
„Su­ve­kuu­del on La­he­maa kau­ni loo­du­se rü­pes paik­ne­va ja rah­vus­par­gi­ga ümb­rit­se­tud Lok­sa linn tul­vil tu­han­de­test puh­ka­ja­test ja tu­ris­ti­dest,“ on ar­va­mus­se kir­ju­ta­tud.
Toonitatakse, et ühinemisel on negatiivne mõju elanike ühtekuuluvutundele, vastandutakse teise piirkonnaga. „Ühendamine oleks põhjendatud, kui kahel piirkonnal oleks juba niinimetatud üks hingamine,“ on arvamuses.
Rõ­hu­ta­tak­se, et ühen­da­mi­se korral saab läh­tu­valt ela­ni­ke ar­vust Lok­sa esin­da­jaid ole­ma Kuu­sa­lu val­la vo­li­ko­gus al­la kol­man­di­ku, see ei ta­gaks, et ot­sus­te te­ge­mi­sel võe­tak­se ar­ves­se Lok­sa piir­kon­na ela­ni­ke hu­ve, aja­pik­ku hal­ve­neb lok­sa­las­te elu­kesk­kond, sest Kuu­sa­lu-kesk­ne vo­li­ko­gu jät­kab in­ves­tee­ri­mist Kuu­sa­lu ale­vi­ku ja kü­la ning Kiiu inf­rast­ruk­tuu­ri.
„Lok­sa linn saab pers­pek­tii­vis pa­re­mi­ni hak­ka­ma ise­seis­va­na kui ühen­da­tu­na ai­nult ühe val­la­ga. Ühi­ne­mi­ne üks­nes Kuu­sa­lu val­la­ga oleks Lok­sa lin­na­le kah­ju­lik. Val­la kes­ku­se paik­ne­mi­ne Kiiu ale­vi­kus, mis asub Lok­sa lin­nast kau­gel, on väi­ke ja ras­kes­ti li­gi­pää­se­tav, ei oleks geog­raa­fi­li­selt põh­jen­da­tud ja tä­hen­daks Lok­sa kan­di ää­re­maas­tu­mist. Ka ei pa­ra­neks fi­nant­so­lu­kord, ku­na eri­ne­valt Lok­sa lin­nast ei ole Kuu­sa­lu val­la võ­la­koor­mus vii­mas­tel aas­ta­tel vä­he­ne­nud ja suu­re­neb seo­ses Kiiu mõi­sa re­konst­ruee­ri­mi­seks võe­ta­va lae­nu­ga.“
Lok­sa lin­na fi­nants­või­me­ku­se koh­ta on ar­va­mu­ses kir­ju­ta­tud, et Kuu­sa­lu val­la­ga ühen­da­mi­ne mõ­juks sel­le­le vä­ga ne­ga­tiiv­selt. Lok­sa linn on suut­nud lae­nu­koor­must vä­hen­da­da, 2018. aas­tal vä­he­neb ne­to­võ­la­koor­mus 60 prot­sen­di­le, lae­nu­de ta­ga­si­mak­sed toi­mu­vad graa­fi­ku­ko­ha­selt.

Eelmine artikkelÕpe­ta­jad koos­ta­sid 150. aas­ta­päe­va pu­hul Lok­sa koo­li ajaloost ja tänapäevast raa­ma­tu
Järgmine artikkelKuusalu trupp kogub Hooandjas plaadile raha