Lok­sa Spor­di­kes­kust ju­ha­tab AI­VE MÕT­TUS Ju­min­dalt

1562
Lok­sa Spor­di­kes­ku­se juht AI­VE MÕT­TUS üt­leb, et va­ra­hom­mi­ku­ti on en­ne uju­la ava­mist hea te­ha bas­sei­ni ser­val is­tu­des plaa­ne eel­seis­vaks päe­vaks, aga ka pi­ke­ma aja pea­le. Fo­to Eha Ro­sen

SA Lok­sa Sport ja OÜ Lok­sa Uju­la liit­mi­se tu­le­mu­sel moo­dus­ta­tud Lok­sa Spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja­na töö­tab ala­tes ap­ril­li lõ­pust Ai­ve Mõt­tus, kes se­ni oli Maa­le­he vee­bi­toi­me­ta­ja.
Ta kan­di­dee­ris kon­kur­sil, mil­le­ga ot­si­ti juh­ti Lok­sa lin­na­va­lit­su­se vast­loo­dud al­l­asu­tu­se­le Lok­sa Spor­di­kes­kus, ning osu­tus va­li­tuks.

„Vii­ma­se aas­ta olin Maa­le­hes li­saks vee­bi­toi­me­ta­ja ame­ti­le veel ter­vi­se­kül­ge­de toi­me­ta­ja. Koor­mus oli suur, pi­din iga päev sõit­ma Ju­min­dalt Tal­lin­nas­se ja ta­ga­si ning tund­sin, et ta­hak­sin tööd ko­du­le lä­he­mal. Lok­sa Spor­di­kes­ku­se ju­hi amet tun­dus to­re,“ rää­gib ta ja mär­gib, et esi­me­sed kolm töö­nä­da­lat on­gi se­da kin­ni­ta­nud – on ol­nud hu­vi­tav, spor­di­kes­ku­ses töö­ta­vad to­re­dad ini­me­sed.

Ai­ve Mõt­tu­sel on Tar­tu Üli­koo­li ars­ti­dip­lom ning tei­se kõrg­ha­ri­du­se oman­das Tal­lin­na Üli­koo­lis, kus õp­pis sot­siaal­tööd. Ta on sün­di­nud ja kas­va­nud Ko­sel, te­ge­les koo­li ajal ker­ge­jõus­ti­ku­ga, lem­mi­ka­la oli tõk­ke­jooks. Lok­sat teab sel­lest ajast, kui õpi­la­se­na osa­les seal ja Kol­ga­kü­las toi­mu­nud spor­di­võist­lus­tel. Mõ­ni aas­ta ta­ga­si hak­kas taas roh­kem spor­di­ga te­ge­le­ma – sõit­ma jalg­rat­ta­ga, suu­sa­ta­ma, orien­tee­ru­ma, uju­ma.

„Hak­ka­si­me Ju­min­da pool­saa­re me­re­pääst­ja­te­ga tree­ni­ma Lok­sa uju­las, kus on pal­ju vaik­sem, rah­vast vä­hem. Tei­ne­kord olen õh­tu­ti ol­nud ka ai­nus uju­ja,“ lau­sub ta ning li­sab, et nii Kuu­sa­lu kui Tal­lin­na uju­lad on vä­ga üle­rah­vas­ta­tud.

Spor­di­kes­ku­se ju­hi ko­ha­le kan­di­dee­ri­ja­telt soo­vi­ti vi­sioo­ni asu­tu­se eda­si­se te­ge­vu­se koh­ta. Ai­ve Mõt­tus kir­jel­dab, et mõt­les, mis Lok­sal võiks tu­le­vi­kus ol­la, ning pak­kus oma vi­sioo­nis, et lin­na­ke­sel võiks ol­la spor­di­po­tent­siaa­li: „Se­da mit­te ai­nult ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le, vaid laie­malt – spor­di­laag­ri­te koht nii Ees­ti har­ras­tuss­port­las­te­le ja spor­dik­lu­bi­de­le kui ka näi­teks Ve­ne­maa sport­las­te­le. Loo­dan, et Lok­sal te­kib et­te­võt­jaid, kes sel­le idee­ga kaa­sa tu­le­vad, pa­ku­vad ma­ju­tust ja söö­mis­või­ma­lust. Lok­sa rand on vä­ga ilus, ran­nas ja Nõm­me par­gis on head maas­ti­ku­ra­jad. Kui need kor­ras­ta­da, tä­his­ta­da, va­rus­ta­da vii­ta­de­ga, saab suu­re­pä­ra­sed tree­ning­ra­jad. Lok­sa­le saaks spor­di­laag­ri­te ko­ha­na töö­koh­ti juur­de. Linn are­neks su­vi­tus- ja spor­ti­mis­pai­ga­na.“

Spor­di­kes­ku­se hallata on ka val­gus­ta­tud suu­sa­ra­da, staa­dion, tä­na­va­korv­pal­li- ja ran­na­võrk­pal­li­väl­ja­kud. Uue ju­hi eest­ve­da­mi­sel on Lok­sa Spor­di­kes­kus ha­ka­nud end tut­vus­ta­ma Fa­ce­boo­kis ja Ins­tag­ra­mis, tu­le­kul on vee­bi­leht. Fa­ce­booo­ki rek­laam tõi Lok­sa jü­riöö­jook­su­le see­kord poo­le roh­kem osa­le­jaid, kui on ol­nud eel­ne­va­tel aas­ta­tel – võist­kon­di oli 14, ka kau­ge­malt, või­tis Kuu­sa­lu võist­kond.

Üle mit­me aas­ta on ka­vas hoi­da uju­la ava­tu­na su­vel­gi. Ai­ve Mõt­tus sel­gi­tab, et töö­ta­jad lä­he­vad kuua­ja­se­le kol­lek­tiiv­puh­ku­se­le, see­jä­rel ava­tak­se taas uk­sed: „Se­da või­mal­dab Lok­sa pa­re­maks muu­tu­nud fi­nants­või­me­kus. Na­gu lin­na­pea Lok­sa Elus üt­les – osad lae­nud on ta­ga­si maks­tud, lae­nu­koor­mus vä­he­ne­nud. Po­si­tiiv­ne on see­juu­res ka as­jao­lu, et spor­di­kes­ku­se töö­ta­jad ei pea enam ole­ma pal­ga­ta puh­ku­sel.”

Ta sõ­nab, et uju­las­se on ha­ka­nud rah­vast roh­kem tu­le­ma, just toi­mus soo­dus­kam­paa­nia – sai os­ta küm­ne kor­ra pi­le­teid nii, et esi­me­sed kolm uju­mis­kor­da olid ta­su­ta ning pi­le­tid keh­ti­vad sü­gi­se­ni. Ka­vas on lii­tu­da Spor­di-ID­ga – et­te­võt­ted saa­vad eri­soo­dus­tus­mak­su­va­balt oma töö­ta­ja­te spor­di­te­ge­vust toe­ta­da ku­ni 30 eu­ro­ga kuus.

Uju­lat ka­su­ta­vad nii Lok­sa lin­na kui ka Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud. Ai­ve Mõt­tus ar­vab, kui ha­ka­ta uju­la uk­sel nä­gu­sid üle lu­ge­ma, on lin­na ja val­la ini­me­si enam-vä­hem poo­leks.

Möö­du­nud nä­da­lal alus­ta­ti ke­pi­kõn­ni tree­nin­gu­te­ga, ju­hen­dab Joa­ves­ki kü­la­va­nem, ke­pi­kõn­ni pro­pa­gee­ri­ja Re­ne Mei­mer. Ke­pi­kõn­ni tren­ni läk­sid ka spor­di­kes­ku­se töö­ta­jad, ju­ha­ta­ja jäi uju­las­se pi­le­teid müü­ma. „Mul on kin­del sei­su­koht, et spor­di­kes­ku­se töö­ta­jad pea­vad ole­ma sport­li­kud ja saa­ma spor­ti­da,“ rõ­hu­tab uus juht.

Ai­ve Mõt­tus on Ju­min­da kü­las ela­nud li­gi 20 aas­tat. Ta kuu­lub Ju­min­da Pool­saa­re Selt­si, oli ko­ha­li­ku me­re­pääs­te­rüh­ma esi­me­ne nais­lii­ge. „Nüüd­seks on meid, nai­si, me­re­pääst­ja­te seas ju­ba viis,” tun­neb ta rõõ­mu.

Ka on Ai­ve Mõt­tus ol­nud pool­saa­re tant­suõh­tu­te al­ga­ta­ja ja kor­ral­da­ja, koos Tii­na Viir­na­ga kor­ral­da­sid kolm aas­tat Lee­si rah­va­ma­jas tant­su­pi­du­sid. Prae­gu on neis üri­tus­tes paus – tant­suõh­tud muu­tu­sid rah­va jaoks lii­ga ta­va­pä­ras­teks ja kü­las­ta­ta­vus jäi väi­ke­seks.

Li­saks spor­di­kes­ku­se ju­hi töö­le jät­kab Ai­ve Mõt­tus Maa­le­he juu­res ter­vi­se­lu­gu­de kir­ju­ta­mist, paar lu­gu kuus. Ai­ve Mõt­tu­se ka­jas­ta­tud ter­vi­se­tee­ma­sid kuu­leb ka te­ma ju­hi­tud tas­ku­hää­lin­gu­saa­test „Ter­vist!”, mil­le leiab Del­fi pod­cas­t´i­de pe­sast Tas­ku, App­le Pod­cas­t`ist, SoundC­lou­d`ist, Spo­ti­fy`st.

Eelmine artikkelKir­ja­li­kud pöör­du­mi­sed po­lü­goo­ni tee­mal
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ei toe­ta­nud lii­tu­mis­lä­bi­rää­ki­mis­te al­ga­ta­mist Lok­sa­ga