Lok­sa mõ­ned ela­ni­kud koh­tu­sid Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga

1778

Kuu­sa­lu val­la tee­nin­dus­punk­tis esi­ta­sid val­la­va­lit­su­se liik­me­te­le kü­si­mu­si Lok­sa lin­na 8 ela­nik­ku.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se väl­ja­sõi­duis­tung peeti eel­mi­se nel­ja­päe­va õh­tul Lok­sal – Kuu­sa­lu val­la tee­nin­dus­punk­tis. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sel­gi­tas, et val­la rah­va­ma­ja­des on väl­ja­sõi­duis­tun­gid toi­mu­nud, tee­nin­dus­punk­ti ei ol­nud se­ni jõu­tud.
Kui is­tung sai lä­bi, oo­ta­sid vallavalitsuse liikmeid Lok­sa ela­ni­kud. Kom­men­tee­ri­ti, et mõ­ned tut­ta­vad olek­sid taht­nud sa­mu­ti tul­la, kuid kart­sid, sest lin­na­va­lit­su­sest ole­vat neid hoia­ta­tud. Koh­tu­mi­ne kes­tis pool­teist tun­di.
Val­la­va­nem kõ­ne­les, et Lok­sa on pal­ju­de val­lae­la­ni­ke jaoks tõm­be­kes­kus ja olu­li­ne koht: „Las­teaed on Lok­sal re­mon­di­tud, koo­lis on head õp­pe­tu­le­mu­sed. Kui­gi kool va­jaks Lok­sal in­ves­tee­rin­guid.“
Uu­ri­ti, mil­li­se ha­ri­du­se­ga on val­la pea­raa­ma­tu­pi­da­ja ja tei­sed spet­sia­lis­tid. Val­la­va­nem vas­tas, et pea­raa­ma­tu­pi­da­jal on eria­la­ne kõrg­ha­ri­dus, sa­mu­ti val­laa­met­ni­kel.
Kü­si­ti, kas Lok­sa linn jääks al­les, kui Lok­sa ja Kuu­sa­lu sund­lii­de­tak­se. Ur­mas Kirt­si: „Lok­sa linn jääb ilm­selt eda­si, kuid ei ole oma­va­lit­su­sük­sus. Kuu­sa­lu val­la ni­me ka­suks rää­gib see, et meil on ühi­ne aja­loo­li­ne st­ruk­tuu­riük­sus Kuu­sa­lu ki­hel­kond.“
Lin­na­vo­li­ko­gu lii­ge Il­mi Ter­novs­ka­ja rää­kis, et Lok­sal po­le sot­siaalt­rans­por­di tee­nust, va­ne­ma­tel ja puue­te­ga ini­mes­tel on ras­ke pää­se­da Tal­lin­nas­se eriars­ti­de juur­de. Val­la­va­nem tut­vus­tas Kuu­sa­lu val­la sot­siaalt­rans­por­di tee­nu­se toi­mi­mist.
Veel ta­he­ti tea­da, mil­li­sed au­tod on val­la­va­lit­su­sel ja mis ma­si­na­ga sõi­dab val­la­va­nem. Vas­tus oli, et val­la­va­nem sõi­dab isik­li­ku au­to­ga, na­gu ka pal­jud tei­sed amet­ni­kud, töö­sõi­tu­de eest maks­tak­se kom­pen­sat­sioo­ni, keh­ti­vad piir­mää­rad, pee­tak­se sõi­duar­ves­tust. Val­la­ma­ja juu­res sei­sab Ško­da, kõik amet­ni­kud saa­vad te­ha sel­le­ga töö­sõi­te, kui pa­ne­vad eel­ne­valt kir­ja. Li­saks on ma­jan­dus­tee­nis­tu­sel au­to, mi­da ka­su­ta­tak­se hea­kor­ra­töö­des.
Kom­men­tee­ri­ti, et Lok­sa lin­na­peal on vä­ga hea au­to, mil­le mak­sab kin­ni mak­su­maks­ja, sel­le­ga sõi­dab ta ka Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus­se. Veel kur­de­ti, et Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gus on käe­tõst­jad, na­gu käsk on, nii te­hak­se.
Ur­mas Kirt­si: „See, mil­li­ne po­lii­ti­li­ne kul­tuur hak­kab ole­ma, kui Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa linn lii­de­tak­se, sõl­tub ühis­te va­li­mis­te tu­le­mu­sest. Kuu­sa­lu val­las po­le se­ni ol­nud era­kond­lik­ku või­mu, ala­ti on va­li­mi­sed võit­nud va­li­mis­liit. Ka opo­sit­sioo­ni roll on olu­li­ne, tu­ge­val opo­sit­sioo­nil on ter­ven­dav mõ­ju.“
Räägiti veel väljaandest Loksa Elu, kuhu opositsioon palus oma lehekülge, kuid ei võimaldatud. „Sõnumitoojas on uks lahti ka opositsioonile, vallavanema hääl ei saa olla ainuõige,“ kommenteeris Urmas Kirtsi.
Kurdeti Loksa kehva joogivee üle. Mitme korrusmaja elanikud ostavad joogivett poest või keedavad kraanivett. Vallavanem soovitas pöörduda terviseameti poole.
Küsiti, kas Kuusalus on avalikku sauna, Loksal pole. Vallavanem teatas, et Kuusalus ei ole avalikku sauna enam aastaid. Suurte saunade aeg on läbi, et sauna pidada, on vaja palju kliente. Kel tarvis, saab sauna minna Kuusalu spordikeskuse ujulasse, mis töötab ka suvel, suletud on kaks nädalat hooldustöödeks. Loksa ujula saun on kolmel suvekuul kinni, pole sooja vett, märkisid kohtuma tulnud loksalased.
„Kas teil on silmside olnud Värner Lootsmanni ja Rein Heinaga, olete rääkinud haldusreformist,“ küsiti veel. Urmas Kirtsi vastas, et vallavolikogus kord kuus enamasti näeb Loksa linnapead. „Viimati rääkisime aasta tagasi, kui küsisin, kas hakkame koos haldusreformi ette valmistama. Linnapea vastas, et teda huvitab mängu ilu. Viimane silmside oli abilinnapea Andres Kasklaga, olime koos Loksa päästekomando sünnipäeval.“ Kahju, et läbirääkimisi ei toimunud, tõdeti seepeale.