Lok­sa lin­na­ju­hid keel­du­sid taas koh­tu­mi­sest

1177

02_ST_0703Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu esi­mees Rein Hei­na ja lin­na­pea Vär­ner Loots­mann saat­sid  möö­du­nud  ree­del  Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he­le Enn Kirs­ma­ni­le, asee­si­me­he­le Ur­mo Ris­ti­saa­re­le ja val­la­va­ne­ma­le Ur­mas Kirt­si­le vas­tu­se, et ei pea täien­da­va­te kon­sul­tat­sioo­ni­de ja lä­bi­rää­ki­mis­te alus­ta­mist või­ma­li­kuks.
Kuu­sa­lu val­la­ju­hid kut­su­sid Lok­sa kol­lee­gid koh­tu­mi­se­le Kol­ga va­lit­se­ja­maj­ja, et aru­ta­da Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ühi­ne­mi­se kü­si­mu­si. Koh­tu­mi­sa­jaks pak­ku­sid nad kas 8. või 13. märt­si.
Lok­sa lin­na­ju­hid kir­ju­ta­sid vas­tu­ses: „Tu­le­ta­me veel kord meel­de, et Lok­sa linn, tu­gi­ne­des lin­na­vo­li­ko­gu 29. det­semb­ri 2016 ot­su­se­le, on esi­ta­nud va­ba­rii­gi va­lit­su­se­le taot­lu­se Lok­sa lin­na hal­dus­ter­ri­to­riaal­se kor­ral­du­se muut­mi­se al­ga­ta­ma­ta jät­mi­seks, mil­les on ära too­dud sei­su­ko­had seo­ses Lok­sa lin­na ja Kuu­sa­lu val­la või­ma­li­ku ühi­ne­mi­se­ga.“
Lok­sa linn saa­tis taot­lu­se va­ba­rii­gi va­lit­su­se­le 30. det­semb­ril. Sel­le­le said Lok­sa lin­na­ju­hid vas­tu­se 23. veeb­rua­ril – rii­gi­hal­du­se mi­nis­ter Mih­hail Korb kir­ju­tab, et va­ba­rii­gi va­lit­sus ot­sus­tas 9. veeb­rua­ri 2017 is­tun­gil al­ga­ta­da hal­dus­ter­ri­to­riaal­se kor­ral­du­se ja hal­du­sük­su­se pii­ri­de muut­mi­ne Lok­sa lin­na ühen­da­mi­seks Kuu­sa­lu val­la­ga. Lok­sa lin­na­le edas­ta­ti vas­tav mää­ru­se eel­nõu koos se­le­tus­kir­ja­ga 15. veeb­rua­ril 2017. Mih­hail Korb pa­lus 15. veeb­rua­ri kir­jas, et hil­je­malt 15. maiks esi­ta­da Har­ju maa­va­ne­ma­le ar­va­mus va­ba­rii­gi va­lit­su­se et­te­pa­ne­ku koh­ta. Li­sa­tud on ju­hi­sed ühi­ne­mi­se­ga seo­tud toi­min­gu­te ja ot­sus­te vas­tu­võt­mi­se koh­ta ning muid ühi­ne­ja­le va­ja­lik­ke ma­ter­ja­le.

Eelmine artikkelAru­kü­la õpe­ta­jale HEL­VI VI­LIP­PU­SELE plaanitakse mä­les­tus­pinki
Järgmine artikkelMaad­le­ja HEND­RIK KAL­ME Ala­ve­rest või­tis Ees­ti MV pronk­si