Lok­sa haig­last ümberehitatud ea­ka­te ko­dus on esi­me­sed 10 ela­nik­ku

1861
Lok­sa en­di­se haig­la pa­la­tid on ehi­ta­tud rõ­du­de võr­ra laie­maks, toad on ka­he­ko­ha­li­sed.

Lok­sa ea­ka­te ko­du asub nüüd ka­hes ma­jas – en­di­ses me­re­mees­te ma­jas ja ra­vi­kes­ku­se hoo­nes.

OÜ Han­saC­lub oma­nik ja juht Olev Puld­re kii­dab, et Lok­sa haig­last ehk hi­li­se­mast ra­vi­kes­ku­sest üm­ber ehi­ta­tud ea­ka­te ko­dus saab va­nu­reid ra­vi­da. Ame­tis­se on võe­tud me­dit­sii­ni­töö­ta­ja, kes Uk­rai­nas töö­tas pe­rears­ti­na. Ka­su­tus­se võe­tak­se ma­jas ol­nud taas­tus­ra­vi­kes­ku­se va­hen­deid na­gu soo­la­kam­ber, ter­vi­se­kap­sel ja pal­ju muud. Kui või­ma­lik­ke ka­su­ta­jaid tu­leb roh­kem, ava­tak­se ka bas­sein.

„Me­dit­sii­ni­li­ses mõt­tes saab see ole­ma üks pa­re­maid ea­ka­te ko­du­sid Ees­tis,“ sõ­nab ta. „Lok­sal on kok­ku le­pi­tud ka ühe juuk­su­ri­ga, ta hak­kab ku­ni ka­hel päe­val nä­da­las me klien­ti­de juuk­seid lõi­ka­ma.“

Ea­ka­te­le on 15. märt­sil Lok­sal ava­tud hool­de­ko­dus ka­van­da­tud kok­ku 80 voo­di­koh­ta, ela­tak­se ka­he­kau­pa tu­ba­des. Et tu­ba­des oleks nõue­te­ko­ha­selt ruu­mi, laien­da­ti en­di­si pa­la­teid rõ­du­de ar­velt. Tei­se­le kor­ru­se­le tu­le­vad la­ma­jad, kol­man­da­le sel­li­sed va­ne­mad ini­me­sed, kes saa­vad ise lii­ku­da. Esi­me­selt kor­ru­selt viib tei­se­le lift.

Fir­mal Han­saC­lub on hool­de­ko­dud Rak­ve­res, Aas­pe­res ja ala­tes 2015. aas­ta maist Lok­sal, kui en­di­ses me­re­mees­te ma­jas ava­ti 50ko­ha­li­ne ea­ka­te ko­du. Möö­du­nud aas­tal os­tis et­te­võ­te Lok­sal ka tüh­jaks jää­nud haig­la­ma­ja, mis li­gi kuus aas­tat kuu­lus Ida-Tal­lin­na Kesk­haig­la­le. Kol­man­dal ja tei­sel kor­ru­sel töö­ta­nud hool­dus­haig­la lõ­pe­tas su­vel 2016 töö, te­ge­vus on jät­ku­nud alu­mi­sel kor­ru­sel, kus paik­ne­vad pe­rears­ti­de, ham­baars­ti­de ja kii­ra­bi töö­ruu­mid. Uue oma­ni­ku kin­ni­tu­sel saa­vad toht­rid ja kii­ra­bi jää­da sin­na ka edas­pi­di.

Uue ea­ka­te ko­du ava­mis­päe­val olid ma­jas kaks esi­mest ela­nik­ku, üks neist 104aas­ta­ne. Esi­me­se töö­nä­da­la­ga on Lok­sa­le ko­li­tud 10 va­nu­rit. Olev Puld­re üt­leb, et 50 ea­ka jaoks on ruu­mid val­mis, üle­jää­nud toad val­mi­vad järk-jär­gult vas­ta­val va­ja­du­se­le.

Töö­le on võe­tud uu­te töö­ta­ja­te­na hool­da­ja, ko­ris­ta­ja, kokk. Osa­sid töö­ta­jaid ja­ga­tak­se Lok­sal ka­he ma­ja va­hel, ju­ha­ta­ja on mõ­le­mal ühi­ne.
Olev Puld­re: „Meie et­te­võt­tel on nüüd Lok­sal ea­ka­te ko­du, mis asub ka­hel aad­res­sil, üks Tal­lin­na tä­na­val ja tei­ne Pos­ti tä­na­val. Eri­ti uh­ke olen sel­le üle, et siis, kui saa­me Lok­sal ko­gu komp­lek­si täis­ma­hus töö­le, on meil ea­ka­te­le kok­ku 250 voo­di­koh­ta.“

Kü­si­mu­se­le, et Kuu­sa­lus ka­van­da­tak­se pak­ku­da hoo­nes­tus­või­ma­lust sa­mu­ti 80-100ko­ha­li­se­le hool­de­ko­du­le, kas kõi­gi­le ja­guks klien­te, vas­tab ta, et põ­hip­rob­leem on per­so­nal ehk töö­jõud, ea­ka­te ko­du­des­se on ras­ke lei­da töö­ta­jaid.