Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus alus­tas poe re­no­vee­ri­mis­töö­de­ga

1536
Poemaja vana katusekatet võtavad maha Leesi mehed INDREK VILBASTE ja KRISTJAN LAJA.

ANN VIIR­MAA

Ees­märk on ava­da Lee­si pood mai­kuus.

Kolm nädalat tagasi al­ga­sid Lee­si poe­ma­jas ja hoo­vis re­no­vee­ri­mis-, ko­ris­tus- ja ehi­tus­tööd. Värs­ken­da­tak­se kõik sei­nad, laed ja ka­tu­sed – ka mit­te­töö­ta­vad va­nad nõu­ko­gu­deaeg­sed ah­jud asen­da­tak­se uu­te­ga.

Ühi­su­se ju­ha­tu­se lii­ge Mar­ti Hääl kii­dab, et pool­saa­re rah­vas on hoo­ne re­konst­ruee­ri­mis­töö­de­le pan­nud suu­re en­tu­sias­mi­ga käed kül­ge: „Kah­juks erio­lu­kor­ra tõt­tu me ei saa­gi tea­da, kui rah­va­roh­keks olek­sid Lee­si poe tal­gud ta­vao­lu­kor­ras ku­ju­ne­nud.” Kõi­ge olu­li­se­mad ehi­tus­tööd on võt­nud en­da kan­da Lee­si kü­la mees Ind­rek Vil­bas­te, va­na­de ma­ja­de re­no­vee­ri­mi­se­le pü­hen­du­nud ehi­tuss­pet­sia­list. Lee­si prae­gu­ne poe­ma­ja ehi­ta­ti 1913. aas­tal, te­ge­mis­tes­se kaa­sa­ti ka Roc­ca al Ma­re Va­baõ­hu­muu­seu­mi tea­dur Karl Kal­las­tu, et pood saaks taas­ta­tud või­ma­li­kult ehe­dalt ja al­gu­pä­ra­selt.

„Kui erio­lu­kord lõ­peb ning kõik lä­heb plaa­ni­pä­ra­selt ja abi­kä­si ja­gub, siis tuleb Lee­si poe taa­sa­va­mi­ne ju­ba mais,“ loo­dab ühis­tu ju­ha­tu­se liige Ants Viir­maa.

Mar­ti Hääl li­sab, et ideid, mi­da poe­ruu­mi­des veel el­lu viia, on äge­daid, siis­ki on oo­da­tud iga­su­gu­ne abi, et need tu­le­vi­kus ka pä­ri­selt täi­tuk­sid. Ühis­tu kor­ral­da­tud idee­kon­kur­si­le on pa­ku­tud, et poe­maj­ja võiks te­ha ka koh­vi­ku ja kü­la­lis­te­ma­ja. Idee­kor­je po­le veel lõp­pe­nud.
„Püüa­me poe osa val­mis saa­da ühi­su­se prae­gu ole­ma­s-o­le­va ra­ha eest, aga ko­gu ma­ja jaoks se­da kind­las­ti ei jät­ku. Min­geid pro­jek­te li­sa­ra­has­tu­se leid­mi­seks aga het­ke­sei­su­ga saa­da­val po­le,” üt­les ta.

Aja­loo­li­se ni­me­ga MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus moo­dus­ta­ti pool­saa­re ela­ni­kest eel­mi­se aas­ta lõ­pus, liik­meid on 62. MTÜ os­tis ko­gu­tud liik­me­mak­su­de eest Lee­si poe 41 000 eu­ro­ga. Ühi­su­se liik­meks saa­vad as­tu­da kõik soo­vi­jad, ta­su­des liik­me­mak­su 1000 eu­rot.

MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­su­se ju­ha­tu­se lii­ge Ants Viir­maa: „Kut­su­me kõi­ki üles pa­nus­ta­ma aja­loo­li­se poe­ma­ja säi­li­ta­mi­ses­se as­tu­des ühi­su­se liik­meks, pan­nes käe kül­ge tal­gu­töö­des või an­ne­ta­des mee­le­pä­ra­se sum­ma. Sa­mu­ti soo­vib ühi­sus sü­da­mest tä­na­da kõi­ki, kes on ju­ba võt­nud vae­vaks oma ae­ga ja ener­giat sel­les­se et­te­võt­mi­ses­se pa­nus­ta­da.“

Ta rõ­hu­tab, et te­gu on vä­ga põ­ne­va ja ai­nu­laad­se ühis­ra­has­tusp­ro­jek­ti­ga, kus suu­rem osa töö­dest on pla­nee­ri­tud ära te­ha ko­gu­kon­na abi­ga: „Kui kõik peaks laa­bu­ma plaa­ni­pä­ra­selt, siis tõe­näo­li­selt tee­me aja­lu­gu ko­gu Ees­tis. Sar­na­selt Lee­si poe­ga võiks mõel­da aja­loo­lis­te laut­ri­koh­ta­de ja kü­la­tee­de ka­su­tu­se­le võt­mi­se­le mu­jal­gi. Kurb on vaa­da­ta, kui­das kü­la­tee­de ja laut­ri­koh­ta­de äär­de ning ise­gi met­sa al­la pan­nak­se jär­jest enam kee­la­vaid era­maasil­te.

Tä­na­ne eri-o­lu­kord on meid kõi­ki nii­kui­nii iso­lat­sioo­ni su­ru­nud. Ai­nult ühi­selt, ko­gu­kon­da kaa­sa­tes, saab teoks te­ha suu­ri ja olu­li­si as­ju, mil­lest kõik rõõ­mu tun­ne­vad ja või­da­vad. Roh­kem ava­tust ja koos­tööd!“

Eelmine artikkelKoroo­na­vii­rus lük­kas Joa­ves­ki raa­ma­tu esit­lu­se su­ves­se
Järgmine artikkelSõnumitoojas 1. aprillil