Lions klu­bi kor­ral­das tur­va­li­su­se pe­re­päe­va tä­na­vu Raa­si­kul

2062
Päe­va­juht ja Lion­si lii­ge AND­RE SEPP uu­ris va­ba­taht­li­kelt pääst­ja­telt HAR­RI AL­JAS­MÄELT, VAL­DE­KO VA­HE­RILT, JAAK LAA­NIS­TOLT, kui­das lä­heb juu­nis 90aas­ta­seks saa­val Raa­si­ku tu­le­tõr­jeü­hin­gul.

Raa­si­ku rah­va­ma­ja õuea­lal tut­vus­ta­sid end tur­va­li­su­se­ga seo­tud küm­me­kond or­ga­ni­sat­sioo­ni.

Lau­päe­val, 27. mail sai Raa­si­ku rah­va­ma­ja üm­ber proo­vi­da tu­le kus­tu­ta­mist, pöör­le­vas au­tos is­tu­mist, joo­bep­ril­li­de­ga kõn­di­mist ning muud, mi­da pak­ku­sid tur­va­li­su­se­ga te­ge­le­vad or­ga­ni­sat­sioo­nid.
Tur­va­li­su­se päev on Raa­si­ku val­la hea­te­ge­vus­li­ku Lions-klu­bi al­ga­tus. Möö­du­nud aas­tal oli esi­me­ne sar­na­ne päev Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­kul, tu­le­val aas­tal soo­vi­vad Lion­sid te­ha tur­va­li­su­se päe­va Här­ma kü­las.
Raa­si­ku Lion­si­te eel­mi­ne pre­si­dent ja asu­ta­ja­lii­ge Aa­re Ets, tur­va­li­su­se päe­va pea­kor­ral­da­ja, rää­kis, et soo­vi­sid luua iga-aas­ta­se hea­te­ge­vu­sü­ri­tu­se, mis oleks val­la­rah­va­le põ­nev, sa­mas ka­su­lik: „Klu­bi on te­gut­se­nud kolm aas­tat, esi­me­se aas­ta lõ­pus ko­gu­si­me ideid, mi­da eda­si­pi­di te­ha. Klu­bi lii­ge Rein Kal­pus pak­kus väl­ja tur­va­li­su­se päe­va, mis oleks edas­pi­di Raa­si­ku Lion­si­te kau­ba­märk. Oli­me kõik nõus, et tur­va­li­su­se­le tu­leb roh­kem tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta, teak­si­me või­ma­lik­ke ris­ke ning os­kak­si­me nen­de­ga toi­me tul­la.”
Ta li­sas, et tä­na­vu oli ka­va si­su­kam, võr­rel­des möö­du­nud aas­ta­ga. Rah­va­ma­ja üm­ber sead­sid end sis­se esin­da­jad po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­tist, Kait­se­lii­dust, Raa­si­ku tu­le­tõr­jest, Keh­ra ko­man­dost, MTÜst Ees­ti Naab­ri­val­ve, Tam­re­xist, abi­koer­te kes­ku­sest, OÜst Au­to­sõit, OÜst Eld­red, nu­ti­te­le­fo­ni-põ­hi­se val­ve­süs­tee­mi loo­ja Crab­Sec. Kõik osa­le­jad olid kaa­sa too­nud in­fo­ma­ter­ja­le, kor­ral­da­sid de­moe­si­ne­mi­si, võist­lu­si.
Päe­va­juht ja Lions klu­bi lii­ge And­re Sepp käis mik­ro­fo­ni­ga eks­po­naa­did lä­bi, tut­vus­tas ja vest­les osa­le­ja­te­ga. Mee­le­la­hu­tust pak­ku­sid Fi­gu­re­ti võist­lus­tant­si­jad, He­li Ka­ru lau­lu­lap­sed, rah­va­tant­su­rühm Krõõt, Raa­si­ku ela­nik Ma­rian­ne Loik pi­raa­di-pa­pa­goi­sõu­ga. Ke­ha­kin­ni­tust pak­ku­sid Raa­si­ku Õl­le­te­ha­se ka­li ning Lion­si koh­vik. Ko­ha­li­kud et­te­võt­jad ja tur­va­li­su­se­ga seo­tud or­ga­ni­sat­sioo­nid an­ne­ta­sid au­hin­du õn­ne­loo­siks. Nii koh­vi­kust kui õn­ne­loo­sist saa­dud tu­lu ai­tas kor­ral­da­ja­te sõ­nul kat­ta tur­va­li­su­se päe­va lä­bi­vii­mi­se ku­lu­sid, osa jääb hoiu­le järg­mi­se aas­ta üri­tu­se kor­ral­da­mi­seks.
Noor­soo­po­lit­sei­nik Tei­li Piis­kop­pel sõ­nas, et tead­lik­kus tur­va­li­su­sest peab al­ga­ma lap­se­põl­vest, see­ga on las­te­le suu­na­tud te­ge­vu­sed eri­li­selt olu­li­sed. Kü­si­mu­se­le, kui pal­ju on prob­lee­me Raa­si­ku val­la noor­te­ga, vas­tas ta, et olu­kord võiks ol­la pa­rem, kuid kõik on kont­rol­li all.
Raa­si­ku Tu­le­tõr­je MTÜ ju­ha­tu­se lii­ge Jaak Laa­nis­to rää­kis, et võr­rel­des möö­du­nud aas­ta­ga on tu­le­kah­ju­de arv olu­li­selt vä­he­ne­nud: „Meie val­las po­le suu­re­maid tu­le­kah­ju­sid õn­neks ol­nud, kuid on väl­ja­sõi­te ka teis­tes­se val­da­des­se. Prob­leem on ini­mes­te mõt­le­mi­ses, et kui­das muu­ta ko­du tur­va­li­se­maks. Käi­me te­ge­mas ko­du­nõus­ta­mi­si ning ik­ka ja jäl­le on küt­te­süs­tee­mid kor­rast ära, suit­suan­dur puu­du või väl­ja lü­li­ta­tud.”
Tu­le­tõr­jeü­hin­gus on prae­gu 12 lii­get, abi­kä­si oleks va­ja hä­das­ti. Juu­nis 90aas­ta­seks saav ühing re­mon­dib prae­gu Raa­si­kul tu­le­tõr­je­de­pood, vä­ga oleks va­ja uut teh­ni­kat, mis nõuab aga suu­re­mat ruu­mi.
Val­de­ko Va­her Raa­si­kult pa­lus, et va­ba­taht­li­kud tu­lek­sid ap­pi: „Prae­gu­se koos­sei­su­ga me enam kui­da­gi ei jak­sa. Nii mul kui Har­ril on pe­re­fir­ma, pa­lun tul­ge mei­le ap­pi. Va­ja­me au­to­ju­hi­loa­ga ini­mest, alarm­sõi­du­ki­ju­hi os­kus tu­leb ka­suks. Va­ba­taht­li­ku tu­le­tõr­ju­ja­na te­gut­se­mi­ne on vä­ga hea ho­bi, saab ad­re­na­lii­ni.”
Keh­ra kut­se­li­se ko­man­do pääst­jad rää­ki­sid, et kui Raa­si­ku­le tu­leb väl­ja­kut­se, jõua­vad nad ko­ha­le 11-13 mi­nu­ti­ga. Nad kiit­sid, et tao­li­sed üri­tu­sed na­gu tur­va­li­su­se päev, on nei­le vä­ga hea väl­jund, kus te­ge­le­da en­ne­tus­töö­ga. Kui 2006. aas­tal muu­de­ti pääst­ja­te­le en­ne­tus­te­ge­vus ko­hus­tus­li­kuks, oli Ees­tis aas­tas 164 tu­le­kah­jus huk­ku­nut, möö­du­nud aas­tal oli 38.
Naab­ri­val­ve sek­to­reid on Raa­si­ku val­las 6. Naab­ri­val­ve esin­da­ja kut­sus üles loo­ma naab­ri­val­ve sek­to­reid: „Naab­ri­val­ve an­nab ko­gu­kon­na­tun­net, os­kust mär­ga­ta võõ­rast, naab­ri­d saa­vad oma­va­hel tut­ta­vaks. Po­le mõel­dav, et po­lit­sei­ni­kud sei­sak­sid iga nur­ga peal, saa­me ise pa­nus­ta­da, et oleks tur­va­li­ne.”
Tur­va­li­su­se päe­va kü­las­ta­nud Jaan Oruaas, kes on Ani­ja val­la Lions klu­bi lii­ge, lau­sus, et naa­ber­val­la Lion­sid on Raa­si­ku klu­bi­le iga­ti toeks: „Nii noo­ri klu­bi­sid, kes tee­vad suu­ri üri­tu­si, po­le Ees­tis pal­ju.”
Ta mär­kis, et te­gut­seb kü­ber­tur­va­li­su­se vald­kon­nas, mil­le­le soo­vis tä­he­le­pa­nu juh­ti­da: „Tu­leb jäl­gi­da kü­ber­hü­giee­ni, hoi­da oma ar­vu­ti või nu­ti­sea­de puh­ta­na, mit­te kü­las­ta­da kõi­ki le­he­kül­gi, mi­da pa­ku­tak­se. Ta­lu­poeg­lik pa­ra­noia tu­leb and­me­te va­ras­ta­mi­se ajas­tul ala­ti ka­suks.”
Sõ­nu­mi­too­ja­ga ves­tel­nud pe­red üt­le­sid, et tu­lid tur­va­li­su­se päe­va­le eel­kõi­ge las­te pä­rast – kõi­ge po­pu­laar­se­mad at­rakt­sioo­nid olid pöör­lev au­to, tõu­ke­rat­tad ning juht­koer­te pai­ta­mi­ne.
Kor­ral­da­ja Aa­re Ets jäi ra­hu­le, et päev läks kor­da, ning kin­ni­tas, tra­dit­sioon võiks jät­ku­da, et tur­va­li­su­se­le veel roh­kem tä­he­le­pa­nu tuua: „Ka meie ko­du­val­las on pal­ju tub­li­sid te­gi­jaid, kes hoo­lit­se­vad sel­le eest, et meie iga­päe­vae­lu oleks tur­va­li­ne. Neid ini­me­si on va­ja tun­nus­ta­da, ava­lik­ku­se et­te tuua. Ka riik­li­kest or­ga­ni­sat­sioo­ni­dest tea­tak­se vä­he. Täh­tis on ka pa­nus, mi­da igaüks saab an­da tur­va­li­se elu­kesk­kon­na loo­mi­seks, neid tead­mi­si sa­ge­li na­pib. Järg­mi­sel aas­tal võiks rah­vast roh­kem ol­la, eel­kõi­ge just lap­si.”
Raa­si­ku Lions klu­bi on asu­ta­tud 2013. aas­tal, liik­meid on 14, prae­gu­ne pre­si­dent on Mo­ni­ka Kan­nel­mäe.

Eelmine artikkelAni­ja par­gi ava­mi­sel käi­sid vii­ma­se mõis­ni­ku lap­se­lap­sed
Järgmine artikkelHara la­hest lei­ti kaks põh­ja­mii­ni