Raa­mat „Ka­last ka­he ti­pu­ga” tut­vus­tab pu­na­sest ka­last toi­tu­de ret­sep­te

523
Raa­ma­tu „Ka­last ka­he ti­pu­ga” koos­ta­sid ka­la­giid TI­MO TINT­SE ja meis­ter­kokk RAIN KÄÄRST MTÜst La­he­maa Ka­la­tu­rism.

Ro­man­ti­li­se stii­li­ga raa­ma­tu „Ka­last ka­he ti­pu­ga” koos­ta­sid Kuu­sa­lus elav meis­ter­kokk Rain Käärst ja ka­la­giid Ti­mo Tint­se.

Rain Käärs­ti sõ­nul on raa­ma­tu ees­märk tut­vus­ta­da Kuu-salu val­la ela­ni­ke­le ja tu­ris­ti­de­le ka­la­püü­gi koh­ti ja või­ma­lu­si ning ka­la­toi­du ret­sep­te: „Te­gi­me se­da rah­vus­va­he­li­se pro­jek­ti RET­ROUT raa­mes, mil­le ees­märk on soo­dus­ta­da ka­la­tu­ris­mi ja me­ri­fo­rel­li püüd­mist.”

Ti­mo Tintse ja­gab ees­ti- ja ing­li­se­keel­ses raa­ma­tus nä­pu­näi­teid, mi­da me­ri­fo­rel­li püü­des sil­mas pi­da­da, kus ja mil­lal ka­la ot­si­da ning mis va­rus­tus so­bib ka­la püüd­mi­seks.

Rain Käärst koos­tas 14 ret­sep­ti ka­la­toi­tu­deks, mi­da on või­ma­lik te­ha värs­kelt püü­tud pu­na­sest ka­last.

Raa­ma­tus on aval­da­tud ka lood La­he­maa 7 ka­lu­ri­kü­last. Kol­ga loo rää­kis Kol­ga mõi­sa ga­le­rii pe­re­nai­ne Kad­ri Mets­tak, Uu­ri loo La­he­maa pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­ne Liis Burk, Ju­min­da loo Ai­no Kat­vel, Suur­pea loo Kär­ka puh­ke­ma­ja pe­re­nai­ne Sig­ne Blum, Pä­ris­pea loo põ­li­ne ran­nae­la­nik Hel­ve Kii­vit, Vii­nis­tu loo Vii­nis­tu kü­la­va­nem Eve­lyn Ka­ri, Tur­bu­nee­me loo Eru La­he Ran­na­rah­va Selt­si ju­ha­tu­se esi­mees Lin­da Met­saorg.

Eden­da­ti si­se­tu­ris­mi
Ti­mo Tint­se sõ­nul on need pai­gad ka head me­ri­fo­rel­li püü­gi­ko­had, väl­ja ar­va­tud si­se­maal asuv Uu­ri kü­la: „Pä­ris­pea ja Ju­min­da pool­saar­te ran­ni­kua­lal on pa­re­mad pu­na­se ka­la püü­gi­ko­had. Seal pu­hub tuul eri suu­nast ja iga tuu­le­ga lei­dub la­he­sop­pe, kus püü­da.”

MTÜ La­he­maa Ka­la­tu­rism loo­di 2019. aas­ta al­gu­ses tä­nu rah­vus­va­he­li­se­le koos­tööp­ro­jek­ti­le RET­ROUT ehk „Ran­ni­ku ka­las­tus­tu­ris­mi aren­da­mi­ne, eden­da­mi­ne ja kest­lik ma­jan­da­mi­ne piir­kon­nas”, mil­les osa­le­vad Ees­ti, Lä­ti, Lee­du, Poo­la, Soo­me ning Root­si kesk­kon­na- või ka­lan­du­sor­ga­ni­sat­sioo­nid. Sel­les pro­jek­tis on Ees­ti ran­ni­ku­piir­kon­na ka­las­tus­tu­ris­mi siht­ko­haks va­li­tud Vii­nis­tu.

La­he­maa Ka­la­tu­ris­mi ju­ha­tu­se lii­ge ja Est­fis­hi juht Ti­mo Tint­se rää­kis, et ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu on vä­lis­tu­ris­ti­de La­he­maa­le ka­las­ta­ma tu­lek ol­nud ob­jek­tiiv­sel põh­jus­tel ta­kis­ta­tud: „Me­ri­fo­rel­li püü­giaeg on ke­va­del ja sü­gi­sel. Ke­va­del läk­sid vä­lis­rei­sid luk­ku ja sü­gis ei tõo­ta ka tul­la pa­rem. Kül­lap lä­heb aas­ta-kaks ae­ga, en­ne kui saa­me ha­ka­ta eel­mi­sel aas­tal asu­ta­tud La­he­maa Ka­la­tu­ris­mi plaa­ne teoks te­ge­ma.”

Sa­mas tek­kis kaas­maa­las­tel Ti­mo Tint­se sõ­nul ke­va­del va­ba ae­ga: „Märt­sis, ap­ril­lis ja pool mai­kuud eden­da­si­me si­se­riik­lik­ku tu­ris­mi. Kaks pluss kaks reeg­lit jär­gi­des sai­me lii­ku­da ja ka­la püü­da. Ini­mes­tel oli ka­la­püü­gi­le min­nes hea või­ma­lus nel­ja sei­na va­helt väl­ja tul­la. Mul oli pä­ris ti­he te­ge­vu­saeg, vä­ga pal­ju klien­te käis püüd­mas ja õpe­tust saa­mas.”

Raa­ma­tu and­sid väl­ja Bal­ti kesk­kon­na­foo­rum ja MTÜ La­he­maa Ka­la­tu­rism. Pro­jek­ti toe­tas RET­ROUT, mi­da ra­has­ta­vad Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­di IN­TER­REG Lää­ne­me­re prog­ramm ning kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te kes­kus.

Raa­ma­tu ti­raaž on 500 ek­semp­la­ri. Raa­ma­tud on saa­da­val Lee­si kaup­lu­ses, Kol­ga mõi­sa ga­le­riis ja Kuu­sa­lu ma­ja­mar­ke­tis Emart. Os­tu­soo­vist võib ka väl­jaand­ja­te­le kir­ju­ta­da, raa­mat saa­de­tak­se so­bi­vas­se pa­kiau­to­maa­ti.

Eelmine artikkelLil­le ela­mua­la aren­da­ja plaa­nib Keh­ras te­ge­vust jät­ka­ta
Järgmine artikkelKAI­DO LAAS ut­si­tab Kuu­sa­lu valla noo­ri jalg­rat­tu­reid