LIIS ÕUN­PUU ja BER­TA PA­JO Raa­si­kult käi­sid tä­nu So­lis­ti­ca või­du­le „Te­re­vi­sioo­nis” esi­ne­mas

1588
Muusikaõpetaja HELI KARU saatis klaveril, LIIS ÕUNPUU ja taustalaulja BERTA PAJO esitasid lugu, millega võitsid tänavu jaanuaris Solistica konkursi.

Raa­si­ku põ­hi­koo­li 9. klas­si õpi­la­sed LIIS ÕUN­PUU ja BER­TA PA­JO ning nen­de õpe­ta­ja HE­LI KA­RU esi­ta­sid 15. veeb­rua­ril ETV ot­se-eet­ris 3 lau­lu.

„Esi­ne­des püüd­si­me oma as­ja te­ha ja mit­te mõel­da, kui pal­jud meid te­ge­li­kult vaa­ta­vad,” üt­le­sid Raa­si­ku põ­hi­koo­li 9. klas­si õpi­la­ne Liis Õun­puu ning te­ma klas­si­kaas­la­ne ja sõb­ran­na Ber­ta Pa­jo pä­rast se­da, kui olid ETV saa­tes „Te­re­vi­sioon” üles as­tu­nud.

Saa­te al­gu­ses esi­me­se loo te­gid Liis Õun­puu ning te­da kla­ve­ril saat­nud ju­hen­da­ja He­li Ka­ru. Nad esi­ta­sid sal­mi Karl-Erik Tau­ka­ri loost „Kell kuus”, mil­le­le olid tei­nud oma sõ­nad. Saa­te kes­kel lau­lis „Len­nel­da priiks” nen­de­ga taus­ta­laul­ja­na kaa­sa Ber­ta Pa­jo, lõ­pu­laul oli „Ku­sa­gil on ko­du”.

Liis Õun­puu jõu­dis 2015. aas­tal „Lau­lu­ka­rus­sel­li” pool­fi­naa­li, ta on võit­nud Raa­si­ku val­la ja Har­ju­maa lau­lu­võist­lu­si. Vii­ma­ti tu­li võit jaa­nua­ri lõ­pus üle-ees­ti­li­sel so­lis­ti­de kon­kur­sil So­lis­ti­ca, kus või­tis 7.-9. klas­si­de va­nu­se­rüh­mas esi­ko­ha lau­lu­ga „Len­nel­da priiks”. Ka seal oli te­ma taus­ta­laul­ja Ber­ta Pa­jo, kes va­rem So­lis­ti­cal ka so­lis­ti­na üles as­tu­nud. „Te­re­vi­sioo­nis” esi­ne­sid mõ­le­mad esi­mest kor­da.

Tüd­ru­kud rää­ki­sid, et said en­ne ot­se-eet­rit lau­lud lä­bi te­ha ja see an­dis jul­gust juur­de: „Pä­rast „Te­re­vi­sioo­ni” oo­tas koo­lis lu­ge­mis­kont­roll, oli väi­ke mu­re, kui­das vä­he­se une­ga vas­tu pea­me, aga sai­me hak­ka­ma. „

Ul­ti­ma Thu­le lu­gu „Len­nel­da priiks” on saa­nud Liis Õun­puu üheks lem­mi­kuks, mi­da sa­ge­li lau­lab. Ta üt­les, et lau­lu lei­dis tal­le He­li Ka­ru mi­tu aas­tat ta­ga­si. Al­gu­ses lau­lis ta se­da koos Raa­si­ku koo­li vi­list­la­se Elis Loo­si­ga, kuid kui möö­du­nud ke­va­del oli val­la lau­lu­võist­lu­se jaoks lau­lu va­ja, ot­sus­tas proo­vi­da ük­si: „Mi­da­gi jäi aga puu­du ja õn­neks tu­li Ber­ta Pa­jo taus­ta­laul­jaks, see an­dis lau­lu­le pal­ju juur­de.”

Ke­va­del lõ­pe­ta­vad Liis Õun­puu ja Ber­ta Pa­jo Raa­si­ku põ­hi­koo­li, kuid kin­ni­ta­vad, et te­ge­le­vad muu­si­ka­ga kind­las­ti eda­si.

Õpe­ta­ja He­li Ka­ru üt­les, et te­mal oli tei­ne kord „Te­re­vi­sioo­nis” ol­la. Esi­mest kor­da käis in­terv­juud and­mas 2016. aas­tal, kui sai aas­ta ema tiit­li.
Ta lau­sus, et see­kord oli niiöel­da täis­pa­kett: „Pi­di­me ko­hal ole­ma en­ne saa­te al­gust, ära sai­me al­les saa­te lõ­pus. Va­ra­hom­mi­ku­sed kolm tun­di läk­sid kii­relt ja ra­hu­li­kult, saa­te mees­kond oli toe­tav ja pro­fes­sio­naal­ne, me esi­ne­mi­ne meel­dis nei­le.”

Liis Õun­puu ja Ber­ta Pa­jo­ga on He­li Ka­rul pal­ju esi­ne­mis­ko­ge­mu­si. Õpe­ta­ja lau­sus, et nau­dib nen­de­ga koos mu­sit­see­ri­mist: „Ar­van, et suur esi­ne­mis­ko­ge­mus on üks neist pal­ju­dest te­gu­ri­test, mis on nen­de edu sa­la­dus. Li­saks pü­hen­du­mi­ne, töö­kus, mu­si­kaal­sus ning sü­ga­vus ja sii­rus, mil­le­ga nad oma lau­le esi­ta­vad.”

Eelmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu kol­man­da voo­ru või­tis Ma Ja Sa
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las saab ha­ka­ta taot­le­ma hu­vi­ha­ri­du­se hü­vi­tist