Leiu­ta­ja LEO SIE­MANN Kuu­sa­lu val­last hak­kas toot­ma rah­vus­vär­vi­des kin­ga­pae­lu

1307
LEO SIE­MANN en­da di­sai­ni­tud Täit­sa Pael kin­ga­pael­te­ga Tal­lin­nas Apol­lo raa­ma­tu­poes.

„Ot­sin in­ves­to­rit Täit­sa Pae­la too­tea­ren­du­seks ja pa­re­maks tu­run­da­mi­seks,“ üt­leb Kuu­sa­lu val­la ühe va­ni­ma ta­lu, Tü­li­ve­re juur­te­ga LEO SIE­MANN.

Kuu­sa­lu mai­laa­dal sai os­ta si­ni­must­val­geid rah­vus­vär­vi­des kin­ga­pae­lu Täit­sa Pael, müü­sid Ag­nes ja Raul Val­gis­te. Kin­ga­pael­te au­tor, Leo Sie­mann oli sa­mal päe­val üm­ber Vil­jan­di jär­ve suur­jook­sul ning tõ­deb, et Kuu­sa­lus läks müük pal­ju pa­re­mi­ni kui Vil­jan­dis.

„Ras­ke on et­te en­nus­ta­da, kui­das too­det ühes või tei­ses ko­has vas­tu võe­tak­se, kat­se­tan ja õpin, mis töö­tab. Laa­da­päe­va­ga võib ära müüa paar­küm­mend pae­la­komp­lek­ti, sa­mas üks tut­tav kü­sis kor­ra­ga 50 komp­lek­ti, et lä­heb vä­lis­maa­le mes­si­le ja on hea kin­gi­tus klien­ti­de­le,“ ju­tus­tas uud­se­te kin­ga­pael­te au­tor.

Leo Sie­mann on leiu­ta­ja ja teis­te leiu­ta­ja­te abi­li­ne, ela­nud aas­taid va­hel­du­mi­si Ing­lis­maal ja Ees­tis. Ta peab ees­ti­keel­set ko­du­leh­te Ees­ti Leiu­ta­ja ning on Ees­ti Leiu­ta­ja­te Lii­du lii­ge. Leiu­ta­mi­se­ga on te­ge­le­nud 2005. aas­tast.

Eel­mi­sel sü­gi­sel viis ju­hus sel­le­ni, et nüüd on tal es­ma­kord­selt oma too­de, mis on kaits­tud töös­tus­di­sai­ni­la­hen­du­se tun­nis­tu­se­ga ning val­mis­ta­tak­se te­ma fir­ma OÜ Täit­sa Pael jaoks. Esi­me­ne par­tii val­mis det­semb­ris 2018 ehk paar kuud pä­rast idee sün­di. OÜ Täit­sa Pael on re­gist­ree­ri­tud Kuu­sa­lu val­da.

Idee tä­nu pu­nas­te­le pael­te­le
Leo Sie­mann kir­jel­dab: „Sep­temb­ri lõ­pus oli Tal­lin­nas leiun­dus­näi­tus, pa­nin end rii­des­se rah­vus­vär­vi­des – val­ge särk, mus­tad pük­sid, si­ni­ne ki­ki­lips ja vest na­gu ühe­le leiu­ta­ja­le ko­ha­ne. Mu Itaa­lia kin­ga­del olid aga peal pu­na­sed pae­lad, mis ei läi­nud riie­tu­se­ga kok­ku. Mi­nu Ing­li­se sõ­ber Ja­son, kes vii­bis pa­ras­ja­gu kü­las, soo­vi­tas ka­su­ta­da kin­gi­pae­la, mis le­bas rul­lis laual ja oli si­ni­must­val­ge. Mi­nu kin­gi mär­ga­ti, sain näi­tu­se ajal ja ka pä­rast se­da pael­te koh­ta komp­li­men­te. Eri­ti nai­sed pa­nid tä­he­le ja kiit­sid. Kand­sin kin­ga­del neid pae­lu veel um­bes nä­da­la, aga vih­ma­de­ga hak­ka­sid vä­si­ma. Mõt­le­sin, et mul võiks ol­la sa­ma­su­gu­sed eht­sad kin­ga­pae­lad. Ot­sus­ta­sin ha­ka­ta too­det aren­da­ma. Joo­nis­ta­sin idee pa­be­ri­le, käi­sin pa­ten­dia­me­tis di­sai­nieks­per­di ju­tul. Sain tea­da, et rah­vus­li­pu vär­vi­des too­de­te­le tu­leb saa­da koos­kõ­las­tus rii­gi­kant­se­leist.“

Ku­na vas­tus jäi ve­ni­ma, jõu­dis Leo Sie­mann uue idee­ni – ta di­sai­nis kin­ga­pae­lad dia­go­naal­se­te vär­vi­joon­te­ga, ring­jalt, na­gu on Ees­ti pii­ri­pos­tid. Sel­le idee­ga läks Tar­tu pae­la­vab­ri­kus­se, kus le­pi­ti kok­ku, et toot­mi­ses­se lä­he­vad li­pu­vär­vi­des kaks va­rian­ti, tu­me­dam tra­dit­sioo­ni­li­ne ning he­le­dam ja tä­pi­li­ne.

„Tal­lin­nas lau­lu­väl­ja­kul oli kä­si­töö­laat, tei­se kor­ru­se müü­gi­le­ti ko­ha­maks oli 45 eu­rot, võt­sin sel­le. Pae­la­komp­lek­ti eest kü­si­sin 5 eu­rot, esi­me­se päe­val sain 20 eu­ro­ga ka­su­mis­se. Kor­ral­da­ja uu­ris, kas järg­mi­sel päe­val tu­len veel, kuid kaht­le­sin. Siis pak­kus ta, ku­na mul on eri­li­ne too­de, võin ol­la ta­su­ta. Tei­se päe­va ka­sum oli 30 eu­rot. Ent sain laa­dalt uue idee. Paar ini­mest uu­ri­sid, kas pae­lad on ka hel­ku­ri­ga. Nõn­da lii­kus mu mõ­te uue sam­mu võr­ra eda­si, te­gin hel­kur­pae­lad. See hak­kas müü­ma. Olin hak­ka­ma saa­nud nõn­daöel­da kü­ba­rat­ri­ki­ga, mis skoo­rib: rah­vus­vär­vid, hel­kur ja brän­di­ni­mi Täit­sa Pael,“ ju­tus­tab ta.

Kin­ga­pael­te rek­laa­ma­lus, mil­le Leo Sie­mann mõt­les väl­ja too­te pa­re­maks tut­vus­ta­mi­seks.

Müü­gil ka len­nu­jaa­mas ja Tal­lin­na Kau­ba­ma­jas
Leo Sie­mann on too­tea­ren­du­se­ga jõud­nud nii­kau­ge­le, et leiu­tas pael­te pa­re­maks eks­po­nee­ri­mi­seks spet­siaal­se alu­se – ja­la­tal­la, mil­lel au­gud pael­te jaoks ja tu­gev alus. See ai­tab müü­gi­le kaa­sa, pae­lad on häs­ti näh­ta­vad. Alus val­mis koos­töös Kuu­sa­lu val­la fir­ma­ga Eris­met.

Täit­sa Pael kin­ga­pae­lad on müü­gil Tal­lin­na Kau­ba­ma­jas ja len­nu­jaa­mas, Apol­lo raa­ma­tu­poes, Vi­ru tä­na­va poes Hää Ees­ti Asi, So­la­ri­se kes­ku­ses Ees­ti Di­sai­ni Poes. Tu­rus­ta­da ai­tab ka Li­pu­vab­rik. Pae­lad on jõud­nud ju­ba Lon­do­nis­se ja New Yor­ki ning müüakse ka Kol­ga ga­le­riis ja Kuu­sa­lus­ Kän­nu Lil­le­poes. Ini­me­sed on rah­vus­vär­vi­des kin­ga­pae­lad au­to­ri sõ­nul vä­ga hästi vas­tu võt­nud, so­bi­vad kin­ki­mi­seks ja fir­mad on tel­li­nud üri­tus­te­le.

Leo Sie­mann: „Kin­ga­pae­lad on mi­nu esi­me­ne pä­ris too­de, mil­le olen väl­ja mõel­nud ja saan käes hoi­da. On ol­nud põ­nev aeg. Pi­din ju­ba sü­gi­sel mi­ne­ma Ing­lis­maa­le, kuid po­le ae­ga. Aren­dan too­det eda­si, val­mi­mas on ka käe- ja kae­la­pae­lad.“

Sa­mas tõ­deb ta, et on et­te­võt­ja­na ko­ge­ne­ma­tu, see­tõt­tu ot­sib in­ves­to­rit. Va­ja oleks fi­nant­si­ni­mest, kel­le­le an­naks 30-40 prot­sen­ti osa­lust. Too­te­a­ren­dus­se on ku­lu­ta­nud viis kuud, kuid leiu­ta­jal po­le sel­li­seid sum­ma­sid, mi­da suu­na­ta suu­re­ma­te ko­gus­te toot­mi­seks.

Lei­dur li­sab, et in­ves­to­rit oleks tar­vis ka te­ma loo­dud vee­bi­le­he 100 Ees­ti Brän­di/100 Es­to­nian Brands eda­si-a­ren­da­mi­seks. Vee­bi­leht on te­ma hin­nan­gul häs­ti käi­ma läi­nud, ees­märk on tut­vus­ta­da Ees­ti pä­rit­o­lu brän­de in­ter­ne­ti va­hen­du­sel maail­ma­le, et ai­da­ta kaa­sa Ees­ti eks­por­di­le.

Ing­lis­maa koh­ta sõ­nab Leo Sie­mann, et talle meel­dib seal ela­da. On leiu­ta­ja­te jaoks üks pa­re­maid pai­ku maail­mas, ku­na ing­la­sed on ekst­sent­ri­li­sed ja jul­ge­vad uu­si as­ju proo­vi­da.

Eelmine artikkelSpordiuudised
Järgmine artikkelPost­kas­tid ja tä­na­va­numb­rid kor­da!