Spordiuudised

474

4.-5. mail oli Pai­ku­sel Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te tei­ne etapp tü­tar­las­te D-va­nu­sek­las­si­le (sün­di­nud 2006 ja noo­re­mad). Ees­ti meist­riks tu­li SK Re­val Sport/Mus­ta­mäe nais­kond, HC Keh­ra tu­li 6 nais­kon­na seas 4. ko­ha­le. Keh­ra nais­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks tur­nii­ril ni­me­ta­ti Su­san Soik­ka. Tüd­ru­kuid tree­nib Kai Utt.

Har­ju MV-l korv­pal­lis sai Kuu­sa­lu val­la võist­kond Tal­linn­sa­lu hõ­be­me­da­li. Maa­kon­na MV toi­mu­s 27. ap­ril­lil Kuu­sa­lus. Või­tis Rae Koss/Han­sa­vii­mist­lus, 3. ko­ha sai Kii­li SK. Tal­linn­sa­lu võist­kon­nas män­gi­sid Jar­let Mä­gi, Karl Erik Or­gu­saar, Karl-Pee­ter Kan­gur, Kas­par Osi­la, Mark­kus Sest­verk, Krist­jan Prüüs, Tar­go Tamm, Raul Raud­sepp, Isak Lam­bot ja Tar­mo Ant­son.

Har­ju­maa MV-l uju­mi­ses saa­vu­tas 15aas­ta­ne Joo­sep-Gre Kal­las­te Raa­si­ku val­last 2003. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud noor­mees­te seas kaks 5. ko­ha. Te­ma 100 meet­ri va­ba­uju­mi­se tu­le­mus 1.08,68 mi­nu­tit, mis oli pois­te seas viies, an­dis mees­te ar­ves­tu­ses 11. ko­ha. 100 meet­ri rin­nu­liu­ju­mi­ses sai Ko­se RG Uju­misk­lu­bi esin­dav Joo­sep-Gre Kal­las­te 5. ko­ha tu­le­mu­se­ga 1.37,02 mi­nu­tit, mees­te ar­ves­tu­ses oli see 7. aeg.

17. ap­ril­lil toi­mus Keh­ras Har­ju­maa koo­li­de­va­he­li­ne tea­te­võist­lu­ses „Osa­vaim korv­pal­lur“. Ku­ni 5. klas­si tüd­ru­ku­te hul­gas saa­vu­tas Keh­ra güm­naa­sium Vai­da põ­hi­koo­li jä­rel 2. ko­ha, 3. ko­ha­le tu­li Kuu­sa­lu kesk­koo­li I võist­kond. Raa­si­ku kool sai 4., Kuu­sa­lu II 5., Aru­kü­la põ­hi­kool 6. ja Aru­kü­la II 10. ko­ha. Ku­ni 5. klas­si pois­te seas sai Kuu­sa­lu kool 3. ko­ha, Aru­kü­la I 4. ja Aru­kü­la II 8. ko­ha. 6.-7. klas­si tüd­ru­ku­test tu­li Keh­ra võist­kond 2. ko­ha­le ja Aru­kü­la 3. ko­ha­le. Kuu­sa­lu kool sai 6. ja Raa­si­ku 8. ko­ha.

Keh­ra Snai­per­si jää­ho­ki­mees­kond lõ­pe­tas hooa­ja har­ras­ta­ja­te ho­ki­lii­ga 3. gru­pis 6. ko­ha­ga. Gru­pi re­sul­ta­tiiv­sei­mad män­gi­jad olid Ind­rek Lill­soo ja Ar­nold Jär­ve­la 12 punk­ti­ga. Ar­nold Jär­ve­la lõi män­gu­des kok­ku 7 vä­ra­vat, Ind­rek Lill­soo oli pa­rim sööt­ja – an­dis 7 re­sul­ta­tiiv­set söö­tu.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 1. mail
Järgmine artikkelLeiu­ta­ja LEO SIE­MANN Kuu­sa­lu val­last hak­kas toot­ma rah­vus­vär­vi­des kin­ga­pae­lu