Lea­der-ra­ha kü­si­tak­se Aren­dus­ko­ja kau­du mi­tu­sa­da tu­hat eu­rot või­ma­li­kust roh­kem

836

MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-piir­kon­nas, ku­hu kuu­lu­vad ka Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa linn, lõp­pes 2018. aas­ta
toe­tus­ra­ha­de taot­lus­voor.

MTÜ Aren­dus­ko­da käe­s­o­le­va aas­ta ai­nus taot­lus­te vas­tu­võ­tu­voor oli ava­tud 5.-14. veeb­rua­ri­ni. Es­ma­kord­selt tu­li taot­lu­sed esi­ta­da di­gi­taal­selt e-PRIA kau­du.

Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus üt­les, et esi­me­sed kok­ku­võt­ted on teh­tud, kol­ma­päe­va, 14. veeb­rua­ri lõ­puks oli esi­ta­tud kok­ku 43 ra­ha­taot­lust.

Meet­mes­se 1.1 elu­laa­diet­te­võt­lu­se toe­tus on esi­ta­tud 4 taot­lust, kok­ku kü­si­tak­se 68 833 eu­rot. Sel­le meet­me ee­lar­ve on 70 000 eu­rot.

Meet­mest 1.2 mik­roet­te­võ­te­te aren­da­mi­ne soo­vi­tak­se toe­tust 16 pro­jek­ti­le kok­ku 447 035 eu­rot. Ja­ga­da saab kok­ku 130 000 eu­rot.

Meet­mes­se 2.1 ko­gu­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te toe­tus esi­ta­ti 12 taot­lust, mil­le ko­gu­mak­su­mus on 231 295 eu­rot. Ja­ga­tak­se 90 000 eu­rot.

Meet­mest 2.2 ak­tiiv­ne ja te­gus ko­gu­kond soo­vi­tak­se Lea­der-ra­ha 7 taot­lu­se­le ko­gu­mak­su­mu­se­ga 67 659 eu­rot. Ee­lar­ve on 55 000 eu­rot.

Meet­mes­se 3.2 kul­tuu­ri­pä­ran­di hoid­mi­ne on esi­ta­tud 4 taot­lust kok­ku 37 806 eu­ro­le. Ja­ga­da saab 20 000 eu­rot.

Nüüd vaa­ta­vad Aren­dus­ko­ja pro­jek­ti­de kon­sul­tant-spet­sia­list Tii­na Vi­lu ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus taot­lu­sed üle ja an­na­vad taot­le­ja­te­le tea­da, kui esi­ta­tud an­kee­ti­des on mi­da­gi puu­du või va­ja pa­ran­da­da, kol­me töö­päe­va jook­sul tu­leb need kor­da te­ha. Kui täh­ta­jaks jää­vad pa­ran­du­sed te­ge­ma­ta, siis see taot­lus hin­da­mi­se­le ei lä­he. Uue kor­ra jär­gi taot­le­jad ise e-PRIAs­ taotlusi parandama ei pää­se, muu­ta saab ai­nult siis, kui Aren­dus­ko­ja spet­sia­lis­tid an­na­vad sel­leks või­ma­lu­se.

Aren­dus­ko­ja taot­lus­te hin­da­jad ko­gu­ne­vad 1. märt­sil koo­li­tu­se­le, sest ka hin­da­mi­ne hak­kab käi­ma e-PRIA kau­du – iga hin­da­ja saab e-PRIAs­se oma ID-kaar­di­ga ja teis­te hin­da­ja­te an­tud punk­te ei näe. En­ne taot­lus­te hin­da­mist viiak­se lä­bi koht­vaat­lus ehk sõi­de­tak­se ko­ha­pea­le olu­kor­ra­ga tut­vu­ma. Hin­ded pea­vad ole­ma an­tud ja tu­le­mus Aren­dus­ko­ja ju­ha­tu­ses kin­ni­ta­tud 31. märt­siks.

In­ves­tee­rin­gu­taot­lus­te äri-p­laa­nid lä­bi­vad en­ne hin­da­mist eks­per­tii­si, sel­le teeb OÜ KT Europroject Management töötaja Kat­rin Suur­soo.
Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees on Vel­lo Teor. Kuu­sa­lu val­last kuu­lub hin­da­mis­ko­mis­jo­ni Kad­ri Ida­vain ja asen­dus­lii­ge on Kai­sa Lin­no, Lok­sa lin­nast Lai­vi Kir­si­puu ja asen­dus­lii­ge on Ma­ri­ja Kudr­ja­ko­va.

Eelmine artikkelLii­ku­mi­ne Ko­du­kant jagab Va­bae­ra­kon­na ka­tu­se­ra­ha­
Järgmine artikkelEik Erik Sikk esi­nes „Te­re­vi­sioo­nis”