Lea­der-pro­jek­ti toel taot­le­tak­se La­he­maa­le sääst­va tu­ris­mi ser­ti­fi­kaa­ti

1406
La­he­maa sääst­va tu­ri­mi st­ra­tee­gia koos­ta­ja, Pär­nu kol­ledži õp­pe­jõud TAT­JA­NA KOOR ja Aren­dus­ko­ja rah­vus­va­he­li­se pro­jek­ti juht KAT­RIN SUUR­SOO Kuu­si­ku loo­dus­ta­lus.

La­he­maa sääst­va tu­ris­mi aren­gu st­ra­tee­gia tut­vus­tus ja aru­te­lu tu­leb 17. ok­toob­ril kell 16 Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas.

MTÜ Aren­dus­ko­da eest­ve­da­mi­sel on Kuu­sa­lu, Ta­pa, Hal­ja­la, Kad­ri­na val­la ja Lok­sa lin­na tu­ris­miet­te­võt­jad, MTÜd, oma­va­lit­su­sed kaa­sa­tud La­he­maa sääst­va tu­ris­mi aren­gust­ra­tee­gia koos­ta­mis­se, et koos­töös kesk­kon­naa­me­ti­ga taot­le­da rah­vus­par­gi­le EU­RO­PAR­Ci ser­ti­fi­kaa­ti. Prae­gu on Ees­tis EU­RO­PAR­Ci ehk sääst­va tu­ris­mi ser­ti­fi­kaat ain­sa­na Mat­sa­lu rah­vus­par­gil, saa­dud det­semb­ris 2015.

Aren­dus­ko­da al­ga­tas La­he­maa ser­ti­fi­kaa­di jaoks nõu­ta­va sääst­va tu­ris­mi aren­gust­ra­tee­gia koos­ta­mi­se rah­vus­va­he­li­se Lea­der-pro­jek­ti „Sääst­va tu­ris­mi aren­da­mi­ne“ raa­mes. Aren­dus­ko­da on rah­vus­va­he­li­se pro­jek­ti juht­part­ner, Ees­tist osa­le­vad veel Ro­he­li­se Jõe­maa Koos­töö­ko­gu ja Ko­du­kant Lää­ne­maa ning Lea­der-piir­kon­nad Lä­tist, Slo­vee­niast ja Por­tu­ga­list, igaü­hest kaks piir­kon­da – kok­ku 9 MTÜd. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on li­gi 700 000 eu­rot, Aren­dus­ko­da pa­nus­tab kol­me aas­ta­ga 120 000 eu­rot, mil­lest 110 000 on PRIAlt saa­dud Lea­der-toe­tus.

EU­RO­PAR­Ci ser­ti­fi­kaat on ot­se­kui kva­li­tee­di­märk, an­nab po­si­tiiv­se­ma ku­van­di piir­kon­nast ja seal­se­test tu­ris­miet­te­võ­te­test, või­mal­dab osa­le­da tu­ris­mi aren­da­mi­se rah­vus­va­he­li­ses võr­gus­ti­kus, ka­su­ta­da uu­si tu­run­dus­ka­na­leid.

Ser­ti­fi­kaa­di saa­mi­ne eel­dab, et tu­ris­miet­te­võt­jad, oma­va­lit­su­sed, ela­ni­kud ja MTÜd ning riik­li­kud or­ga­ni­sat­sioo­nid na­gu kesk­kon­naa­met ja RMK tee­vad koos­tööd, on loo­dud koos­töö­võr­gus­tik, et­te­võt­jad ja ko­gu­kon­nad aren­da­vad tu­ris­mi­tee­nu­seid üks­teist täien­da­des, tu­rism ja loo­du­se kaits­mi­ne-sääst­mi­ne on oma­va­hel seo­tud.

Laie­malt on pro­jek­ti ees­märk an­da rah­vus­par­gi ja sel­le ümb­ru­se ela­ni­ke­le pa­re­maid või­ma­lu­si te­gut­se­mi­seks tu­ris­mi­vald­kon­nas ning jõu­da sel­le­ni, et ko­ha­li­kud väi­keet­te­võt­jad kaa­sa­taks tu­ris­mi­pa­ket­ti­des­se-prog­ram­mi­des­se, tu­run­dus­se.

St­ra­tee­gia koos­ta­mi­ne on han­ke tu­le­mu­se­na tel­li­tud Tar­tu Üli­koo­li Pär­nu kol­ledžilt, sa­mad õp­pe­jõud ai­ta­sid et­te val­mis­ta­da ka Mat­sa­lu ser­ti­fi­kaa­di­taot­lust.

St­ra­tee­giat te­hak­se koos ko­ha­li­ke tu­ris­miet­te­võt­ja­te­ga, aren­dus­se­mi­na­rid on toi­mu­nud ala­tes märt­sist Ta­pal, Palm­ses, puh­ke­kes­ku­ses Valk­la Rand, Kui­vo­ja Puh­ke­kes­ku­ses ja vii­ma­ti oli es­mas­päe­val, 10. sep­temb­ril Viit­na lä­he­dal Kuu­si­ku loo­dus­ta­lus.

EU­RO­PAR­Ci ser­ti­fi­kaa­di taot­lus tu­leb esi­ta­da hil­je­malt 15. det­semb­ril, et võe­taks järg­mi­sel aas­tal me­net­lus­se. Pro­jek­ti­juht Kat­rin Suur­soo kir­jel­dab, et 2019. aas­tal saa­bub siis EU­RO­PAR­Ci hin­da­ja Aren­dus­ko­ja piir­kon­da kont­rol­li­ma ning 2019 lõ­pus peaks Aren­dus­ko­ja esin­da­ja mi­ne­ma Brüs­se­lis­se, et võt­ta ser­ti­fi­kaat pi­du­li­kult vas­tu.

Kuu­si­ku loo­dus­ta­lus vaa­da­ti üle La­he­maa sääst­va tu­ris­mi aren­gust­ra­tee­gia esialg­ne va­riant, Pär­nu Kol­ledži pool­ne pro­jek­ti­juht Tat­ja­na Koor üt­les, et soov on st­ra­tee­gia val­mis saa­da ok­toob­ri kes­kel. Kok­ku on le­pi­tud, et se­da tut­vus­ta­tak­se 17. ok­toob­ril Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas, ku­hu oo­da­tak­se ko­gu­kon­nast ka tei­si hu­vi­li­si, mit­te ai­nult tu­ris­miet­te­võt­jaid.

Ku­na EU­RO­PAR­Ci ser­ti­fi­kaa­di taot­le­mist ju­hib MTÜ Aren­dus­ko­da, mil­le piir­kond on laiem kui La­he­maa rah­vus­park, te­hak­se st­ra­tee­gia suu­re­ma­le ala­le, kaa­sa­tud on need­ki Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kad­ri­na, Hal­ja­la val­la ja Lok­sa tu­ris­miet­te­võt­jad, kes asu­vad La­he­maast väl­jas­pool, kuid jää­vad mõ­ju­alas­se.

Kuu­si­ku ta­lus osa­le­sid see­kord ka oma­va­lit­sus­te esin­da­jad: Kuu­sa­lu val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu, Lok­sa aren­dus­nõu­nik Lai­vi Kir­si­puu, Kad­ri­na vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Reis­ner, Hal­ja­la aren­dus­nõu­nik An­ne­li Ki­vi­saar, Ta­pa val­la et­te­võt­luss­pet­sia­list Mar­ko Tei­va.

Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma al­ga­tu­sel koh­tu­vad lä­hia­jal MTÜ Ha­ra Sa­dam, OÜ Valk­la Rand, Lää­ne-Vi­ru­maalt Võ­su Kuu­rort SA ja Käs­mu sa­da­ma esin­da­jad, et ha­ka­ta väl­ja töö­ta­ma tu­ris­mi inf­rast­ruk­tuu­ri­de ter­vik­la­hen­dust, mis hõl­maks me­re­piir­kon­nas kõi­ke sa­da­ma­test ku­ni tee­de ja tua­let­ti­de­ni.

Eelmine artikkelRaa­si­kul sel­gi­ta­ti las­test pa­ri­mad su­vi­sed lu­ge­jad
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kü­la­de jalg­pal­li­meis­ter on FC See­ned